Lunes, Nobyembre 21, 2022

November 21, 2022

Paggunita sa Pagdadala sa Mahal na Birhen sa Templo

Pahayag 14, 1-3. 4b-5
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo
ay dumudulog sa iyo.

Lucas 21, 1-4


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of The Presentation of the Blessed Virgin Mary (White)

Mga Pagbasa mula sa
Lunes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

UNANG PAGBASA
Pahayag 14, 1-3. 4b-5

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Akong si Juan ay tumingin, at naroon ang Kordero na nakatayo sa Bundok ng Sion, kasama ang sandaa’t apatnapu’t apat na libong tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng Kordero at ang pangalan ng kanyang Ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong ng isang mabilis na talon at dagundong ng kulog. Ang tinig narinig ko’y parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila’y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono, at ng apat na nilalang na buhay, at ng dalawampu’t apat na matatanda. Walang makaunawa sa awit na yaon kundi ang sandaa’t apatnapu’t apat na libo na tinubos sa sanlibutan. Ito ang mga sumunod sa Kordero saanman siya magtungo. Sila’y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa Kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo
ay dumudulog sa iyo.

Ang buong daigdig, lahat ng naroon,
may-ari’y ang Diyos, ating Panginoon;
ang mundo’y natayo at yaong sandiga’y
ilalim ng lupa, tubig kalaliman.

Panginoon, ang bayan mo
ay dumudulog sa iyo.

Sino ang marapat umahon sa burol,
sa burol ng Poon, sino ngang aahon?
Sino’ng papayagang pumasok sa templo,
sino’ng tutulutang pumasok na tao?
Siya, na malinis ang isip at buhay,
na hindi sumamba sa diyus-diyusan;
tapat sa pangako na binibitiwan.

Panginoon, ang bayan mo
ay dumudulog sa iyo.

Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya,
ililigtas siya’t pawawalang-sala.
Gayun ang sinumang lumalapit sa Diyos
silang lumalapit sa Diyos ni Jacob.

Panginoon, ang bayan mo
ay dumudulog sa iyo.

ALELUYA
Mateo 24, 42a. 44

Aleluya! Aleluya!
Lagi tayong magtanod
sapagkat di natin talos
ang pagbabalik ni Hesus.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 21, 1-4

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nang tumingin si Hesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaing balo na naghulog ng dalawang kusing. Ang wika ni Hesus, “Sinasabi ko sa inyo: ang dukhang balong iyon ay naghulog nang higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob, ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Bobby Javier November 21, 2022 at 5:13 am

Poon Jesus Nazareno,,, Maraming salama saiyong banal na pangalan at mga salita ,siyanamin gabay sa araw-araw na abuhay…

Reply

Josephine November 21, 2022 at 8:40 am

Lord Help me to Increased my Faith not my sin
Give Lord God Wisdom like King Solomon and wised mind and wised heart together all my Family my 2kids and my Love one Bro Kit Durante

Reply

Mlhon November 21, 2022 at 7:24 pm

Inialay niya ang kanyang buong kabuhayan.”

Alalahanin natin ang balo na, sa kanyang pag-aalaga sa mga mahihirap, ay kinalimutan ang kanyang sarili hanggang sa puntong ibigay ang lahat ng kailangan niyang ikabubuhay, iniisip lamang ang buhay na darating gaya ng pinatutunayan mismo ng ating Panginoon. Ang iba ay nagbigay ng kanilang kasaganaan ngunit siya – kahit na mas mahirap, marahil, kaysa sa marami sa mga mahihirap para sa kanyang buong kapalaran ay naninirahan sa dalawang maliliit na barya – siya ang nagdala sa kanyang puso ng higit na kayamanan kaysa sa marami sa mga mayayaman. Tumingin lamang siya sa kayamanan ng walang hanggang gantimpala. Sa kanyang pagnanais para sa makalangit na kayamanan, ibinigay niya ang lahat ng kanyang pag-aari bilang mga pag-aari na nagmula sa lupa at bumalik sa lupa (Gn 3:19). Ibinigay niya kung ano ang mayroon siya upang angkinin ang hindi pa niya nakikita. Ibinigay niya ang mga bagay na nabubulok upang makakuha siya ng mga walang kamatayan. Ang kaawa-awang munting babaeng ito ay hindi nakalimutan ang mga paraan na nakita at inayos ng ating Panginoon para sa pagtatamo ng gantimpala sa hinaharap. Ni, samakatuwid, ay hindi nakalimutan siya ng Panginoon sa kanyang bahagi at kahit ngayon ay binigkas ng hukom ng mundo ang kanyang hatol: pinupuri niya siya na kanyang puputungan sa araw ng paghuhukom.

Reply

Guendolyn Chiong November 21, 2022 at 11:01 pm

salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: