Linggo, Abril 23, 2023

April 23, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-3 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay
Patnubay sa Misa

Taglay ang mga pusong pinag-alab ng Salita ng Diyos na kapapahayag at kapapaliwanag pa lamang, idulog natin ang ating tugon dito sa mga kahilingang para sa ating mga pangangailangan at ng sangkatauhan. Manalangin tayo:

Samahan mo kami, Panginoon!

Para sa Simbahan, na tagapag-ingat sa Salita ng Diyos: Nawa tuwina niyang maipaliwanag ito nang buong linaw upang maliwanagan ang isipan ng mga tao at maganyak ang kanilang mga puso para isabuhay nila ito. Manalangin tayo!

Para sa Santo Papa at ating Obispo: Sa kanilang pagtuturo, nawa magabayan nila tayo sa ibayong pag-unawa sa katunayan ng Muling Pagkabuhay at sa kaangkupan nito sa ating buhay. Manalangin tayo!

Para sa lahat ng magulang at guro: Sa pagtulad nila kay Kristong Muling Nabuhay, sila nawa’ y makapagkintal sa mga puso ng kanilang mga anak at mga tinuturuan ng kapayapaan, galak, at hangad magpakabait. Manalangin tayo!

Para sa lahat ng nalulugmok sa mga pagkasiphayo’t pagkabigo sa buhay: Matagpuan nawa nila kay Kristong Muling Nabuhay ang liwanag at lakas ng loob ng kanyang dalawang disipulo ng Emaus. Manalangin tayo!

Para sa ating lahat na nagdiriwang ng Eukaristiyang ito: Nawa lubos nating madama ang presensiya rito ni Kristong Muling Nabuhay at maganyak tayong magpahayag ng Mabuting Balita sa lahat ng tao. Manalangin tayo!

Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. (Tumigil sandali.) Manalangin tayo!

Panginoong Hesus, salamat sa iyong pagiging kasama naming naglalakbay sa buhay. Pawiin mo ang lahat naming agam-agam; lunasan ang aming mga karamdaman; hatian mo kami ng iyong Tinapay ng Buhay hanggang marating namin ang aming hantungan sa langit kung saan ka nabubuhay at naghahari nang walang hanggan. Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez April 18, 2020 at 6:21 am

Pagninilay: Patuloy nating sinasariwa ang kaligayahang dulot ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Ebanghelyo ngayon ay naranig na natin noong Miyerkules sa loob ng Walong Araw o Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay. Ito yung patukoy sa dalawang alagad na naglalakbay sa nayon ng Emaus. Tatlong “P” ang nais iparating na mensahe sa atin:
1.) PAGPAPAKITA NI HESUS: Walang manunulat ng Ebanghelyo ang makasasabi kung anong nangyari nang si Hesus ay muling nabuhay. Ngunit inilalarawan nila na siya’y nagpakita sa maraming tao upang patunayan na siya’y namatay at muling nabuhay para bigyan tayo ng bagong pag-asang magdudulot sa ating misyon sa buhay. Kaya nang nagpakita si Hesus sa dalawang alagad na ito, hindi nila nakikila sapagkat nagduda sila tungkol sa kanyang Pagpapakasakit at Pagkamatay sa Krus, dahil nga katulad ng maraming humahanga sa kanya, inaasahan nila siya’y magiging dakilang mandirigmang lulupig sa mga Romano upang itayo ang bagong kaharian ng Israel. Pero sa pagpapakita sa kanila ni Hesus, ibinuksan niya muli ang kanilang mga puso at itinuro ang nakasaad sa sinabi ng Banal na Kasulatan tungkol sa kanya at ang kanyang misyon bilang Mesiyas, mula kay Moises hanggang sa mga propeta.
2.) PAGLALAKBAY KASAMA SI HESUS: Nang nagpakita si Hesus sa dalawang alagad, sumabay siya sa kanila at tinanong ang kanilang pinag-uusapan at pinagtatalunan. Kaya ganyan ang pagpapaliwanag niya sa kanila tungkol sa kanyang misyong nagmula mismo sa Diyos Ama, na ayon na din sa isinalaysay ng Banal na Kasulatan. Ang palalakbay kasama si Hesus ay ipinapahiwatig sa atin na ang Diyos ay kasama natin sa bawat oras at pagkakataon. Wala siyang ninais ng masama o pagdurusa, ngunit tayo’y nagdudurusa sapagkat dito’y sumusukat ang ating katatagan at pananampalataya sa kanya. At tayo’y nabiyaya ng kaligtasan dahil itong Diyos na ito ay niloob na tayo’y kanyang kinupkop bilang mga anak niya at tayo’y makibahagi sa kanyang mensahe ng pag-ibig. Ito’y naganap nang si Hesus ay nagpakasakit at namatay upang ipawalang-sala tayo mula sa ating pagsusuway, pagmamakasarili, at pagkukulang. Siya’y muling nabuhay para tayo’y bigyan ng bagong pag-asa at nabubuhay na pananampalataya.
3.) PAGKILALA NATIN KAY HESUS: Inanyaya ng dalawang alagad na makituloy si Hesus sa kanila sa gabi. At sa pagkakataong iyon, nakilala nila siya sa paghahati ng tinapay. Naintindihan at naunawaan nila ang pagtuturo sa kanila ng Panginoon at paghahati ng tinapay. Yung gabing naganap iyan ay maaaring gabi ng ating kalungkutan at alinglangan sapagkat nang mabuksan ang kanilang mga puso’t isipan at nakilala si Hesus, ibinalita nila sa mga Apostol ang pagtatagpo nila kasama ang Panginoon. Itong Ebanghelyong ito ay tumutukoy sa istruktura ng Banal na Eukaristiya, na kung saan inilalapit natin ang ating mga kalooban na makinig sa ipinangaral na Salita at tanggapin nang may kababang-loob ang Kabanal-banalang Katawan ng ating Panginoon, ang katawang nadurog na may dalang pag-ibig upang tao’y akayin muli mula sa ating pagkakasala tungo sa ipinangakong buhay na walang hanggan sa kalangitan.
Mga kapatid, ang tatlong “P” na ito ay nagsisilbi sa katotohanang hindi matitinag anuman ng kasinungalingan, pagtatakpan, at pagdududa: ang Pagkabuhay na mag-uli ni Hesukristo. Ang Diyos ay nagpapakita sa atin ng mga tao, bagay, at pangyayari upang ipaala sa atin na dapat tayo’y makibahagi sa kanyang plano ng pagmamahal, katulad ng ginawa niya nang tayo’y iniligtas sa pamamagitan ng Misteryong Paskwal ng kanyang Anak. Ang Diyos ay naglalakbay kasama natin upang ipakita na siya’y nasa piling natin at nawa’y dapat manalig tayo sa kanya kahit sa mga oras ng pagsubok sa buhay. At ang magandang tugon natin ay yung pagkilala natin sa kanya. Ang bawat pagsamba natin sa kanya lalung-lalo tuwing tayo’y dumadalo sa Banal na Misa ay may kaakibat na taimtim na panalangin para sa kahilingan natin at ng ibang tao, at mas higit pa ang pagsasaloob natin sa kanyang dakilang plano para sa ikakabuti at ikaliligtas ng marami. At ito’y patunay na anumang balakid, pagsusuway, at pagmamatigas ng tao, palaging magtatagumpay ang Diyos, katulad ng tagumpay ni Hesukristo mula sa kamatayan.

Reply

Mel Mendoza April 20, 2023 at 1:51 pm

Ang ebanghelyo sa ikatlong Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ay panawagan din ito sa ating lahat na mananampalataya ng katulad ng panawagan sa atin ni Papa Francisco sa sinodo na tayo ay makilakbay na bilang iisang simbahan patungo sa kaharian ng Diyos. Tayong mga mananampalataya ay inaasahang na makapanghikayat ng iba pa sa isang paraang ekunumikal na walang pipiliin lalo higit doon sa mga pinanghihinaan na ng loob at nasa lugmok na kalagayan ng pananampalataya.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: