Lunes, Enero 23, 2023

January 23, 2023

Lunes ng Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 9, 15. 24-28
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4. 5-6

Umawit sa D’yos ng awa,
ang gawain n’ya’y dakila.

Marcos 3, 22-30


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the Third Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Hebreo 9, 15. 24-28

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila’y nasa ilalim ng unang tipan. Dahil dito, kakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako.

Sapagkat pumasok si Kristo, hindi sa isang Dakong Banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayo’y nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Judio ay pumapasok sa Dakong Banal taun-taon, may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili, at iyo’y sapat na. Kung di gayun, kailangan sanang siya’y paulit-ulit na mamatay mula pa nang matatag ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siya napakita, ngayong magtatapos na ang mga panahon, upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayun din naman, si Kristo’y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya’y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa kanya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4. 5-6

Umawit sa D’yos ng awa,
ang gawain n’ya’y dakila.

Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay,
pagkat yaong ginawa n’ya ay kahanga-hangang tunay!
Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay.

Umawit sa D’yos ng awa,
ang gawain n’ya’y dakila.

Ang tagumpay niyang ito’y siya na rin ang naghayag,
sa harap ng mga bansa’y nahayag ang pagliligtas.
Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad.

Umawit sa D’yos ng awa,
ang gawain n’ya’y dakila.

Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas.
Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas!
Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig;
ang Poon ay buong galak na purihin sa pag-awit!

Umawit sa D’yos ng awa,
ang gawain n’ya’y dakila.

Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog,
at ang Poon ay purihin ng tugtuging maalindog.
Tugtugin din ang trumpeta na kasaliw ang tambuli,
magkaingay sa harapan ng Poon na ating hari.

Umawit sa D’yos ng awa,
ang gawain n’ya’y dakila.

ALELUYA
2 Timoteo 1, 10

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay nagtagumpay
nalupig ang kamatayan
nagningning ang pagkabuhay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 3, 22-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, “Inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo!” Kaya’t pinalapit ni Hesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga: “Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas?” Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayun din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas.

“Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon.

“Tandaan ninyo ito: maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos, ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman.” Sinabi ito ni Hesus sapagkat ang sabi ng ilan, “Inaalihan siya ng masamang espiritu.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 21, 2019 at 5:27 pm

Ayon sa Mabuting Balita, sinabi ni Hesus ng ilan sa mga tao na walang sinumang makakapasok sa bahay ng isang malakas na tao at nakawin ang kanyang mga ari-arian maliban na lamang kung una niyang tinalian ang lalaki. Mula noon ay sinira niya ang bahay na iyon. Ang mga tao ay maaaring patawarin sa lahat ng kanilang mga kasalanan at dusa sa Diyos, ngunit ang sinumang humihimok sa Banal na Espiritu ay hindi maaaring patawarin at ang kanyang kasalanan ay hindi rin mapapawi. Dagdag niya ito ang pag-aalihan ng mga masasamang espiritu.

Reply

Mark Jefferson Magno January 27, 2019 at 7:28 pm

Pagninilay: Ayon sa Unang Pagbasa, nagpapaalala sa atin na si Kristo ang ating tagapamagitan at maawain sa atin at ang Diyos Ama. Dahil sa kanyang sakripisyo sa Krus, ginawa niya ang ganap na handog na nag-aalis ng mga kasalanan, sa gayon ay hinirang na maging hukom sa mga nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sinasabi sa atin na tayo ay mga anak ng Ama, at kasama ni Kristo na ating kapatid, at maging tapat tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya sa Mabuting Balita ay nabibilang ang pagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan ni Beelzebul. Lalo na ang mga pinuno ng mga Judio ay nagkasakit laban sa kanya, na nagbabalak sila upang mapalayas siya sa pamamagitan ng paghiling ng isang hudyat mula sa kanya bilang isang pagsubok. Dito tinugon ni Jesus na ang isang kaharian na nahahati laban sa sarili ay hindi maaaring magtagal, kahit na ang bahay ay ibig ding sabihin na ang mundo ng kasamaan ay najahati, ngunit hindi ito magtatagumpay. At hinahamon niya ang mga tao at mga pinuno upang ipakita kung anong karapatan ang dapat gawin ng kanilang mga guro upang palayasin ang mga demonyo. Si Jesus ay nagpapakita ng kanyang sarili na ang kasamaan ay hindi maaari at hindi dapat palaging magtagumpay. Sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli, sinakop niya ang kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kanyang tagumpay mula sa libingan. Ipinakikita nito na tayo rin ay babangon sa buhay na walang hanggan sa paraiso. Ngunit makasisiguro na dapat nating italaga ang ating sarili sa paggawa ng mabuti at gawa ng may gawa. Huwag din tayong maging panibugho sa iba na gumagawa ng katumbas, sapagkat ang kanilang puso ay nag-uudyok sa kanila na gawin ito. Sundin natin ang halimbawa ng ating Panginoong Jesukristo sa pagpupuri sa dakilang mga gawa ng Diyos, sa pamamagitan ng ating paraan ng paglilingkod, sa katapatan sa kanya at sa iba.

Reply

Reynald Perez January 28, 2019 at 3:16 am

Pagninilay: Isinalaysay sa Unang Pagbasa ang Mesiyas bilang ating tagapamagitan patungo sa Ama. Dahil sa kanyang ganap na handog, inalis niya ang ating mga pagkakasala. Kaya tayo ay inaanyayahang lumapit sa kanya nang may pananampalataya at pag-asa na palaging mananaig sa ating buhay ang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. Hindi natuwa si Hesus sa ating Ebanghelyo na paratangin siyang nagpapalayas ng mga demonyo sa ngalan ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Tinanong niya ang mga eskriba kuny paanong mananatiling matatag ang bahay kung ito’y ginawa nang pansarili lamang. Ganun din sa isang nakikidigmang kaharian na hindi ito’y matatagumpay. Ang sinasabi dito ni Hesus na nagmula ang kanyang kapangyarihan mula sa Ama, at hindi kay Satanas. Sa pamamagitan ng mga kababalaghan at pagpaparangal ng Mabuting Balita, ipinakita niya ang mabubuting gawain na ibigay ang pisikal at espirituwal na pangangailangan ng tao. Sa kanyang Pagpapakasakit at Pagkamatay sa Krus, inialay niya ang kanyang buhay upang tayo’y mailigtas mula sa ating pagsusuway sa kalooban ng Diyos. Nawa’y tunay na makita natin ang kabutihan ng Panginoon at ipalaganap ito sa ating araw-araw na pamumuhay.

Reply

ruel arcega January 23, 2023 at 9:01 am

Ang tunay na kaibigan ay hindi magsasabi ng masama o laban sa kanyang kaibigan. Narinig natin ang masamang sinabi nila kay Hesus ,Siya binigyan nang kapangyarihan ni Berzebul o ni satanas… PAtunay na hindi nila kilala si Hesus dahil hindi nila ito kaibigan. Kaya kaibiganin mo si Hesus at pagnaging kaibigan mo siya at na saiyo si Hesus hindi magkapagsasalita laban sa kanya at magiging matatag ang buhay mo dahil kay Hesus..

Reply

Rosalinda m jubilado January 23, 2023 at 10:24 am

sa unang pagbasa ipinapaunawa sa atin na ang kamatayan ni Jesus ay kapatawaran ng mga kasalanan ng mga nasa unang tipan na sumampalataya, nanalig at nagtiwala sa Diyos Ama.na tiyak na kakamtan din nila ang buhay na walang hanggan ipinangako sa kanila.

ganon din naman sa ating kapanahunan ng bagong tipan si Jesus ay naging makasalanan kahit walang bahid Siya ng kasalanan kaya ipinako Siya sa krus para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at makamtan din natin ang ipinangako Niya sa ating mga ninuno na buhay walang hanggan.

kaya nga sa ating kapanahunan sa pamamagitan ng Banal na Eukaristiya na itinatag ni Jesus na tayo din sa ating henerasyon ay.makasama, makaniig, maging kaisa natin Siya.
Tatanggapin na lang natin Siya ng buong pananalig, pananampalataya ang mga Sacramento na si Jesus mismo ang pinakamahalagang Sacramento ng ating Banal na Simbahan. God bless.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: