Miyerkules, Setyembre 28, 2022

September 28, 2022

Paggunita kay San Lorenzo Ruiz at mga Kasama, mga martir

Job 9, 1-12. 14-16
Salmo 87, 10bk-11. 12-13. 14-15

Panginoon, ako’y dinggin
sa pagsamo ko’t dalangin.

Lucas 9, 57-62

o kaya
Mga Pagpipiliang Pagbasa

Sirak 2, 1-18
Salmo 115, 1. 2-3. 4-5. 6-7. 8-9.

Mahalaga sa Maykapal
ang kamatayan ng banal.

1 Pedro 2, 1-25
Mateo 5, 1-12


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Lorenzo Ruiz and Companions, Martyrs (Red)

Mga Pagbasa mula sa
Miyerkules ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

UNANG PAGBASA
Job 9, 1-12. 14-16

Pagbasa mula sa aklat ni Job

Ang sagot ni Job sa kanyang mga kaibigan:
“Iyan ay dinig ko na noon pa mang una,
ngunit sinong tao kaya ang tatalo sa kanya?
Sino ang sa kanya’y maaaring mangatwiran?
Sa sanlibo niyang tanong, di masagot ang isa man.
Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan,
sino kaya ang sa kanya ay makalalaban?
Walang sabi-sabing inuuga yaong bundok,
sa tindi ng kanyang galit, ito’y kanyang dinudurog.
Itong sangkalupaan ay kanyang nayayanig.
At nauuga niya ang saligan ng daigdig.
Napipigil sa pagsikat ang silahis nitong araw,
At kanyang naitatago ang tala sa kalangitan.
Siya lamang ang lumikha sa sangkalangitan,
at sa bangis nitong dagat, walang ibang makasaway.
Ang “Malaking Diper” at “Orion” ay siya lamang ang may lalang,
pati na ang Pleyades at mga kumpol na bituin sa timugan.
Makapangyarihan niyang gawa ay hindi maunawaan,
ang milagrong gawa niya sa dami ay di mabilang.
Siya’y nagdaraan ngunit di ko mamalas,
siya’y hindi ko makita, bagaman ay naglalakad.
Anuman ang gawin niya ay walang makahahadlang,
ni makapagtatanong, ‘Bakit mo ginawa iyan?
Anong aking isasagot sa kanyang katanungan?
Kahit ako walang sala ang tangi kong magagawa’y
sa harap ng Diyos na hukom manikluhod akong tunay.
Kahit niya bayaang ako’y makapagsalita,
di ko rin natitiyak kung ako’y diringgin kaya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 87, 10bk-11. 12-13. 14-15

Panginoon, ako’y dinggin
sa pagsamo ko’t dalangin.

Panginoong Diyos,
tumatawag ako sa ‘yo araw-araw,
sa pagdalangin ko ay taas ang kamay.
Makagagawa ba
ikaw, Panginoon, ng kababalaghan,
para purihin ka niyong mga patay?

Panginoon, ako’y dinggin
sa pagsamo ko’t dalangin.

Ang pag-ibig mo ba
doon sa libinga’y ipinapahayag,
o sa kaharian
niyong mga patay ang ‘yong pagtatapat?
Doon ba sa dilim
ang dakilang gawa mo ba’y makikita,
o ang pagliligtas
sa mga lupaing wala nang pag-asa?

Panginoon, ako’y dinggin
sa pagsamo ko’t dalangin.

O sa iyo, O Poon,
ako’y nananangis at nananawagan,
sa tuwing umaga
ako’y tumatawag sa iyong harapan.
Di mo ako pansin,
O Panginoon ko, di ka kumikibo,
bakit ang mukha mo’y
ikinukubli mo, ika’y nagtatago?

Panginoon, ako’y dinggin
sa pagsamo ko’t dalangin.

ALELUYA
Filipos 3, 8-9

Aleluya! Aleluya!
Tana’y aking tatalikdan
upang si Kristo’y makamtan
bilang tanging pakinabang.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 9, 57-62

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, samantalang naglalakad sina Hesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Hesus, “Susunod po ako sa inyo kahit saan.” Sumagot si Hesus, “May lungga ang asong-gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang Anak ng Tao’y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan.” Sinabi ni Hesus sa isa, “Sumunod ka sa akin.” Ngunit sumagot ang tao, “Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang akin ama.” Sinabi ni Hesus sa kanya, “Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos.” Sinabi naman ng isa, “Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay.” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

ruel arcega September 27, 2022 at 11:08 am

Ang pagsunod kay Hesus ang ebanghelo natin , maraming nagnais sumunod kay Hesus subalit meron silang dapat iwan at meron silang iisa lang ang dapat gawin. Pero bago iwan anu dapat gawin natin sa pagsunod kay Hesus dahil ang unang dapag gawin ay dapay si Hesus ang iyong laman ng buhay, sa puso , sa diwa at gawa dahil kapag ito ang laman ng buhay mo marami kang iiwan sa susunod sa kanya. Una iiwan mo ang mga worries mo sa buhay o mga alalahain, dahil ang lahat ng ito ay si Hesus ay bahala sa mga ito. At hindi tayo pababayaan ni Hesus sa pagsunod sa kanya, dahil ginagawa ito ni Hesus para din sa atin upang walang maging sagabal sa buong pagsunod sa kanya. Total commitment ang hinihiling ni Hesus sa pagsunod sa kanya . At dahil kalakip nito ay walang hanggang pagbibigay ng biyaya ni Hesus sa mga sumusunod sa kanya.

Reply

Reynald Perez September 28, 2022 at 4:54 am

PAGNINLAY: Sa ating Ebanghelyo (Lucas 9:57-62), tumawag si Hesus ng mga ibang tao upang sumunod sa kanya. Subalit makikita natin ang mga hadlang na nagpapahinto sa kanila upang maging tagasunod ni Kristo. Ito ay dahilan sa mga makamundong bagay katulad ng ari-arian, pagkaabala, at ibang priyoridad sa buhay. Kaya ang hamon ni Hesus sa mga taong iyon na ang pagiging alagad niya ay kinakailangang gawing prioridad siya sa ating buhay, bumaklas sa mga marangyang bagay, at ipasa-Diyos ang ating magiging buhay habang sinusundan natin si Kristo.

Sa Unang Pagbasa (Job 9:1-12, 14-16), natunghayan natin ang kwento ng matuwid na taong si Job, na nawala ang lahat ng mayroon siya dahil sa mga paghihirap na binigay sa kanya ni Satanas. Tila nga ba’y pinabayaan ng Panginoong Diyos na dumanas si Job ng malaking dagok na ito. Subalit patuloy na nagtiwala ang taong ito sa Diyos sapagkat alam niya kung ano ang inihanda ng Panginoon para sa kanya upang lalo pa siyang maging matatag sa pananalig at kagandahang-loob. Kaya tuwing tayo’y nagdurusa ng anumang paraan, huwag tayong bumitaw, kundi kumapit lang tayo sa Diyos. Higit pa kay Job ay ang pagtalima ng ating Panginoong Hesukristo sa dakilang kalooban, hanggang sa kamatayan sa Krus upang tayo’y magkaroon ng kaligtasan mula sa ating mga pagkakasala.

Reply

Roy Angelo B. Villarico September 28, 2022 at 3:26 pm

To God Be All The Glory…Amen Alleluia!!!

Reply

Ellen Puso Soriano September 28, 2022 at 5:12 am

San unang pagbasa ipinagayag ni JOB ANG KATUTUHANAN NG DIOS AT ANG MAKAPANGYARIHANG MGA GAWA.. AT WALANG MAKAPAPANTAY NITO.. AT TUNAY NGANG SIYA LANG ANG ATING SANDIGAN AT PAG-ASA.. KAYA KAILANGAN NATING MAKINIG SA KANYANG PANAWAGAN.MANALANGIN ARAW2 AT HINGIN SA PANGINOO’Y DINGGIN ANG ATING PAGSAMO AT ISUKO ANG LAHAT NATING MGA KASALANANG NAGAWA. PAGKAT BATID NIYA ANG LAHAT AT SIYA LAMANG ANG PAG-ASA SA SANGKATAUHAN..
KATULAD SA EBANGHELYONG ATING NAPAGNILAYAN.. MAY TATLONG TAONG NABANGGIT DITO. UNA AY NAGNAIS SUMUNOD KAY JESUS KAHIT SAN MAN PAROROON SI JESUS.. SUBALIT SINABI NI HESUS SA TAONG ITO. NGUNIT SINABI NI JESUS MAY LUNGGA ANG ASONG GUBAT AT MAY PUGAD ANG MGA IBON, NGUNIT ANG ANAK NG TAO AY WALA MAN LAmang matulugan o mapagpahingaan.
Ang pangalawa kataga ay ang pag-anyaya ni JESUS sa Isa na sumunod ka sa akin subalit may excuses pang namagitan sapagkat kailangan muna niyang ipalibing ang kanyang ama.. But JESUS answered him. Hayaan muna ang mga patay ang maglibing sa kanya.. Sapagkat nais ng DIOS na humayo siya at ipahayag ang paghahari ng DIOS.. ITO ANG ATING MISSION SA IBABAW NG MUNDO NA NAIS NG DIOS SA BUHAY NATIN DITO SA IBABAW NG MUNDO.. AT SINABI NIYA SA PANGHULING MINSAHI NA ANG SINU MANG At ang huliNG BINANGGIT NI JESUS AY ANG ISANG TAONG NAG-AARARO AT LAGING LUMILINGON SA PINANGGALINGAN AY HINDI KARAPAT DAPAT SA PAGHAHARI NG DIOS. KUNG IISIPIN PARANG MAHIRAP GAWIN.LALO NA SA ATING MGA MAHAL SA BUHAY KUNG MAY MANGYARI. TELA AYAW NATING IWANAN… MAGING SA MGA BISYO O PAGKAHUMALING SA MAKAMUNDONG BAGAY. AYAW NATING TALIKDAN. NGUNIT SA EBANGHELYONG NAPAKINGGAN AT ITINURURO NI JESUS ANG NARARAPAT GAWIN KUNG NAIS NATING SUMUNOD SA KANYA…

MANALANGIN TAYO.

PANGINOON HESUS PATAWAD PO KUNG NAGING PRIORITY PARIN NAMIN ANG MGA BAGAY DITO SA MUNDO.. ANG PAGKAHUMALING SA MAKASANLIBUTANG PAGNANASA..WALANG PAKUNDANGAN PAGSASAYA AT PAGSAWALANG BAHALA SA IYONG PANAWAGAN. NA SUMUNOD SAYO AT IHAYAG ANG IYONG PAGHAHARI SA AMING MGA BUHAY. TULONGAN MO KAMING MAKALAYA SA MGA BAGAY NA ITO AT TALIKDAN NG LUBUSAN ANG MAKAMUNDONG PAGNANASA. MATUTU NAWA KAMING MAGPAHALAGA SA IYONG MGA BANAL NA SALITA AT MAGMAHAL SA AMING KAPWA LALO’T HIGIT SA PAGBIGAY TULONG SA MGA DUKHA MAMUHAY NAWA KAMI NA NAAAYON SA IYONG KALOOBAN. Amen

Reply

Francisco Azupardo September 28, 2022 at 3:08 pm

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: