Huwebes, Hulyo 21, 2022

July 21, 2022

Play

Huwebes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Lorenzo ng Brindisi, pari at pantas ng Simbahan

Jeremias 2, 1-3. 7-8. 12-13
Salmo 35, 6-7ab. 8-9. 10-11

Sa ‘yo, Poon, nagmumula
ang umiiral na madla.

Mateo 13, 10-17


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Lawrence of Brindisi, Priest and Doctor of the Church (White)

UNANG PAGBASA
Jeremias 2, 1-3. 7-8. 12-13

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Sinabi sa akin ng Panginoon na pumunta ako sa Jerusalem at ipahayag ito sa lahat ng naroroon:

“Natatandaan ko ang iyong katapatan noong bata ka pa,
mahal na mahal mo ako nang tayo’y bagong kasal;
sinundan mo ako sa gitna ng disyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman.
Israel, ika’y akin lamang, Ikaw ang pinakamainam na bahagi ng aking ani;
pinahirapan ko ang lahat ng nanakit sa iyo,
pinadalhan ko sila ng mga kaguluhan.
Akong Panginoon ang nagsasabi nito.”
Dinala ko sila sa isang lupaing masagana
upang tamasahin nila ang kayamanan niyon.
Ngunit dinungisan nila ang ibinigay kong lupain dahil sa karumaldumal nilang mga gawain.
Di man lamang nagtatanong ang mga saserdote,
‘nahan na ngayon ang ating Panginoon?’
Di ako nakikilala ang mga dalubhasa sa Kautusan,
hindi sumsunod sa akin ang mga pinuno;
nangangaral ang mga propeta sa pangalan ni Baal,
sumasamba at naglilingkod sa mga diyus-diyusan.
Kaya manginig kayo sa takot, O kalangitan,
manggilalas kayo at manghilakbot;
Akong Panginoon ang nagsasalita.
Dalawa ang kasalanan ng aking bayan:
tinalikdan nila ako, akong bukal ng tunay na buhay,
at humukay sila ng sariling balon, mga balong walang maibibigay na tubig.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 35, 6-7ab. 8-9. 10-11

Sa ‘yo, Poon, nagmumula
ang umiiral na madla.

Ang wagas na pag-ibig mo, O Poon, ay walang hanggan,
at ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan.
Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan,
ang matuwid na hatol mo’y sinlalim ng karagatan.

Sa ‘yo, Poon, nagmumula
ang umiiral na madla.

O Diyos, yaong pag-ibig mo’y mahalaga at matatag,
ang kalinga’y nadarama sa lilim ng iyong pakpak.
Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan;
doon sila umiinom sa batis ng kabutihan.

Sa ‘yo, Poon, nagmumula
ang umiiral na madla.

Sa iyo rin nagmumula yaong lahat na may buhay,
ang liwanag na taglay mo ay sa amin umaakay.
Patuloy mong kalingain ang sa iyo’y umiibig,
patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid.

Sa ‘yo, Poon, nagmumula
ang umiiral na madla.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 13, 10-17

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Hesus: “Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?” Sumagot siya, “Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at mananagana; ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakikita, at nakikinig ngunit hindi nakaririnig ni nakauunawa.

Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaias na nagsasabi:
‘Makinig man kayo nang makinig, hindi kayo makauunawa,
at tumingin man kayo nang tumingin, hindi kayo makakikita.
Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito;
mahirap makarinig ang kanilang mga tainga,
at ipinikit nila ang kanilang mga mata.
Kung di gayun, disin sana’y nakakita ang kanilang mga mata,
nakarinig ang kanilang mga tainga,
nakaunawa ang kanilang mga isip,
at nagbalik-loob sa akin,
at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon.’ Mapalad kayo, sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga! Sinasabi ko sa inyo: maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita at makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin. Comments are published instantly.

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez July 4, 2020 at 12:51 am

Pagninilay: Marahil magtataka tayo kung bakit napakaraming talinghaga ang ikinuwento ni Hesus. Ang kanyang mga alagad nga ay nagtanong sa kanya kung bakit hindi diretsyo na lang ang mga pahayag tungkol sa Pagkahari ng Diyos. Ang salitang “parabula” ay nagmula sa Salitang Griyego na ‘parabole,’ na ngangahulugang “isang malaking barayti ng mga aksiyom, tayutay, kawikaan, at idyoma”. Kaya nga ang mga parabula ni Hesus bagamat hindi literal ang mga detalye ay may mas malalim na kahulugan tungkol sa Paghahari ng Diyos sa ating piling.

Makikita natin sa Unang Pagbasa mula kay Propetang Jeremias kung paanong kinalimutan ng mga bayan ng Israel at Juda ang Panginoon sa pagiging masuwayin sa kanyang utos at pagtuon sa mga makamundong bagay. Kaya ganyan ang kanilang ugali kapag naririnig nila ang mga salita ng mga Propeta ng Diyos, at pinagpapatay nila ang mga ito (Minsan pa nga ay minamaltro at pinagtatawanan na lang).

Kaya’t ganyan nga ang paraan ng pagkukwento ni Hesus sapagkat ang mga mata nila ay hindi nakikita ay ang mga tenga nila ay hindi nakakarinig. Ngunit sa simula pa lamang ng kanyang Ministeryong Pampubliko, alam na niya na ang kanyang tinawag na mga Apostol ay nakita tungkol sa kanya at narinig ang kanyang mga mensahe. Sa kanila ipinaliwanag nila ang mensahe ng bawat kwento.

At ganyan din ang itinuro ng mga Apostol sa Simbahan upang ang lahat ng nabibilang dito ay makatuon sa mga pagpapala ng Panginoon gamit ang pananampalataya Sa kabuuan, marami na po tayong alam na mga parabula ni Kristo mula sa mga Ebanghelyo. Hindi naman literal ang kanilang detalye, subalit malalim ang kanilang kahulugan sa araw-araw na pamumuhay. Ang hamon sa atin bilang mga Kristiyano ay makinig sa Banal na Salita ng Panginoon at isabuhay ito sa ating araw-araw na pamumuhay dito sa daigdig habang hinahangad natin ang kanyang kaluwalhatian sa kalangitan.

Reply

Roy Angelo B. Villarico July 22, 2022 at 2:27 am

Salamat Sa Diyos…Amen Alleluia Alleluia!!!

Reply

flor July 23, 2020 at 9:53 pm

Panginoon mapalad kaming mga Aba sapagkat kahit di po namin kayo nakikita ay pinapadama po ninyo sa aming ang iyong PAGMAMAHAL at PAGKALINGA sa bawat isa sa amin kayat lubos po nsamin kayong PINUPURI at PINASASALAMATAN. Amen

Reply

Mark Jefferson Criste May 27, 2022 at 9:36 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Joy July 21, 2022 at 3:07 am

Salamat sa Dios

Reply

Pamela P. Sabio July 21, 2022 at 5:33 am

Pinupuri at Pinasasalamat kita Panginoong Diyos sa gabay,patnubay at pagpapalang ipinagkakaloob mo sa akin at sa buong pamilya ko,tunay nga Panginoon na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat A M E N A M E N A M E N

Reply

Celine loveko July 21, 2022 at 9:16 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Francisco Azupardo July 21, 2022 at 11:30 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: