Biyernes, Hunyo 2, 2023

June 2, 2023

Biyernes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kina San Marcelino at San Pedro, mga martir

Sirak 44, 1. 9-13
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

Marcos 11, 11-26


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Eighth Week in Ordinary Time (Green)

or Optional Memorial of Sts. Marcellinus and Peter, Martyrs (Red)

UNANG PAGBASA
Sirak 44, 1. 9-13

Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno,
ang mga lalaking natanyag noong kani-kanilang panahon.
Mayroon namang hindi na natatandaan ninuman,
at lubusan nang naglaho ang kanilang pangalan.
Para silang hindi nagdaan sa daigdig na ito,
at gayun din ang nangyari sa kanilang mga angkan.
Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos,
ang kanilang ginawa’y hindi pa nalilimutan.
Patuloy na mamanahin ng kanilang mga inapo
ang kanilang magandang pangalan,
at ito ang kanilang magiging mahalagang kayamanan.
Dahil sa tipan sa kanila ng Panginoon,
nanatiling matatag ang kanilang angkan.
At alang-alang pa rin sa kanila,
ay magpapatuloy hanggang sa kanilang kaapu-apuhan.
Hindi mapuputol ang kanilang lahi,
at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

o kaya: Aleluya!

Ang Panginoo’y purihin, awitan ng bagong awit,
purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig.
Magalak ka, O Israel, dahilan sa Manlilikha
dahilan sa yong hari, ikaw Sion ay matuwa.

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan;
alpa’t tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan.
Panginoo’y nagagalak sa kanyang mga hirang,
sa nangagpapakumbaba’y tagumpay ang ibibigay.

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang,
sa kanilang pagpipista ay magsaya’t mag-awitan.
Sa pagpuri sa Panginoon, ay bayaang magsigawan.
Ang tatanggap ng tagumpay, ay ang kanyang mga hirang.

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

ALELUYA
Juan 15, 16

Aleluya! Aleluya!
Hinirang tayo ni Kristo
upang mamungang totoo
bilang mabubuting tao.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 11, 11-26

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Hesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania, kasama ang Labindalawa, palibhasa’y gumagabi na noon.

Kinabukasan, nang sila’y pagbalik na mula sa Betania, nagutom si Hesus. Natanaw nito sa di-kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya’t sinabi niya sa puno ng igos, “Wala nang makakakain pa ng iyong bunga.” Ito’y narinig ng kanyang mga alagad.

Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Hesus. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon at ipinagtaob ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may dala-dalahan. At tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, “Nasusulat, ‘Ang aking bahay ay tatawaging bahay-dalanginan ng lahat ng bansa.’ Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw.”

Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buhat noo’y humanap sila ng paraan upang mapatay si Hesus, sapagkat natatakot sila sa kanya, dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa kanyang turo.

Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lungsod si Hesus at ang kanyang mga alagad.

Kinaumagahan, pagdaan nila’y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalaala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Hesus, “Guro tingnan ninyo! Namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo.” Sumagot si Hesus, “Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito: kung sabihin ninuman sa bundok na ito, ‘Umalis ka riyan; tumalon ka sa dagat,’ na hindi siya nag-aalinlangan kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito’y gagawin ng Diyos para sa kanya. Kaya’t sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon, at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo’y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong Amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng iyong Amang nasa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 27, 2021 at 4:26 pm

PAGNINILAY: Ang Ebanghelyo ngayon ay dalawang kwento tungkol kay Hesus. Ang Una ay ang pagsusumpa niya sa isang puno ng igos na ayaw magbunga ng prutas. Ang Ikalawa naman ay ang kanyang paglilinis sa Templong ginawa pugad ng mga magnanakaw dahil sa komersyalismo ng mga tao. Dalawang magkasunod ng kwento, ngunit isa ang mensahe: ang pagkikilala sa Panginoon sa ating buhay. Ito ang sinasabi ni Hesus sa mga alagad nang bumalik sila sa puno ng igos na pinagsumpaan ng Panginoon, habang sinabi nila sa kanya na ayaw nang magmunga ang puno ng igos. Tugon ni Hesus na magkaroon sila ng pananampalatayang makakapag-usog ng mga bundok para iutos na itapon sila sa dagat. Ang tinutukoy rito ni Hesus ay ang pananampalatayang makakagawa ng mga bagay, kahit tingin ng tao ay imposible. At ang pananampalatayang ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng panalangin. At ang panalangin ay may kasamang pagtitiwala, pagpupuri, pagpapasalamat, at pagpapatawad. Manaig sana ang kabutihan sa puso ng bawat tao. Kaya ang paglilinis ng templo ay tanda na patuloy ang Panginoon sa paglilinis ng mga kasalanan ng mga taong tunay na mapagkumbaba na humihingi ng kapatawaran at bagong pagkakataon. Kung tayo ay magiging matapat sa Diyos sa ating buhay-panalangin & magkakaroon ng pananampalataya sa kanya nang may kabutihang-loob sa bawat pagkakataon, tayo ay maging mapagpala at magbunga sa atin ang kanyang kagandahang-loob.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 28, 2021 at 9:25 am

Legacy, yan ang sinasabi sa unang pagbasa, habang tayo ay nabubuhay ay gumawa ng makaDiyos na gawain at pagmamahal sa kapw na tatatak sa pusot isipan mg mga tao, sa ganung gawi kung tayo ay lumisan na sa mundo mag iiwan ng tayo ng magandang legacy na mamamanahin pa hanggang ng iyong ka-apu apohan.
Sa ating ebanghelyo ngayon ang pangyayari sa puno ng igos ay dapat na maging aral sa atin, kung tayo ay hindi namumunga, nabubuhay sa kadiliman, hindi nagsisikap na makaiwas sa kasalanan, nabubuhay sa kamunduhan at materyal na bagay ata walang pakialam sa pangangailangan at damdamin ng iba, tayo ay hindi na namumunga, hindi tayo kalulugdan ni Hesus ay ano mang oras ay bawiin na nya ang buhay katulad ng sa puno mg igos. Sinabi din ni Hesus sa ebanghelyo na kapag ikaw ay nananalangin, tanggalin mo na ang worry, ibigay mo ang buong tiwala sa kanya, sabi nga eh “claim it”. Sapagkat kapg ikaw nabalisa pa after mo magdasal ay humihina ang iyong pananalig sa kanya. At kung ikaw hihiling, aba ayusin mo din nman ang iyong sarili para kay Hesus, magpatawad ka upang ikaw din ay patawarin. Kapatid hindi ako Diyos pero alam kong meron ka pang taong hindi pinapatawad… pag aralan mong patawarin at gagaan ang iyong mga dalahin sa buhay at sasarap ang iyong pagtulog.

Reply

Sherwin D. Yanoria May 28, 2021 at 10:17 am

Paano ba tayo manalangin? Kadalasan sa ating pananalangin ang daming mga sana o mga kahilingin. Ito na lang halos ang laman ng ating panalangin. Ngunit ang sabi ng ating Panginoong Hesus ay patawarin muna natin ang nagkasala sa atin. Napakagandang katuruan. Ang pagiging malinis sa panalangin ay kaagad nadidinig ng Diyos. Para bang mga Santo, nung nabubuhay pa sila. Ang bilis dinggin ng Diyos ang kanilang panalangin dahil sa busilak nilang kalooban. Kaya’t matuto tayong magpatawad at magmahal upang patawarin din tayo ng Diyos at dinggin ang ating panalangin.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: