Huwebes, Hunyo 1, 2023

June 1, 2023

Kapistahan ng Panginoong Hesukristo,
Walang Hanggang at Dakilang Pari (A)

Genesis 22, 9-18
o kaya Hebreo 10, 4-10
Salmo 39, 7-8a. 10-11ab. 17

Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo.

Mateo 26, 36-42


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Feast of Our Lord Jesus Christ, The Eternal High Priest (White)

UNANG PAGBASA
Genesis 22, 9-18

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon: Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac, matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi: “Abraham! Abraham! Huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan! Naipakita mo nang handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak.”

Paglingon niya’y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyo’y tinawag ni Abraham na, “Ang Panginoon ang Nagkaloob.” At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao: “Sa bundok ng Panginoon ay may nakalaan.”

Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, “Akong Panginoon ang nangangako sa iyo: yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo’y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin.” Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin, at sama-sama silang umuwi sa Beer-seba.

Ang Salita ng Diyos.

o kaya:
Hebreo 10, 4-10

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, sapagkat ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan.
Dahil diyan, nang si Kristo’y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos,
“Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya’t inihanda mo ang aking katawan upang maging hain.

Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan.
Kaya’t aking sinabi, ‘Narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban’ —
Ayon sa nasusulat sa Kasulatan tungkol sa akin.”

Sinabi muna niya, “Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan” – bagamat ito’y inihahandog ayon sa Kautusan. Saka niya sinabi, “Narito ako upang tupdin ang iyong kalooban.” Inalis ng Diyos ang unang handog na pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo’y sapat na.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10-11ab. 17

Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo.

Ang mga panghandog, pati mga hain,
hindi mo na ibig sa dambana dalhin,
upang yaong sala’y iyong patawarin;
sa halip, ang iyong kaloob sa akin
ay ang pandinig ko upang ika’y dinggin.

Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo.

Kaya ang tugon ko, “Ako’y naririto;
nasa Kautusan ang mga turo mo.
Ang nais kong sundi’y iyong kalooban;
aking itatago sa puso ang aral.”

Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo.

Ang pagliligtas mo’y ipinagsasabi,
di ko inilihim sa aking sarili;
pati pagtulong mo’t pag-ibig na tapat,
sa mga lingkod mo’y isinisiwalat.

Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo.

Silang lumalapit sa iyo’y dulutan
ng ligaya’t galak na walang kapantay;
bayaang sabihing: “Ang Poon ay Dakila!”
ng nangaghahangad maligtas na kusa.

Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo.

ALELUYA
Filipos 2, 8-9

Aleluya! Aleluya!
Masunuring Kristo Hesus
naghain ng buhay sa krus,
kaya’t dinakila ng D’yos
binigyan ng ngalang tampok
sa langit at sansinukob.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 26, 36-42

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, isinama sila ni Hesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, “Dito muna kayo; mananalangin ako sa dako roon.” Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. At nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, “Ang puso ko’y tigib ng hapis na halos ikamatay ko! Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin!” Pagkalayo nang kaunti, nagpatirapa siya at nanalangin: “Ama ko, kung maaari’y ilayo mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko kundi ang kalooban mo ang mangyari.”

Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, “Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu’y nakahanda ngunit mahina ang laman.”

Muli siyang lumayo at nanalangin: “Ama ko, kung hindi maiaalis ang kalis na ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 31, 2023 at 10:58 pm

PAGNINILAY: Ngayong Huwebes pagkaraan ng Linggo ng Pentekostes ay ipinagdiriwang natin ang Kapistahan ng ating Panginoong Hesukristo bilang Dakila at Walang Hanggang Pari. Ang Kapistahang ito ay nagbabatay kay Hesus ayon sa ika-110 Salmo (bersikulo 10), na ang pahayag: “Katulad ni Melquisedec, gagawin kang saserdote, na hindi na wawakasan.” Ito ang nagpapatunay ng pangako ng Diyos na magiging magpakailanman ang paghahari ng kanyang Anak, gayun din ang kanyang walang hanggang paghahain para sa katubusan ng sangkatauhan.

Ipinapahayag ng ating mga Pagbasa ang kahalagahan at kabanalan ng paghahandog bilang kalugud-lugod sa Diyos. Si Abraham sa unang opsyon ng Unang Pagbasa (Gn. 22:9-18), ay sinubukan ng Diyos nang utusan siyang ialay ang kanyang minamahal na anak na si Isaac sa Bundok ng Moria. Ngunit dumating sa punto na pinigilan siya ng anghel ng Panginoon, at sinabi kung gaanong kinalulugdan ng Diyos ang kanyang katapatan na sundin ang kanyang kalooban, at gayundin ang pagpigil niya na kitlin ang buhay ng kanyang anak. Higit pa dito sa pananampalataya ni Abraham ay ang pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, na sinasabi ng ikalawang opsyon ng Unang Pagbasa (Heb. 10:4-10), na hindi niyang ninanais na mag-alay ng anumang pisikal na handog na mula sa dumanak na mga dugo, kundi ang mas mahalaga ay ang pagsunod sa dakilang kalooban ng Diyos Ama. Kaya ang Sulat sa mga Hebreo ay madalas nagpapahayag kay Kristo bilang Dakilang Saserdoteng pumasok sa Kabanal-banalang at naghain ng bago at ganap na handog sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay-sarili sa Krus, upang matupad ang plano ng Ama na matubos ang sangkatauhang nalulugmok sa kasalanan.

Kaya ang Ebanghelyo ay nagsasalaysay ng Pagdusa ni Hesus sa Hardin ng Getsemani, matapos siyang maghapunan kasama ang kanyang alagad sa Senakulo. Batid na niya ang paghihirap na kanyang pagdadaanan, at alam na niya kung gaano kabigat ang karanasan na kailangan niyang magdusa at mamatay. Kaya’t nanalangin siya sa Ama na kung maari sanang maalis ang kalis ng pagdurusa, subalit masundan pa rin ang dakilang kalooban ng Diyos. Sa salaysay ni San Lucas, sinasabi si Hesus ay napawis ng dugo habang nananalangin at siya’y inaliwan ng isang anghel ng Diyos. Ibig sabihin ng pangyayari ito na bago ang Pagpapakasakit at Pagkamatay sa Krus, naramdaman na ni Hesus ang takot at bigat ng kanyang mapanganib na misyon. Subalit sa kabila nito ay patuloy siyang naging tapat sa plano ng kaligtasan, na kanyang gagampanan sa Krus at Muling Pagkabuhay. Ang Misteryong Paskwal ang siyang ganap na handog ni Kristo para sa ating kaligtasan, at ang pangyayaring ito ay ginugunita natin sa bawat pagdiriwang ng Banal na Sakripisyo ng Misa.

Si Hesus ay ang tunay na Dakila at Walang Hanggang Pari na patuloy na ibinibigay ang kanyang sarili sa Eukaristiya para ating pakinabangan, nang tayo ay mabusog ng kanyang Salita at ng kanyang Katawan. Ito ay hindi simbolo ng kanyang Pasyon, Kamatayan, at Muling Pagkabuhay, kundi isang tunay na pagpapahayag ng kanyang gawain sa tinapay (Katawan) at alak (Dugo), na inutos niya sa Huling Hapunan na gawin ito bilang pag-aalala sa kanya. At ang kanyang ganap na paghahain ay ang pagpapakita kung gaano tayong mahal ng Diyos Ama kahit namuhay tayo sa kasalanan. Kaya’t ang paanyaya sa atin ay patuloy na magsumikap tungo sa buhay kabanalan sa pamamagitan ng pananalangin, pagsasakripisyo, pakikisalo sa liturhiya ng buhay, at ang pagkakawang-gawa at pagdadamay sa ordinaryong pagtatagpo ng bawat tao.

Reply

Isabela Carreon June 1, 2023 at 9:07 am

Just telling I was caught by surprise that the Liturgy of the Word for this Thursday after Pentecost is in celebration of the Feast of Our Lord Jesus Christ, the Eternal High Priest. Will the readings also change for the Cycles A,B,C, or for Years I, II? Is there any circular issued for this? Please enlighten me. Thank you very much.

Sis. Isabela, OFS

Reply

Awit at Papuri Communications June 3, 2023 at 2:39 pm

Blessed day! According to the ORDO, this is a feast made mandatory to be celebrated in the dioceses of the Philippines since 2021. There are different sets of readings for Cycles A, B, and C. Thank you and God bless!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: