Martes, Hunyo 20, 2023

June 20, 2023

Martes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Corinto 8, 1-9
Salmo 145, 2. 5-6. 7. 8-9a.

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

Mateo 5, 43-48


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Eleventh Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
2 Corinto 8, 1-9

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga simbahan sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito’y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila’y kusang-loob na nag-aabuloy hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi, higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamanhik sa akin na sila’y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. At higit pa sa inaasahan ko; inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon, at pagkatapos, sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya’t pinakiusapan ko si Tito, yamang siya ang nagsimula nito, na kayo’y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawanggawa ninyong ito. Kayo’y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawanggawa.

Hindi sa inuutusan ko kayo; sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 145, 2. 5-6. 7. 8-9a.

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

o kaya: Aleluya.

O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan!
Pupurihin siya’t aking aawitan;
aking aawitan habang ako’y buhay.

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

Mapalad ang tao, na ang kanyang Diyos
na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob;
sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos.
Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan,
ng lupa at dagat, at lahat ng bagay.

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

Ang maaasahang lagi’y Panginoon,
panig sa naaapi, ang Diyos na hukom,
may pagkaing handa, sa nangagugutom.

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

Pinalaya niya ang mga nabihag:
isinasauli, paningin ng bulag;
lahat ng inapi ay itinataas,
ang mga hinirang niya’y nililingap.

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

ALELUYA
Juan 13, 34

Aleluya! Aleluya!
Bagong utos, ani Kristo,
mag-ibigan sana kayo
katulad ng pag-ibig ko.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 5, 43-48

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Narinig na ninyong sinabi, ‘Ibigin mo ang iyong kaibigan at kapootan mo ang iyong kaaway.’ Ngunit ito naman sabi ko: ibigin ninyo ang mga inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo’y maging tunay na anak ng inyong Amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba’t ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo’y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga Hentil! Kaya, dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong Amang nasa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 11, 2021 at 10:55 am

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay isang paalala ni San Pablo tungkol sa kabanalan ukol sa pagpapala ng Diyos, na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay umunlad sa paggalang, ganun din sa pananampalataya, pagkatestigo, kaalaman, kasiguraduhan, at pagmamahal, nang sa gayon tayo rin ay umunlad sa pagpapala ng Panginoon. At inaanyayahan tayo na tularan ang Panginoong Hesus, na bagamat mayaman ang kanyang likas ng pagka-Diyos ay naging mahirap sa ating abang katauhan nang hindi nagkasala, upang tayo rin ay maging mayaman sa kanyang pagpapala: na magmahal, maging matatag sa pananampalataya.

Ang Ebanghelyo ngayon ay kadugtong ng Ebanghelyo kahapon. Sa Pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo sa Bundok, binibigyang-diin ni San Mateo si Hesus bilang Katuparan ng Kautusan at ng mga propeta. Sa salaysay na ito, pinagpanibago niya ang tao tungo sa kanilang pagmamahal sa bawat isa. Sinasabi sa Levitico 19:18 tungkol sa pagmamahal sa kapwa. At may ilang bersikulo sa Lumang Tipan ay bagamat hindi direktang tumutukoy sa pagkapoot sa iyong kaaway, tinutukoy pa rin ng mga ito ang hindi pagpapayag sa ginagawa ng mga taong ito. Kaya pinalawak ng Panginoong Hesukristo sa pagtuturo sa pagmamahal sa mga kaaway. Sinabi pa nga ng Panginoon na ipagdarasal ang mga mang-uusig upang maging mga tunay na anak ng Ama nating Diyos sa langit, Aaminin natin na madaling sabihin, ngunit mahirap gawin. Sa dami ng kasalanan ng iyong kaaway at dahil masyadong mabigat ang kanilang kasamaan, paano kaya natin mamahalin at pagpapatawad ang ganyang klaseng tao? Ang pinupunto dito ni Hesus na sa kabila ng kasamaan at pagkakasala ginawa ng iyong mga kaaway, at normal sa ating katauhan na kapootan sila, dapat ang trato natin sa kanila ay mga “tao lamang” katulad natin. Subalit hindi natatapos ang kwento ng tao sa kanyang kahinaan, bagkus ay dapat ito’y isang pagkakataon upang siya ay matuto, magsisi, at gumawa ng kabutihan At mangyayari iyon kapag inaalala natin hindi lang ang ating mga kaaway, kundi ang lahat ng mga makasalanan sa ating mga panalangin. Kahit ang mga publikano at Hentil, mga itinuturing ng mga Hudyo na “humiwalay”, ay nagmamahal at nagbabati sa kapwang nagmamahal at hindi nagmamahal sa kanila, kapwang nagbabati at hindi bumabati sa kanila. Kaya itinuturo sa atin ng Ebanghelyo ngayon ang kaganapan ng pag-ibig sa ngalan ng ating pagkakilanlan bilang mga Kristiyano.

Ang dakilang huwaran ng pagmamahal sa mga banal at makasalanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hanggang sa kanyang hantungan ng kanyang Kamatayan sa Krus, binigyan tayo ni Kristo ng isang bagong pagkakataon na mamuhay dahil minahal niya tayo at iniligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Sa pinakahuli ng ating Ebanghelyo, tayo ay inanyayahan ni Hesus na maging perkpetko katulad ng pagkaperpekto ng ating Diyos Ama. Sa ibang pagsalin, ito’y pagiging ganap sa pagmamahal katulad ng ganap ng pag-ibig sa atin ng Maykapal.

Reply

Sherwin D. Yanoria June 15, 2021 at 6:01 am

Ano ba ang pinagkaiba ng mga taong mabubuti sa masasama? Kaya bang gumawa ng mabuti ang masasama? Oo para sa kanilang pamilya lamang. Ngunit ang mga taong mabubuti, kaya ba nilang gumawa ng masama? Sana naman ay hindi, dahil sila ay nasa wastong landas na. Ang ating Panginoong Hesus ay patas ang trato sa mabuti at masama. Kapwa Niya ito binibigyan ng pagkakataon upang mabuhay. Kaya nga mahalin din natin ang mga taong namamali ng landas. Ipanalangin natin ang mga taong nakakasakit sa atin. Mapatawad nawa natin sila ng lubusan.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 15, 2021 at 9:12 am

Generosity ang gustong ipahayag sa atin ng Unang Pagbasa. Alam nyo ba ang sarap ng pakiramdam ng may natulungang naghihikahos sa buhay, At ang ligayang naidulot mo sa iyong natulungan, So it’s a win – win situation. Magbigay tayo ng wag lang yung labis sa atin, tumulong tayo kahit tayo ay kinakapos din. Mapalad tayo at may pinagkukunan pa ng ikabubuhay, ipamahagi natin sa iba, kikitain pa natin ulit yan, magpatuloy ka lamang ng pagbigay at wag pakitang tao lamang upang amg Diyos na nasa langit ang mag gantimpala sayo.
Love your enemy naman ang tema ng ebanghelyo. Sa realidad, minumira natin ang ating kaaway, hindi kinakausap o pinapansin, sinusumpa, tuwang tuwa tayo pag may nangyari di maganda sa kanya at minsan ay napapahiling pa tayo ng “mamatay ka na sana!!” Nalulungkot pala si Hesus sa ganong gawi natin, at wala tayong karapatang humingi mg tawad sa kanya kung tayo mismo ay hindi nagpapatawad sa kapwa natin. Mabait lang tayo sa kaibigan, ano ang silbi nun bilang kristyano? Wala tayong iniwan sa mga Hentil. Oo kaptid hindi madali, pero hindi yan sasabihin ni Hesus kung imposible, ibig sabihin doable ito, kung hindi mo na talaga kayang makipagkaibigan sa iyong kaaway ay umpisahan mong patawarin na lang muna sya, sa gayong paraan mababawasan ang iyong mga iniisip at magkakaron ka ng peace of mind, wag mong sayangin ang kasiyahan na dapat mong natatamo dahil lamang sa poot. pagkatapos mo silang mapatawad, ipagdasal mo sila na sana ay magbago sila sa kanilang masamang mga gawi, at ipagdasal na sana’y manahan din sa knila ang espiritu santo. Diyos na nasa langit ang magbibigay sayo ng gantimpala.

Reply

tammy amar June 20, 2023 at 7:39 am

Minsan sabihin natin yung mga nag traidor sa atin hamak at walang kapatawaran pero ang tao ay nagbabago rin kung siyay nahatulan nang pagkabilanggo sa salang nagawa tingnan natin ang ating Panginoon Hesus walang humpay ang pagmamahal niya sa atin niyurak, binugbog at hinampas habang pasan Ang mabigat na krus pero kapayapaan pa rin sa atin lahat ang kanyang puri ganun rin tayo mga tao wag tayo magtanim nang galit sa isat isa bagkus magpatawaran tayo at magdasal upang sa kaginhawahan nang ating loob dito masusukat ang pagiging kristiyano natin kahit sino Anu pa yan ibang lahi ibang relihiyon iisa ang tawag sa atin nang ating Panginoon ibigin mo ang iyong kapwa gaya nang pagmamahal mo sa iyong Sarili.

Reply

Dong June 20, 2023 at 11:12 am

Panginoong hesukristo nazareno iligtas mo kami ang lahat ng kapahamakan AMEN

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: