Linggo, Abril 23, 2023

April 23, 2023

Ikatlong Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (A)

Mga Gawa 2, 14. 22-23
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 9-10. 11

Ituro mo ang landasin
ng buhay kong hahantungin.

1 Pedro 1, 17-21
Lucas 24, 13-35


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Third Sunday of Easter (White)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 2, 14. 22-33

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng mga Apostol

Noong araw ng Pentekostes, tumayo si Pedro at ang labing-isang apostol, at nagsalita siya nang malakas, “Mga kababayan, at mga naninirahan sa Jerusalem: pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito! Si Hesus na taga-Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasiya at pagkaalam ng Diyos sa mula’t mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya’y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David:

‘Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon,
Siya’y kasama ko kaya’t hindi ako matitigatig.
Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila,
at ang katawan ko’y nahihimlay na may pag-asa.
Sapagkat ang kaluluwa ko’y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay,
at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong Banal.
Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay,
dahil sa ikaw ang kasama ko, ako’y mapupuspos ng kagalakan.’

“Mga kapatid, masasabi ko sa inyo nang tiyakan na ang patriyarkang si David ay namatay at inilibing; naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya’y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos: na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita’t hinulaan ni David nang kanyang sabihin:

‘Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay;
At hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan.’

Itong si Hesus ay muling binuhay ng Diyos, at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito’y kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 9-10. 11

Ituro mo ang landasin
ng buhay kong hahantungin.

O Diyos, ako’y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod,
ang hangad ko ay maligtas kaya sa ‘yo dumudulog;
“Ika’y aking Panginoon,” ang wika ko sa aking Diyos,
“Kabutihang tinanggap ko, ay ikaw ang nagkaloob.”
Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay,
ako’y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan.

Ituro mo ang landasin
ng buhay kong hahantungin.

Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay.
Kahit gabi diwa niya ang sa aki’y umaakay.
Nababatid ko na siya’y kasama ko oras-oras.
Sa piling n’ya kailanma’y hindi ako matitinag.

Ituro mo ang landasin
ng buhay kong hahantungin.

Kaya’t ako’y nagdiriwang, ang diwa ko’y nagagalak,
ang lagi kong nadarama’y hindi ako matitinag.
Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak,
sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas.

Ituro mo ang landasin
ng buhay kong hahantungin.

Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan,
sa piling mo’y madarama ang lubos na kagalakan;
ang tulong mo’y nagdudulot ng ligayang walang hanggan.

Ituro mo ang landasin
ng buhay kong hahantungin.

IKALAWANG PAGBASA
1 Pedro 1, 17-21

Pagbasa mula sa Unang Sulat ni Apostol San Pedro

Mga pinakamamahal ko:

Walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo’y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo’y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang Korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig, at alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa kanya’y muling bumuhay at nagparangal, anupat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Lucas 24, 32

Aleluya! Aleluya!
Poong Hesus, aming hiling
Kasulata’y liwanagin
kami ngayo’y pag-alabin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 24, 13-35

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Nang Linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emaus, may labing-isang kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Hesus at nakisabay sa kanila. Siya’y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Hesus, “Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?” At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngala’y Cleopas, “Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon.” “Anong mga bagay?” tanong niya. At sumagot sila, “Tungkol kay Hesus na taga-Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito; nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaing kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan, at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi’y nakakita raw sila ng isang pangitain – mga anghel na nagsabing buhay si Hesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Hesus.”

Sinabi sa kanila ni Hesus, “Kay hahangal ninyo! Ano’t hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba’t ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?” At ipinaliwanag sa kanila ni Hesus ang lahat ng nasasaad sa Kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta.

Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan, at si Hesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya’y pinakapigil-pigil nila, “Tumuloy na po kayo rito sa amin,” anila, “sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na.” Kaya’t sumama nga siya sa kanila. Nang siya’y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Hesus, subalit ito’y biglang nawala. At nawika nila, “Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo’y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga Kasulatan!”

Noon di’y tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang Labing-isa at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap, “Muli ngang nabuhay ang Panginoon! Napakita kay Simon!” At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan, at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez April 18, 2020 at 6:21 am

Pagninilay: Patuloy nating sinasariwa ang kaligayahang dulot ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Ebanghelyo ngayon ay naranig na natin noong Miyerkules sa loob ng Walong Araw o Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay. Ito yung patukoy sa dalawang alagad na naglalakbay sa nayon ng Emaus. Tatlong “P” ang nais iparating na mensahe sa atin:
1.) PAGPAPAKITA NI HESUS: Walang manunulat ng Ebanghelyo ang makasasabi kung anong nangyari nang si Hesus ay muling nabuhay. Ngunit inilalarawan nila na siya’y nagpakita sa maraming tao upang patunayan na siya’y namatay at muling nabuhay para bigyan tayo ng bagong pag-asang magdudulot sa ating misyon sa buhay. Kaya nang nagpakita si Hesus sa dalawang alagad na ito, hindi nila nakikila sapagkat nagduda sila tungkol sa kanyang Pagpapakasakit at Pagkamatay sa Krus, dahil nga katulad ng maraming humahanga sa kanya, inaasahan nila siya’y magiging dakilang mandirigmang lulupig sa mga Romano upang itayo ang bagong kaharian ng Israel. Pero sa pagpapakita sa kanila ni Hesus, ibinuksan niya muli ang kanilang mga puso at itinuro ang nakasaad sa sinabi ng Banal na Kasulatan tungkol sa kanya at ang kanyang misyon bilang Mesiyas, mula kay Moises hanggang sa mga propeta.
2.) PAGLALAKBAY KASAMA SI HESUS: Nang nagpakita si Hesus sa dalawang alagad, sumabay siya sa kanila at tinanong ang kanilang pinag-uusapan at pinagtatalunan. Kaya ganyan ang pagpapaliwanag niya sa kanila tungkol sa kanyang misyong nagmula mismo sa Diyos Ama, na ayon na din sa isinalaysay ng Banal na Kasulatan. Ang palalakbay kasama si Hesus ay ipinapahiwatig sa atin na ang Diyos ay kasama natin sa bawat oras at pagkakataon. Wala siyang ninais ng masama o pagdurusa, ngunit tayo’y nagdudurusa sapagkat dito’y sumusukat ang ating katatagan at pananampalataya sa kanya. At tayo’y nabiyaya ng kaligtasan dahil itong Diyos na ito ay niloob na tayo’y kanyang kinupkop bilang mga anak niya at tayo’y makibahagi sa kanyang mensahe ng pag-ibig. Ito’y naganap nang si Hesus ay nagpakasakit at namatay upang ipawalang-sala tayo mula sa ating pagsusuway, pagmamakasarili, at pagkukulang. Siya’y muling nabuhay para tayo’y bigyan ng bagong pag-asa at nabubuhay na pananampalataya.
3.) PAGKILALA NATIN KAY HESUS: Inanyaya ng dalawang alagad na makituloy si Hesus sa kanila sa gabi. At sa pagkakataong iyon, nakilala nila siya sa paghahati ng tinapay. Naintindihan at naunawaan nila ang pagtuturo sa kanila ng Panginoon at paghahati ng tinapay. Yung gabing naganap iyan ay maaaring gabi ng ating kalungkutan at alinglangan sapagkat nang mabuksan ang kanilang mga puso’t isipan at nakilala si Hesus, ibinalita nila sa mga Apostol ang pagtatagpo nila kasama ang Panginoon. Itong Ebanghelyong ito ay tumutukoy sa istruktura ng Banal na Eukaristiya, na kung saan inilalapit natin ang ating mga kalooban na makinig sa ipinangaral na Salita at tanggapin nang may kababang-loob ang Kabanal-banalang Katawan ng ating Panginoon, ang katawang nadurog na may dalang pag-ibig upang tao’y akayin muli mula sa ating pagkakasala tungo sa ipinangakong buhay na walang hanggan sa kalangitan.
Mga kapatid, ang tatlong “P” na ito ay nagsisilbi sa katotohanang hindi matitinag anuman ng kasinungalingan, pagtatakpan, at pagdududa: ang Pagkabuhay na mag-uli ni Hesukristo. Ang Diyos ay nagpapakita sa atin ng mga tao, bagay, at pangyayari upang ipaala sa atin na dapat tayo’y makibahagi sa kanyang plano ng pagmamahal, katulad ng ginawa niya nang tayo’y iniligtas sa pamamagitan ng Misteryong Paskwal ng kanyang Anak. Ang Diyos ay naglalakbay kasama natin upang ipakita na siya’y nasa piling natin at nawa’y dapat manalig tayo sa kanya kahit sa mga oras ng pagsubok sa buhay. At ang magandang tugon natin ay yung pagkilala natin sa kanya. Ang bawat pagsamba natin sa kanya lalung-lalo tuwing tayo’y dumadalo sa Banal na Misa ay may kaakibat na taimtim na panalangin para sa kahilingan natin at ng ibang tao, at mas higit pa ang pagsasaloob natin sa kanyang dakilang plano para sa ikakabuti at ikaliligtas ng marami. At ito’y patunay na anumang balakid, pagsusuway, at pagmamatigas ng tao, palaging magtatagumpay ang Diyos, katulad ng tagumpay ni Hesukristo mula sa kamatayan.

Reply

Mel Mendoza April 20, 2023 at 1:51 pm

Ang ebanghelyo sa ikatlong Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ay panawagan din ito sa ating lahat na mananampalataya ng katulad ng panawagan sa atin ni Papa Francisco sa sinodo na tayo ay makilakbay na bilang iisang simbahan patungo sa kaharian ng Diyos. Tayong mga mananampalataya ay inaasahang na makapanghikayat ng iba pa sa isang paraang ekunumikal na walang pipiliin lalo higit doon sa mga pinanghihinaan na ng loob at nasa lugmok na kalagayan ng pananampalataya.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: