Miyerkules, Mayo 31, 2023

May 31, 2023

Kapistahan ng Pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria

Sofonias 3, 14-18
o kaya Roma 12, 9-16b
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

Kapiling n’yo ang butihing
Poong Banal ng Israel.

Lucas 1, 39-56


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary (White)

UNANG PAGBASA
Sofonias 3, 14-18

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Sofonias

Umawit ka nang malakas, Lungsod ng Sion;
Sumigaw ka, Israel!
Magalak ka nang lubusan, Lungsod ng Jerusalem!
Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon,
at itinapon niya ang inyong mga kaaway,
nasa kalagitnaan mo ang Hari ng Israel, ang Panginoon
wala nang kasawiang dapat pang katakutan.
Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem:
“Huwag kang matakot, Sion;
huwag manghina ang iyong loob.
Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos,
parang bayaning nagtagumpay;
makikigalak siya sa iyong katuwaan,
babaguhin ka ng kanyang pag-ibig;
at siya’y masayang aawit sa laki ng kagalakan,
gaya ng nagdiriwang sa pista.”

Ang Salita ng Diyos.

o kaya:
Roma 12, 9-16b

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian, at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar.

Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo – idalanging pagpalain at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak, makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

Kapiling n’yo ang butihing
Poong Banal ng Israel.

Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin,
tiwalang-tiwala ako at wala munti mang pangamba.
Sapagkat ang Poon ang lahat sa akin,
siya ang aking awit, ang aking kaligtasan.
Malugod kayong sasalok ng tubig
sa batis ng kaligtasan.

Kapiling n’yo ang butihing
Poong Banal ng Israel.

Magpasalamat kayo sa Poon
siya ang inyong tawagan;
Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa.
Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan.

Kapiling n’yo ang butihing
Poong Banal ng Israel.

Umawit kayo ng papuri sa Poon,
sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa,
ipinahayag ninyo ito sa buong daigdig.
Mga anak ng Sion, umawit kayo nang buong galak,
sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at
ang Banal ng Israel.”

Kapiling n’yo ang butihing
Poong Banal ng Israel.

ALELUYA
Lucas 1, 45

Aleluya! Aleluya!
Birheng Mariang mapalad,
sa pananalig mong tapat
sa D’yos na Tagapagligtas.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 1, 39-56

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Si Maria’y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elisabet. Nang marinig ni Elisabet ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elisabet, at buong galak na sinabi, “Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan! Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon!”

At sinabi ni Maria,
“Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon,
at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas.
Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin!
At mula ngayon, ako’y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi,
dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Makapangyarihan —
Banal ang kanyang pangalan!
Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, sa lahat ng sali’t saling lahi.
Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig,
pinangalat niya ang mga palalo ang isipan.
Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono,
At itinaas ang mga nasa abang kalagayan.
Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom,
at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman.
Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel,
bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang,
kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman!”

Tumira si Maria kina Elisabet nang may tatlong buwan, at saka umuwi.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 28, 2021 at 4:03 pm

PAGNINILAY: Ngayon ay ang katapusan ng Mayo, ang Buwan ng Flores para kay Birheng Maria, sa pagdiriwang ng kanyang Pagdalaw sa kanyang pinsang si Sta. Elisabet. At narinig natin sa Ebanghelyo ang tagpong iyon sa Ein Karem, na sinasabing halos 150 kilometro mula Nasaret. Dahil sa habang paglalakbay na iyon, madaling umalis si Maria pagkatapos ang kanyang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos na ibinalita ni San Gabriel Arkanghel. Dahil sa nabanggit ng anghel tungkol kay Elisabet, nagpunta siya roon upang alalayin siya sa panganganak nito, na sinasabi ng dulo ng Ebanghelyo ay nanatili roon ng tatlong buwan, na tumutukoy sa Pagsilang kay San Juan Bautista. At makikita natin dito sa pagtatagpo ng dalawang babae ang kagalakan at pag-asang hatid ng Diyos para sa kanyang bayan: Si Juan na tumalon noong makita ang pinsang Tagapaglitas sa sinapupunan ni Maria ay magsisilbing direksyon tungo sa pangagaral nito sa Ilog Jordan upang ipaghanda ang bayan ng Diyos para sa pagdating ng Manunubos sa pagpaparangal ng pagsisisi, pagbabalik-loob, at kabutihan sa bawat tao. At si Hesus naman ay ang itinakdang Mesiyas na maliligtas sa lahat mula sa kasalanan.

Ayon sa mga eksperto sa Bibliya, ang Pagdalaw ng Birheng Maria kay Elisabet ay kambal na larawan sa 2 Samuel 6:1-7, nang makita ni Haring David ang Kaban ng Tipan at tumalon sa tuwa, habang ipinapahayag kung sino siya upang dalawin ang Kaban ng Tipang nilalaman ang mga utos ng Diyos. Ganun din ang nangyari sa Ein Karem nang si San Juan Bautista ay tumalon sa tuwa, at si Sta. Elisabet naman ay nagpahayag kung sino siya upang dalawin siya ng Ina ng Panginoon. Kaya ang Birheng Maria ay ang Kaban ng Bagong Tipan sapagkat dinala niya sa kanyang sinapupunan ang katuparan ng Kautusan na si Hesukristo. At dalawang beses sinabi ni Elisabet na pinagpala si Maria sa lahat ng mga babae, dahil ito ay nakinig sa salita ng Diyos at tinupad nito.

Kaya naman ipinahayag ng Mahal na Ina ang kanyang awit ng pagpupuri sa Diyos, na kung tawagin ay “Magnificat”. Ito ay kahilera sa awit ni Ana sa 1 Samuel 2, na higit pa sa inawit ng ina ni Samuel ang papuri ni Maria sa Diyos sa pagtutupad ng kanyang pangako ng kaligtasan sa pamamagitan ng anak na isisilang sa sinapupunang kalinis-linisan. Dahil sa pagpili ng Diyos sa Mahal na Birhen na isang mababang alipin, ganun din ang paglulugod niya sa mga kabilang sa “anawim” na ang anumang ipinagkakait o hindi makamtan sa buhay ay matutugunan na sa pamamagitan ni Hesus, sa pangangaral at paggawa ng kababalaghan. Ang Magnificat ay dinadasal ng Simbahan tuwing takip-silim upang magsilbing paalala na sa paglubog ng araw sa bawat panahon, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa mga kabutihang ipinagkaloob niya sa mga tao.

Mga kapatid, ang Kapistahang ito ay nagpapahayag ng pagdalaw ng Diyos sa kanyang bayan, nang tuparin niya ang kanyang plano para sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang Anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Nakilala siya ng Mahal na Birheng Maria at Sta. Elisabet, at ang tugon nila ay pagpupuri, pasasalamat, at pagtatanaw ng utang na loob na maging matapat palagi sa kanya. Ganun din sana tayo sa ating buhay, na kapag ang Diyos ay dumadalaw sa ating buhay, kilalanin natin siya, magpasalamat sa kanyang mga biyaya, at maging mga saksi niya araw-araw.

Reply

Sherwin D. Yanoria May 31, 2021 at 8:06 am

Gaano ka kaswerte? Nakakatuwang isipin na ipinantay ng Diyos ang Mahal na Birhen sa mga Lalaki. Siya rin ang itinalaga ng Diyos na dudurog sa mga demonyo. Ang kanyang pagtugon sa Diyos ng walang pag-aalinlangan ay walang katulad. Napaka masunurin niya at napaka mapagpakumbaba. Kaya naman siya ay pinagpala sa babaeng lahat. Tulad ng Mahal na Birhen, gayahin natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Walang patumpik-tumpik, paghingi ng palatandaan at pag-aalinlangan. Pagpapalain ng Diyos ang mga taong sumusunod sa Kanya.

Reply

Ferdy Baetiong Parino May 31, 2021 at 9:07 am

Michael Jackson, Madonna, Elvis, Queen, Beatles at ngayo’y mga K-pop artists, pag yang mga idol ng tao ay nakita nila naghihiyawan sila sa tuwa, napapatalon, hindi malaman ang gagawin yung iba’y hinihimatay pa. Ganun din dapat tayo kapag nararamdaman natin ang presensya ni Hesus o kaya’y nakita natin sa ating kapwa si Hesus, masabik din sana tayo na makausap sya, Magalak tayo pag nakakadalo tayo ng banal na misa. Tularan natin si San Juan na kahit nasa sinapupunan pa ay nakuha ng magpuri at napatalon pa para kay Hesus. Be grateful, ipagbunyi natin ang bawat araw na hinahayaan pa tayo ng Diyos na mamuhay sa mundo kasama ng mga mahal natin sa buhay, at suklian natin ito ng pagpapakabuti.

Reply

Alvin M.Jimenez May 31, 2023 at 8:44 am

Pinupuri at Pinasasalamatan ka namin Panginoong Hesukristo. Amen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: