Lunes, Hunyo 27, 2022

June 27, 2022

Play

Lunes sa Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Cirilo ng Alejandria, obispo at pantas ng Simbahan

Amos 2, 6-10. 13-16
Salmo 49, 16bk-17. 18-19. 20-21. 22-23

Tinig ng D’yos dapat dinggin
kahit ng ayaw pumansin.

Mateo 8, 18-22


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the Thirteenth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Cyril of Alexandria,
Bishop and Doctor of the Church (White)

UNANG PAGBASA
Amos 2, 6-10. 13-16

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Amos

Ito ang sabi ng Panginoon: “Nagkasalang paulit-ulit ang mga taga-Israel. Sila’y tiyak na parurusahan ko, sapagkat dahil sa suhol, pinarusahan nila ang mga walang sala at ipinagbiling alipin ang di makabayad, kahit sa halaga ng isang pares na sandalyas. Niyuyurakan nila ang mga walang kaya at ipinagtutulakan ang mahihirap. Nakikipagtalik ang mag-ama sa iisang babaing nagbibili ng aliw anupa’t nalalapastangan ang aking banal na pangalan. Hinihigan nila sa tabi ng alinmang dambana ang balabal na sangla ng isang may utang. Sa templo ng kanilang Diyos ay nag-iinuman sila ng alak na binili ng salaping inagaw sa mga dukha. Nagawa pa nila ito sa akin matapos kong lipulin ang mga Amoreo, mga taong sintatangkad ng punong sedro at sintitigas ng punong ensina, na pinuksa kong lahat alang-alang sa kanila.

“Inilabas ko kayo mula sa Egipto, pinatnubayan sa ilang sa loob ng apatnapung taon at ibinigay sa inyo ang lupain ng mga Amoreo. Kaya, pahihirapan ko kayo, gaya ng kariton na di makalakad sa bigat ng dala. Hindi makatatakas ang matutuling tumakbo; manghihina pati ang matitipuno at di maililigtas ng mga kawal maging ang kanilang sarili. Walang tatamaan ang mga manunudla, di makaliligtas ang matuling tumakbo at di rin makatatakas ang mga nakakabayo. Ang pinakamatapang na mandirigma ay hubad na tatakas sa araw na iyon.” Ang Panginoon ang nagsabi nito.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 49, 16bk-17. 18-19. 20-21. 22-23

Tinig ng D’yos dapat dinggin
kahit ng ayaw pumansin.

Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos?
At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod?
Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot,
at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos.

Tinig ng D’yos dapat dinggin
kahit ng ayaw pumansin.

Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan,
at kung sinong mapang-apid siya ninyong kasamahan.
Mabilis ang inyong dila sa masamang sasabihin;
sa inyo ay bale wala ang gawang magsinungaling.

Tinig ng D’yos dapat dinggin
kahit ng ayaw pumansin.

Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid,
at kay daming kapintasang sa kanila’y nasisilip.
Kahit ito ay ginawa hindi kayo alumana,
kaya naman ang akala, kayo’t ako’y magkaisa;
ngunit ngayon, panahon nang kayo’y aking pagwikaan
upang inyong maunawa ang ginawang kamalian.

Tinig ng D’yos dapat dinggin
kahit ng ayaw pumansin.

Kaya ngayo’y dinggin ito, kayong ako’y hindi pansin,
kapag ako’y di dininig, kayo’y aking wawasakin;
wala kayong aasahang magliligtas sa hilahil.
Ang parangal na nais ko na sa aki’y ihahain,
ay handog ng pagsalamat, pagpupuring walang maliw;
akin namang ililigtas ang lahat na masunurin.

Tinig ng D’yos dapat dinggin
kahit ng ayaw pumansin.

ALELUYA
Salmo 94, 8ab

Aleluya! Aleluya!
Dinggin ninyong lahat ngayon
ang tinig ng Panginoon
sa loob na mahinahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 8, 18-22

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang makita ni Hesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, “Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon?” Sumagot si Hesus: “May mga lungga ang mga asong-gubat, at may mga pugad ang mga ibon, ngunit ang Anak ng Tao’y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan.” Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, “Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?” Ngunit sinabi sa kanya ni Hesus, “Sumunod ka sa akin, at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 27, 2022 at 9:25 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Rodrigo Agustin June 27, 2022 at 4:49 am

PINUPURI ka namin Panginoong Hesukristo,Amen

Reply

Reynald Perez June 27, 2022 at 5:17 am

PAGNINILAY: Sinisimulan ng ating Unang Pagbasa ang buhay at ministeryo ng mga propeta sa Lumang Tipan. Ngayon ay maririnig natin sa mga darating na araw si Propeta Amos, na mas kilala sa kanyang pagpapahayag tungkol sa katarungan para sa mga mahihirap at inaapi ng lipunan ng Israel. At narinig nga natin sa Pagbasa ngayon kung paanong ikinasusuklam ng Panginoon ang paulit-ulit na pagkakasala ng Israel dahil sa kanilang pagyuyurak sa mga mahihirap nilang kababayan at ang kanilang paglulustay at pag-aangkin sa kanilang mga pinaghirapang kayamanan. Kaya sinabi ng Diyos na pahihirapan sila katulad ng isang kariton na di makalakad o makabuhat. At makikita nga natin sa kasaysayan kung paanong nilusob at sinakop ng mga taga-Asyria ang Israel dahil sa kanilang di matapat na pamumuhay. Ngunit maririnig natin na sa kabila ng kanilang pagdaraanan, bubuksan muli ni Amos ang kanilang mga puso tungo sa daan ng kaligtasan, ang pagkakaroon ng malasakit at pakialam sa kani-kanilang kapwang mahihirap at naghihikahos. At ganun din ang Diyos na kahit nagagalit na siya sa pagpapahirap ng ginagawa ng Israel sa kapwa nilang mamamayan, nais niya pa rin ituwid ang pagkakamali ng bayan.

Ang Ebanghelyo ngayon na ayon kay San Mateo ay ang ating Ebanghelyo kahapon mula kay San Lucas. Ang mga dapat sumunod kay Hesus ay parang ‘di na natuloy. Ang dahilan dito ay dahil sa mga makamundong bagay, gawain, at pagnanasa na ayaw bitawin at iwanan. Una, ang isang tao ay nagsabi kay Kristo na susunod siya kung saan man ito magpunta. Subalit tugon ng Panginoon ay parang kinakailangan nating hiwalayin ang mga bagay na parang nagiging ugat ng ating ‘sarap ng buhay’ dahil ganun din ang nangyari ang Panginoon nang wala siyang lugar upang pahingahin ang kanyang ulo.

Pangalawa, may isang tao naman na nagdahilan na kailangan niyang ilibing ang kanyang ama. Subalit tugon sa kanya ni Hesus na patuloy na sumunod sa kanya, at ang patay na raw ang bahala na maglibing sa mga patay. Ibig sabihin nito ay may mga tinatawag tayong ‘hindi natapos na negosyo’ — “unsettled business” sa Ingles — na parang mga ritwal, kinaugalian, o gawain na bahagi na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Subalit ang tunay na pagtugon sa tawag na magmisyon ay hindi palaging nakatuon sa mga okupadong kapakanan, na sa puntong wala na tayong oras para sa Panginoon. Huwag po sana nating idahilan sa kanya na masyado tayong okupado abala sa trabaho, dahil alam ni Hesus na kahit iilang katiting na sandali ay may panahon talaga tayo para sa kanya, lalung-lalo na sa pananalangin.

Mga kapatid, ang Diyos ay mabuti kung tayo ay magiging mabuti. At tayo rin nawa ay gawin nating prayoridad ang Diyos sa kabila ng ating mga inaasikasong obligasyon, sa trabaho man iyan o sa bahay lang. Ang lahat ng ating kinaabalahan at kinakapitan ay nawa’y ibigay natin sa Diyos upang panibaguhin niya ang ating puso at isip na ang ating ordinaryong buhay ngayon ay pagkakataong tayo’y tunay na magmisyon sa mga taong nakakasalamuhaan natin.

Reply

Roy Angelo B. Villarico June 27, 2022 at 9:24 am

To God Be All The Glory…Amen Alleluia Alleluia!!!

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 27, 2022 at 9:19 am

Ano ang aral at hamon ng ebanghelyo ngayon?

Kung nais nating makasunod kay Hesus, ay iwanan natin ang kasalalukuyang gawain. Katayin natin ang ating mga toro at igatonh ang mga gamit pang araro. Inig sabihin ay iwan mo at wag ng balikan ang dati mong klase ng pamumuhay sa dito sa lupa. Kung nais mong makasunod sa Diyos, ay baguhin mo amg iyong sarili alinsunod sa kautusan ng Diyos. Iwanan mo na ang masamang bisyo, talikuran mo na ang pagsasalita ng masama laban sa iyong kapwa, iwanan mo na ang pakiki-alam o pagtsitsismis sa ibang tao, iwaksi mo na ang pagnanasa sa hindi sa iyo, pagsisihan mo na at wag ng ulitin pa ang pangngalunya at pakiki-apid, patawarin mo na ang mga nakasakit sayo, At pag-ibig sa kapwa na lamang ang iyong iisipin, sasabihin at gagawin. Sa ganoong paraan ay maaari ka ng makasunod kay Hesus at makibahagi sa wagas na kaligayahan at kapayapaan na dulot nito.

Reply

Francisco Azupardo June 27, 2022 at 10:28 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Celine loveko June 27, 2022 at 1:26 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: