Miyerkules, Hulyo 20, 2022

July 20, 2022

Play

Miyerkules ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Apolinario, obispo at martir

Jeremias 1, 1. 4-10
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Patuloy kong isasaysay
ang dulot mong kaligtasan.

Mateo 13, 1-9


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Apollinaris, Bishop and Martyr (Red)

UNANG PAGBASA
Jeremias 1, 1. 4-10

Ang simula ng aklat ni propeta Jeremias

Ang aklat na ito ay sulat ng mga sinabi at ginawa ni Jeremias na anak ni Hilcias at isang saserdote sa Anatot, sa lupain ng lipi ni Benjamin.

Sinabi sa akin ng Panginoon, “Pinili na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa.”

Sinabi ko naman, “Panginoon, hindi po ako marunong magsalita; bata pa po ako.”

Subalit sinabi niya sa akin, “Huwag mong sabihing bata ka. Sinusugo kita kaya’t humayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang aking iuutos sa iyo. Huwag mo silang katatakutan pagkat ako’y sasaiyo at iingatan kita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito.”

Pagkatapos, iniunat ng Panginoon ang kanyang bisig, hinipo ang mga labi ko, at sinabi, “Hayan, ibinibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa’t mga kaharian, sila’y bunutin at ibagsak, lipulin at iwasak, ibangon at itatag.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Patuloy kong isasaysay
ang dulot mong kaligtasan.

Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig,
h’wag mo akong pabayaang mapahiya at malupig;
tulungan mo ako ngayon yamang ikaw ay matuwid.
Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig.

Patuloy kong isasaysay
ang dulot mong kaligtasan.

Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan,
matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang.
Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako’y ipaglaban,
sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan.

Patuloy kong isasaysay
ang dulot mong kaligtasan.

Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa,
maliit pang bata ako, sa iyo’y may tiwala na;
sa simula at mula pa wala akong inasahang
mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang;
kaya naman ikaw, Poon, pupurihin araw-araw.

Patuloy kong isasaysay
ang dulot mong kaligtasan.

Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay,
maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan:
Sapul pa sa pagkabata ako’y iyong tinuruan,
hanggang ngayo’y sinasambit ang gawa mong hinangaan.

Patuloy kong isasaysay
ang dulot mong kaligtasan.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Salita ng D’yos ang buto
na tanim ni Hesukristo
upang tumubo sa tao.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 13, 1-9

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noon ding araw na iyon, si Hesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao. At nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga.

“May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibhasa’y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan; lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay: may tigsasandaan, may tig-aanimnapu, at may tigtatatlumpung butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin. Comments are published instantly.

{ 6 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 27, 2022 at 9:35 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Jefferson Serrano July 19, 2022 at 7:05 pm

Ibinabagi sa ating ngayon ng Ebanghelyo ang talinghaga ukol sa manghahasik. Ang binhi na nalaglag sa ibat ibang lugar at ang naging bunga nito. Ipinakikita lamang nito na ang mga mga binhing ito ay tumatalakay sa ating mga tao kung paano tayo inihasik at kung paano tayo magiging mabunga. Kaya ang ibig ng Diyos sa pagtatalakay na ito, ang butil na sinasabing nalaglag sa matabang lupa ang siyang tunay na maganda. Ang mataba o mabuting lupa ang kumakatawan sa magulang, sa simbahan at sa lipunan na kung saan umaasa ang nagpunla nito na magiging maganda at masagana ang binhing ito na magbubunga ng marami.

Reply

Reynald David Perez July 20, 2022 at 1:21 am

PAGNINILAY: Ang mga Pagbasa ay ang pagtalima at pagtugon sa salita ng Diyos.

Nagsisimula ang Unang Pagbasa sa Aklat ni Propeta Jeremias, na nabuhay 500-700 taon bago dumating si Kristo. Narinig natin ngayon ang pagtawag ng Panginoon kay Jeremias na magpahayag ng kanyang mensahe ukol sa pagtutuwid ng bayan ng Diyos (Juda) mula sa kanilang pagmamatigas. Subalit nagduda si Jeremias dahil tingin niya na siya’y masyadong bata pa para gampanan ang tungkulin na maging propeta. Ngunit sumagot ang Diyos na hindi dapat iyan maging hadlang upang ipahayag ang dakilang mensahe, kaya’t hinipuan siya ng Panginoon upang ipahayag ang mensaheng iyon. At makikita natin sa pagpapahayag ni Jeremias ang pagbagsak at pagbangon ng mga bansa, lalong-lalo na ng Juda dahil sa pagsuway nito sa Panginoon. Subalit makikita rito na sa kabila ng mga paglagapak ng bayan ng Diyos, patuloy ang Diyos sa kanyang pag-uukit muli ng tipan upang ang tao ay maging mas malapit sa kanya sa pagsunod sa dakilang kalooban na ipinahahayag niya sa kanyang Banal na Salita.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang simula ng ika-13 kabanata ng Mabuting Balita ayon kay San Mateo, na kung saan nakasentro sa buong kabanatang ito ang mga talinghaga ng Panginoon. Ang talinghaga ay isang uri ng panitikan na gumagamit ng mga larawan at mga simbolo na tao man, lugar, o bagay, na bagamat hindi totoo, ngunit nagbibigay ng kahulugan/asal ukol sa isa pang higit na kahalagahan sa buhay. At ang unang talinghaga ni Hesus dito ay ang Talinghaga tungkol sa Manghahasik. At narinig nga natin kung paanong naghasik ang isang magsasaka ng binhi sa apat na lupa, at alam din natin kung paanong ipinaliwanag ng Panginoong Hesukristo ang kahulugan ng pagkahulog ng binhi sa iba’t ibang lupa, na makikita kung paano nga naitatanim ang Salita ng Diyos sa puso ng tao upang mas lalo pang lumago at mabunga ang tunay na kabanalang Kristiyano sa bawat tagapagpakinig ng kanyang Salita.

Nawa sa ating buhay ay matanggap natin nang malugod ang Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig, pagtugon, at pagsasabuhay nito, upang patuloy nating isaysay ang kanyang kadakilaan at kabutihan, at mamunga pa ang kanyang kagandang-loob mula sa isang tao patungo sa bawat pusong handang tumanggap at sumunod sa kanya.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño July 20, 2022 at 9:21 am

Ano ang aral at hamon sa atin ng ebanghelyo ngayon?

Ang maghahasik ay si Hesus, ang mga binhi ay ang Salita ng Diyos at ang mga klase ng lupa ay tayo.

May mga taong nakikinig o nagbabasa ng Salita ng Diyos subalit hindi ito iniintindi at isinasapuso, ito ay ang mga binhing nahulog sa tabi ng daan at tinuka ng mga ibon.

May mga tao nman na palasimba, nakikinig ng Mabuting Balita, magiging mabait subalit pagkatapos ng ilang araw ay babalik na naman sa dating mga maling gawain. Ito ay ang mga bihing nagulog sa batuhan na hindi nagkaugat at namatay sa init ng araw.

May mga tao naman na nakapakinig ng Salita ng Diyos at isinapuso subalit nagpadaig sa kamunduhan o sa mga mapang akit na tukso ng demonyo, ito naman ang mga binhi na nahulog sa dawagan at nagpatalo sa masasamang damo.

May mga tao nman na patuloy na nakikinig ng mga Salita ng Diyos, isinasaisip, isinasagawa at isinasapuso ang mga aral mg Mabuting Balita. Ginagawang gabay ang Salita ng Diyos at makikita ito sa kanyang pakikitungo sa kapwa. Ito ang mga binhing nahulog sa matabang lupa.

Ngayon kapatid, suriin natin ang ating mga sarili. Saan napunta ang binhi ng maghahasik sa iyo? Sa tabi ng daad, sa batuhan, sa dawagan o sa matabang lupa?

Reply

Francisco Azupardo July 20, 2022 at 12:11 pm

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Celine loveko July 20, 2022 at 3:32 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: