Martes, Mayo 30, 2023

May 30, 2023

Martes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 35, 1-15
Salmo 49, 5-6. 7-8. 14 at 23

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Marcos 10, 28-31


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Eighth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Sirak 35, 1-15

Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Parang nang nag-alay ng maraming handog ang sumusunod sa Kautusan:
Sapagkat ang tumatalima sa mga utos ay para nang nag-alay ng mga handog na pinagsasaluhan;
ang tumatanaw ng utang-na-loob ay para nang naghandog ng mainam na harina,
at ang nagkakawanggawa ay para nang nag-alay ng handog ng pasasalamat.
Umiwas ka sa masama at kalulugdan ka ng Panginoon,
mag-ingat kang huwag makaapi at para ka nang nagbayad-puri para sa iyong sala.
Huwag kang haharap sa Panginoon ng walang dalang anuman,
sapagkat ang lahat ng handog na ito ay itinatagubilin ng Kautusan.
Kapag ang taong matuwid ay nag-alay ng kanyang handog,
ang bango ng taba na sinusunog sa dambana ay pumapailanlang hanggang sa luklukan ng Kataas-taasan.
Kinalulugdan ng Panginoon ang handog ng taong matuwid sa kanya,
ito’y isang alaala na hindi niya malilimutan.
Parangalan mo ang Panginoon nang buong katapatan,
at huwag mong panghinayangan ang mga unang bungang inihahandog mo sa kanya.
Ialay mo ang iyong handog nang may ngiti sa mga labi,
at magbigay ka ng ikapu nang may galak sa puso.
Maghandog ka sa Panginoon nang ubos-kaya,
maging bukas-palad ka sa kanya, gaya ng ginawa niya sa iyo.
Ang Panginoon ay masaganang gumanti,
gagantihan ka niya nang pitong ibayo.
Huwag mong susuhulan ang Panginoon, sapagkat di siya tumatanggap ng suhol,
huwag kang aasa sa handog na galing sa masamang paraan.
Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan,
wala siyang itinatanging sinuman.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 49, 5-6. 7-8. 14 at 23

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin,
silang tapat sa tipan ko’t naghahandog niyong hain.
Ang buong kalangita’y naghahayag na ang Diyos,
isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos.

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin;
ako ay Diyos, ang inyong Diyos, salita ko’y unawain;
ako’y mayroong patotoo’t saksi laban sa Israel.
Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog,
ni sa inyong mga haing sa dambana’y sinusunog.

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat;
ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat.
Ang parangal na nais ko na sa aki’y ihahain
ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw;
akin namang ililigtas ang lahat na masunurin.

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 10, 28-31

Ang Mabuting Balita ng Panginoong ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Hesus, “Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami’y sumunod sa inyo.” Sinabi ni Hesus, “Tandaan ninyo ito: ang sinumang mag-iwan ng bahay, o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa Mabuting Balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito – mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa – ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli, at maraming nahuhuli na magiging una.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 23, 2021 at 2:44 pm

PAGNINILAY: Matapos ang mahabang panahon ng pagdiriwang ng Misteryong Paskwal sa mga Panahon ng Kuwaresma, Banal na Triduo, at Pasko ng Pagkabuhay, muli tayong bumabalik sa kulay na luntian, dahil sa isa na namang mahabang panahon hanggang dulo ng Nobyembre, tayo ay nasa tinatawag nating Karaniwang Panahon. Bagamat karaniwan dahil sa pag-alala sa Ministeryong Pampubliko ng Panginoon, ito ang nagpapakita sa ekstraordinaryong pag-ibig ng Diyos na nagpahayag ng kanyang presensiya sa pamamagitan ng kanyang Anak na nagaral ng Mabuting Balita at gumawa ng mga kababalaghan.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang kasunod ng pangyayari matapos ang hamon ni Hesus sa isang mayamang binata na ibenta ang lahat ng ari-arian at sumunod sa kanya upang magkaroon ng kayamanan sa langit. Itong lalaki ay umuwing malungkot dahil hindi niya kanyang ibenta ang lahat ng pinaghirapan niya. Subalit ‘di niya naunawaan ang nais ipahayag ni Hesus, kaya’t sinabi ng Panginoon na mas madali pa pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mga mayayamang hindi kumikilalang sa Diyos na nagbibigay sa kanila ng kanilang mga ari-arian. Kaya ang tugon ni San Pedro ngayon sa Ebanghelyo ay parang nais niyang patunayan na siya at ang mga kapwa niyang Apostol ay iniwan na ang lahat, at sumunod sa Panginoon. Subalit tugon ni Hesus ay hindi lang iyon ang kanilang gawain. Sila ay inaatasang matuto mula sa Guro at Panginoon nila. At ang handog ni Hesus sa ating lahat ay buhay na walang hanggan, na siyang makakamit kung ang tao ay magsisikap kahit mahirap.

Hindi naman literal na gusto ni Kristo na iwanan natin ang ating mga pamilya. Sa wikang Griyego, ang ginamit na salita ng Panginoon tungkol sa pakikitungo sa mga bagay ay “prayoridad”, na kung saan hinihikayat ni Hesus ang mga tagapakinig niya at alagad na gawing “numero uno” ang Diyos sa ating buhay. At hindi ito awtomatikong mangyayari kung walang partisipasyon bilang ating papel. Kaya ang hamon ng matuwid na lalaking si Sirac sa Unang Pagbasa ay sumunod sa mga utos ng Panginoon dahil ito’y kasingpantay ng pag-aalay ng mga handog noong panahon ng mga Israelita. At ang utos ng Diyos ay magmahal sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at pag-iiwas sa masama. Kung ganito ang ating kalakaran mula sa kapakumbabaan ng ating mga puso, makakamit natin ang gantimpala ng buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Reply

Sherwin D. Yanoria May 25, 2021 at 6:14 am

Paano ka maghandog sa Diyos? Ang Diyos ay tumatanggap ng kahit na ano, basta mula sa puso. Kadalasan ang bigay natin sa Diyos ay yung labis lamang. Halimbawa, mas mahal ang ticket sa sinehan kesa limos sa simbahan. Mas mahal ang handog na bulaklak sa nililigawan kesa alay sa simbahan atbp. Ngunit ang Diyos kung maghandog ay lubos, maging Kanyang Anak ay ibinigay sa sanlibutan. Kaya nawa’y masuklian natin ng kabutihan ang bigay sa atin ng Diyos. Ang magsabuhay ng Kanyang salita ay mainam na regalo ng tao. Kaya, ano na nga ba, ang naihandog natin sa Diyos?

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 25, 2021 at 9:42 am

Ang buod ng unang pagbasa ay Umiwas ka sa masama at kalulugdan ka ng Panginoon, ang bawat pangungusap sa unang pagbasa ay hindi ginamitan ng malalalim na talinghaga, napakasarap pagnilayan. Maari mo itong i-copy paste at ishare sa mag GC nyo ng iyong pamilya at mga kaibigan ng sa gayon ay makaisa ka sa pagpapalaganap ng mabuting balita na isa din sa ating mga tungkulin bilang Kristyano.
Ang ebanhelyo ay nakatuon sa generosity at priority. Maging bukas palad tayo lalo na sa mga lubos na nangngailanagan, tumulong ng hindi nagbibilang, magbigay na wag ang sobra mo lang, at kapag naglimos ay wag ng ipagsabi kahit sa matalik mong kaibigan dahil kapag ginawa mo iyon ay tinanggap mo na ang iyong gantimpala ngunit kapag pinaglihim mo iyon, Aang Diyos sa langit ang magbibigay sayo ng gantimpala. Priority sapagkat sinasabi ng ebanghelyo na wag tayong magfocus sa mga materyal o mga bagay dito sa lupa bagkus ay unahin palagi si Hesus at kung ano man ang ibinigay mo ay makaisandaan ang balik nito galing sa langit.

Reply

Ellen Puso Soriano May 30, 2023 at 2:04 am

AMANG NASA LANGIT PINUPURI’T PINASALAMATAN KA NAMIN SA MGA MINSAHI MONG ALAY ARAW2. LALO NA SA ARAW NA ITO. ANG MAGING BUKAS PALAD SA MGA NANGA2ILANGAN. AT PAGSUNOD SAYONG KALOOBAN.. SA IBANGHELYONG AMING NAPAGNILAYAN.. MULA SA ISANG BINATANG MAYAMAN NA NAGNANAIS MAKAPASOK SA KAHARIAN NG LANGIT.. SUBALIT NG MARINIG NIYANG KAILANGAN IPAGBILI NIYA ANG KANYANG KAYAMANAN AT IBAHAGI SA MGA DUKHA UPANG MAGKAROON SIYA NG BUHAY NA WALANG HANGGAN. HINDI NIYA MATANGGAP. BAKIT DAHIL SA SIYAY TANYAG SA MADLA
KADALASAN NAPALAYO ANG TAO SA GRASYA NG DIOS dahil sa posission mga katungkulan sa ibat-ibang kumunidad,o sabihin na natin siya ang source of income sa pamilya na kung kaya pag nagsalita astig very commanded at kapag hindi agad nasunod nagagamit at nanunumbat pa sa mga naitulong.. aminin man o hindi ito ang katutuhanan ayaw nating malamangan gusto laging bida at kapag napagsabihan sa tamang pag-uugali nagagalit at ayaw makinig sabay talikod na may pagkanti na salita.. katulad sa ating ebanghelyo umalis ang binatang mayaman matapos sabihin sa kanya ang katutuhanan. hindi niya matanggap. ganun din tayo.kaya ating idalangin sa2 DIOS na matutu tayong sumunod sa kanyang kalooban at ang handog na nais ng DIOS ay ang katapatan ng ating mga PUSO.handog pasasalamat at papuri sa kanyang banal na pangalan..

manalangin tayo:

lord JESUS patawarin mo po kami kung hindi parin namin natalikuran ang aming mga gawang lihis at paluktot na pag-iisip. mga kasalanang paulit2 .

tulongan mo kaming makapag bagong buhay at matutung sumunod sayong kaluoban..hindi namin kayang gawin ito kung wala ang iyong habag at awa. nanalig kami’y hindi mo bibiguin sapagkat ang sabi mo anuman ang hingin namin sa pawang ikabubuti namin ito’y ipagkaloob mo.. At sa tulong ng INANG Birhen Maria sa kanyang pamamagitan itoy aming makamtan sa ngalan ni JESUS Amen… ???

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: