Sabado, Hunyo 25, 2022

June 25, 2022

PANALANGIN NG BAYAN
Paggunita sa Kalinis-linisang Puso ni Maria

Idalangin natin sa Diyos na mapagmahal nating Ama na sa pagsunod natin sa halimbawa ni Maria, sa tuwina ay hanapin at tuparin natin ang kanyang kalooban.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Ilapit Mo kami sa Iyo, Ama.

Ang Simbahan nawa’y maipakita ang kababaang-loob ni Maria sa pamamagitan ng kusang-loob na paglilingkod sa Diyos at sa tao, manalangin tayo sa Panginoon.

Si Kristo nawa’y makatagpo ng isang bukas na tahanan sa puso ng mga tao katulad ng natagpuan niyang nakahandang tirahan kay Maria, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang tunay na diwa ng pananalangin nawa’y tumimo nang malalim sa puso ng mga tao upang marinig nila ang daing ng mga dukha kung paanong lumagos ito sa Kalinis-linisang Puso ni Maria, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip nawa’y makatagpo ng kagalingan at ginhawa sa makapangyarihang pamamagitan ni Maria, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nasa bingit ng kamatayan nawa’y umasa kay Maria bilang pinanggagalingan ng kanilang lakas at kaginhawahan ng loob katulad noong siya ay nakatayo sa paanan ng krus ng kanyang Anak, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyos na aming Panginoon at Guro, linisin mo ang aming puso upang tanggapin namin si Kristo na iyong Anak ayon sa diwa ng pananampalataya at pagsunod ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 27, 2022 at 9:22 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald David Perez June 17, 2022 at 2:52 am

PAGNINILAY: Matapos nating ipagdiwang ang Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Puso ni Hesus, ipinagdiriwang ng buong Simbahan ang Paggunita sa Kalinis-linisang Puso ng Mahal na Birheng Maria. Ang Puso ni Maria ay kalinis-linisan sapagkat alam natin na itinakda siya ng Diyos na ipaglihi ng walang kasalanan upang isilang sa kanyang sinapupunan ang kanyang Anak na Anak ng Diyos at ating Tagapagligtas. At si Maria ay nanatiling malinis sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang kanyang puso ay malinis at dalisay kahit naransan ng ating Mahal na Ina ang ilang mga pagdurusa. Ipinahayag ni Simeon ang pagtusok ng isang espada sa Puso ni Maria, upang ang mga kaisipan ng marami ay maibubunyag ng Diyos.

At narinig natin sa Ebanghelyo ang pagkawala ni Hesus at pagkatagpo nina Birhen Maria at San Jose sa kanya sa templo makalipas ang 3 araw. Sinasabi dito na nang umuwi ang Banal na Mag-anak sa Nazaret, iningatan ni Maria ang lahat ng bagay na ito at pinagnilayan ang mga ito. Makikita natin na ito yung naging katauhan ng ating Mahal na Ina sa kanyang pag-iingat sa lahat ng nangyari sa kanya at sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Kahit si Kristo ay nakabayubay sa Krus, naging matapat at masunurin si Maria sa dakilang kalooban ng Diyos, na ang hantungan ng Kamatayan ni Hesus sa Krus ay kaligtasan at bagong buhay. Ipinakita rin ng Kalinis-linisang Puso ni Maria ang pagmamahal ng isang Ina sa kanyang Anak. Kaya habang nagbubuntong-hininga ang Panginoon sa Krus, itinagubilin niya sa atin si Birheng Maria bilang Inang natin lahat.

At sa ating pagdiriwang ng Paggunita na ito, inaalala natin ang ating Mahal na Ina bilang Ina ng pag-ibig. At tinuturuan niya tayo na mahalin ang mga bagay na maka-Diyos at sumailalim sa dakilang kalooban ng buong pananampalataya, pagkamasunurin, at kababaang-loob.

O Kalinis-linisang Puso ni Maria, ipanalangin mo kami!

Reply

Roy Angelo B. Villarico June 25, 2022 at 3:12 pm

Glory Be To God…Amen Alleluia Alleluia!!!

Reply

Francisco Azupardo June 25, 2022 at 9:54 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Celine loveko June 25, 2022 at 5:34 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: