Miyerkules, Enero 25, 2023

January 25, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Enero 25
Ang Pagbabalik-loob ni San Pablo

Ipanalangin natin ang misyon ng Simbahan at ang mga pangangailangan ng mundong tinubos ni Kristo.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Maging mapagpala ka nawa sa Iyong bayan, O Panginoon.

Ang Santo Papa, mga obispo, at mga pari nawa’y maging masigasig sa pangangaral ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik-loob, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga misyonero nawa’y magkaroon ng tapang na ipahayag ang Ebanghelyo maging sa mahihirap na pagkakataon at mapanganib na lugar, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nag-aaalinlangan at nasisiraan ng loob nawa’y matuklasan ang walang hanggang katotohanan na walang iba kundi si Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga matatanda, nangungulila, at maysakit nawa’y makatanggap sa kanilang paghihirap ng ginhawang dulot ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namayapang tapat sa Panginoon nawa’y mapatawad sa kanilang mga kasalanan at makatagpo nawa nila ang Diyos sa kanyang kaharian, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming Manunubos, habang inuusal namin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni San Pablo, palalimin mo ang biyaya ng pagbabalik-loob sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 1 comment… read it below or add one }

Reynald Perez January 22, 2020 at 5:43 am

Pagninilay: Ang ating Ebanghelyo ay ang katapusan ng naratibong pagkukwento ni San Marcos sa pamamagitan ng Pag-akyat ni Hesus sa langit. Bago pa man umakyat siya sa langit, isinusugo niya ang Labing-isang Apostol na humayo at ipahayag ang Mabuting Balita sa bawat tao sa daigdig. Ito ang pagkakilanlan natin bilang Katoliko na ngangahulugang “Katholes” o “pandaigdigan”. Ito yung ating tungkulin na maging mga saksi para kay Kristo sa pagpapalaganap at pagsasabuhay ng Salita ng Diyos. Hindi naman siya kabilang sa original na Labindalawang Apostol, si San Pablo ay isang dating Pariseo na layuning usigin ang mga mananampalataya. Habang siya’y naglalakbay patungong Damasco sa Syria, biglang nagpakita ang liwanag ng Muling Nabuhay na Panginoon, at sinabi sa kanya na gawin ang ipnagutos ng Panginoon. Gayun nga ang nangyari nang siya’y bininyagan ni Ananias at hinirang bilang Apostol ng mga Hentil. Ang kanyang talambuhay ay nagpapakita kung paano siyang lumaban nang patas para sa pananampalatayang Kristiyano. Sa mga ipinadala niyang mga sulat sa mga komunidad na kanyang ipinangaral, nagbigay siya ng mga bilin na maging matapat sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging buhay kay Kristo. Nawa’y tularan natin sa San Pablo sa pagbibigay-saksi sa Mabuting Balita ng Panginoon sa ating araw-araw na pamumuhay.

Reply

Leave a Comment

{ 1 trackback }Previous post:

Next post: