Linggo, Hunyo 26, 2022

June 26, 2022

Play

Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

1 Hari 19, 16b. 19-21
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 9-10. 11

D’yos ko,
aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.

Galacia 5, 1. 13-18
Lucas 9, 51-62


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thirteenth Sunday in Ordinary Time (Green)
Pontifical Work of St. Peter the Apostle (Sancti Petri)

UNANG PAGBASA
1 Hari 19, 16b. 19-21

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Elias: “Pahiran mo ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga-Abel-mehola, bilang propetang hahalili sa iyo.”

Umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. Labindalawang pares ng toro ang ginagamit niya, at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, isinuklob niya rito ang kanyang balabal. Pagdaka’y iniwan ni Eliseo ang mga toro, humabol kay Elias at nakiusap: “Magpapaalam po muna ako sa aking ama’t ina, at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo.”

Sumagot si Elias: “Sige, umuwi ka muna.” Umuwi nga si Eliseo. Nagpatay siya ng isang pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao, at sumunod kay Elias at naging katulong nito.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 9-10. 11

D’yos ko, aking kapalara’y
manahin ang iyong buhay.

O Diyos, ako’y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod,
ang hangad ko ay maligtas kaya sa ‘yo dumudulog;
“Ika’y aking Panginoon,” ang wika ko sa aking Diyos,
“Kabutihang tinanggap ko, ay ikaw ang nagkaloob.”
Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay,
ako’y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan.

D’yos ko, aking kapalara’y
manahin ang iyong buhay.

Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay.
Kahit gabi diwa niya ang sa aki’y umaakay.
Nababatid ko na siya’y kasama ko oras-oras.
Sa piling n’ya kailanma’y hindi ako matitinag.

D’yos ko, aking kapalara’y
manahin ang iyong buhay.

Kaya’t ako’y nagdiriwang, ang diwa ko’y nagagalak.
Ang lagi kong nadarama’y hindi ako matitinag.
Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak,
sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas.

D’yos ko, aking kapalara’y
manahin ang iyong buhay.

Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan,
sa piling mo’y madarama ang lubos na kagalakan;
Ang tulong mo’y nagdudulot ng ligayang walang hanggan.

D’yos ko, aking kapalara’y
manahin ang iyong buhay.

IKALAWANG PAGBASA
Galacia 5, 1. 13-18

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia

Mga kapatid:
Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo, at huwag nang paaalipin uli!

Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa’t isa dahil sa pag-ibig. Sapagkat ang buong Kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, “Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.” Ngunit kung kayu-kayo’y magkakagatan at magsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo.

Ito ang sinasabi ko sa iyo: ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo’y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng Kautusan.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
1 Samuel 3, 9; Juan 6, 68k

Aleluya! Aleluya!
Poon ikaw ay mangusap
at susunod ako agad.
Wika mo’y buhay ng lahat.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 9, 51-62

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Hesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya’y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito nina Santiago at Juan ay kanilang sinabi, “Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila?” Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila. “Hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasainyo,” sabi niya, “sapagkat naparito ang Anak ng Tao hindi upang ipahamak ang mga tao kundi upang iligtas sila.” At nagtungo sila sa ibang nayon.

Samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Hesus, “Susunod po ako sa inyo kahit saan.” Sumagot si Hesus, “May lungga ang asong-gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang Anak ng Tao’y wala man lamang matuluyan o mapagpahingahan.” Sinabi ni Hesus sa isa, “Sumunod ka sa akin.” Ngunit sumagot ang tao, “Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama.” Sinabi ni Hesus sa kanya, “Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos.” Sinabi naman ng isa, “Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay.” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 29, 2019 at 9:04 pm

This Sunday, the Readings focus on the call to discipleship. In the First Reading (1 Kings 19:16b, 19-21), the Prophet Elijah anointed Elisha to be his successor. Elisha was a farmer, so he went back to bid farewell to his father and slaughter the oxen for the people to eat. Then he left the house and followed Elijah. In the Second Reading (Galatians 5:1, 13-18), Saint Paul reminds us that as disciples of the Lord, we should live in freedom to him. To be free is not at all times to do whatever you want, but it is to live our lives in holiness, and faithfulness, free from the slavery of sin. In the Gospel (Luke 9:51-62), the Evangelist Saint Luke presents to us two scenarios. The first scenario is the Samaritan Inhospitality. In the old society, Jews and Samaritans are considered enemies because the Samaritans worship other gods on mountains. When Jesus came to Samaria, as he was preparing to travel to Jerusalem in preparation for his Passion, he sent the brothers James and John to inform the village people of their reception. But this message was ignored, so the two brothers, aka Boanerges — Sons of Thunder — asked the Lord if they should call down fire from heaven and burn the city, but Jesus refused to abide by their request. The second scenario is the Would-be Followers of Jesus. It is called “would-be” because there are hindrances and obstacles that stop us from following the Lord. But these things should not block us. Remember that he was not born in an inn, but in a humble stable. This Babe laid in the manger would become the King of Kings who would go to places, preach the Gospel, and perform many signs. His message for us is to turn away from our sinful lives, which is spiritual death, and believe in the message of the Good News. The harvest of the world is now ready to be reaped, so he calls us to follow him. And as we follow him, we should not let the worldly things worry us because Evangelisation is not only done through proclamation, but also through our lifestyle and witness. So as we journey down this road, may we become true disciples of the Lord through our very own personality.

Reply

Roy Angelo B. Villarico June 26, 2022 at 12:57 pm

Thanks Be To God…Amen Alleluia Alleluia!!!

Reply

Mark Jefferson Criste May 27, 2022 at 9:23 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

ruel arcega June 21, 2022 at 7:48 am

Sa linggo ito tayo ay bumalik sa ordinariong panahon,nasa ika-labing tatlong linggo. at ang ebanghelyo ay nagpapaalala sa atin na ang pagsunod sa Kay Hesus ay hindi natin masasabi na madali lung ang hanggad mo ay pangsarili ;lamang. Dahil maraming kailangan na malinis ang puso ng isang sumusunod kay Hesus. Kaya sa unang bahagi ng ebanghelyo ay ang pagdating ni Hesus ay para iligtas ang lahat ng tao , kaya’t wala sa galit o sama ng loob ang namumuo sa puso ni Hesus ang hangad niya ay pag-unawa. Dahil sa puso niya ay may malinis na hangarin. At makikita natin na nais ni Hesus na ang pagsarili ang kailang hindi maging mangunhin hangrin sa sumusunod kay Hesus nakailanga mo isang tabi upang makasunod ka kay Hesus. Dahil kung walang personal na hangrin madaling sumunod kay Hesus. Kaya’t ang pangunahing hadlang sa pagfsunod kay Hesus ay ang iyong sarili. Pero kung uunahin ang kalooban ng Ama at kapwa madling sumunod kay HEsus. Ikaw nasuri mo ba ang kalooban mo sa pagsunod kay Hesus , dahil kung ang laman ng puso mo ay galit or makasarili hindi ka magtatagumpay sa pagsunod kay Hesus.

Reply

Art June 24, 2022 at 7:31 pm

Ano nga ba ang mga kadahilanan upang maksunod kay Kristo? Hindi madali para sa akin ang sumunod sa Panginoon, di ko ipinagkakaila na mahirap ang sumunod sa utos at kalooban ng Diyos. Subalit ang pagsusumikap sa pagsunod sa Panginoon ay patuloy na nandoon, dahil naniniwala ako na may dahilan Siya kung bakit Niya ako tinawag na maging lingkod niya.

Reply

Reynald David Perez June 26, 2022 at 1:42 am

PAGNINILAY: Matapos ang 8 Linggo ng Muling Pagkabuhay at ilang Linggo ng pagninilay ukol sa mga dakilang misteryo ng ating pananampalataya, tayo ngayon ay bumabalik na sa mga Linggo ng Karaniwang Panahon, na kung saan nakatuon ang ating pokus sa ‘di pangkaraniwang buhay ng Panginoon. Ngunit alam natin na sa pamamagitan ng Pampublikong Ministeryo niya ay nakikita natin ang mga di karaniwang pagpapala ng Diyos.

Ang Unang Pagbasa ay ang salaysay ng pagtawag ng DIyos kay Eliseo bilang propeta kasunod ni Elias. Sa Bundok ng Horeb, ang Panginoong nakilala ni Elias sa isang munting tinig ang siyang nag-utos sa kanya na hirangin niya si Eliseo bilang propetang kasunod niya (Cf. 1 Hari 9:6). At nakita nga natin sa salaysay ngayon kung paanong tinawag ni Elias si Eliseo nang ito ay nag-aararo sa bukid. Nagpaalam muna si Eliseo na magpaalam siya sa kanyang magulang, at hindi siya pinigilan ni Elias. Ang kanyang pinatay na toro ay kanyang inihanda at iniluto upang magsalo ang tao sa kanyang bayan, bago siyang sumunod kay Elias.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang salaysay kung paanong dapat maging matapat sa Panginoon. Nakita natin kung paanong hindi pinayagan ng isang nayon ng mga Samaritano na mangaral doon si Hesus, dahil sa malaking balakid sa pagitan ng mga Hudyo at Samaritano. Nagalit ang dalawang magkakapatid na sina Santiago at Juan na nais magpatawag ng apoy upang sunugin ang siyudad na iyon, ngunit pinagsabihan sila ni Hesus na hindi siya naparito upang parusahan ang mga tao. Makikita rito na sa kabila ng mga taong ayaw tumanggap sa kanya, hindi pa rin sila sinukuan ni Kristo dahil alam niya na may pagkakataon pa sila magbago. At patuloy pa rin ang pagpapahayag ng Mabuting Balita ukol sa Paghahari ng Diyos dahil may mga taong tutugon din sa tawag ng misyon. Ngunit matutunghayan natin dito kung gaano ngang handa ang tao na tumugon sa Panginoon at itaya ang kanyang buhay para sa patuloy na paglago ng pananampalataya.

Ang ikalawang bahagi ng Ebanghelyo ay ang mga taong nais sumunod kay Hesus, ngunit may mga sigurong pinaghahawakan pa sila sa mundong kanilang paglilisanin. Ang una ay ang talang handa upang sumunod sa Panginoon, ngunit sinabi ng Panginoon na wala siyang masilungan nang permanenteng tirahan, kung ang mga asong-gubat at ibon nga ay may mga tirahan. Ito’y isang panawagan na sa pagsunod kay Hesus, ibibigay mo nang buong-buo ang inyong sarili na ‘di ka magsasanay sa mga makamundong bagay na nagpapdala sa iyo ng saya at ginahawa, sapagkat ang mahalaga ay ang pagsunod sa yapak ni Hesus ukol sa simple ngunit marangal na pamumuhay bilang isang Kristiyano. Ang ikalawang tao naman ay nagpahayag ng kanyang pagtugon kay Kristo, ngunit nais niya munang ilibing ang kanyang ama, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon na sumunod na siya sa kanya at hayaan na ang patay na maglibing sa kapwang patay. Ito’y siguro panawagan na ang mga obligasyon natin sa buhay ay kinakailangan nating ipaubaya sa Diyos sapagkat alam ng Panginoon na may mga taong maaari nating ipagkatiwalaan sa mga bagay na ito. Ang ikatlong tao ay nagsabi na magpaalam muna siya sa kanyang pamilya sa bahay, na siyang tinugon ng Panginoon na ang lumilingon sa iniiwang trabaho ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Siguro ito nga ang isang hamon sa atin na ang ating paghahangad sa pinaghahawakan nating bagay ay dapat hindi maging balakid upang tumugon sa panawagang maging alagad ng Panginoon sapagkat ang pokus natin ay dapat nakaturon sa pagiging saksi ng kanyang Mabuting Balita.

Mga kapatid, tinatawag tayo ng Panginoon tungo sa kanyang pagpapala. Tinatawag niya tayo sa misyon ng patuloy na pagpapalago sa Kaharian ng Diyos, ang kahariang puno ng pag-ibig, kapayapaan, at katarungan. Kaya ang inaasahan niya sa atin ay ang ating buong katapatan, pagtitiwala, at higit sa lahat ang pananampalataya. At maganda ang sinabi ni San Pablo sa ating Ikawalang Pagbasa na tayo’y tinawag ng Diyos tungo sa kalayaan, at hindi sa pagkaalipin ng kasalanan. Kaya ang hamon sa atin na mamuhay nang malaya na naayon sa diwa ng Espiritu Santo, at iwasan ang mga hilig ng laman na niyayakap ng mundo. Kung hahayaan natin ang Panginoon na maghari sa ating buhay, lalong-lalo na sa ating pagmimisyon, magkakaroon ng tunay na kahulugan ng ating pangangaral at pagsasaksi.

Reply

Francisco Azupardo June 26, 2022 at 10:02 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Celine loveko June 26, 2022 at 7:20 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: