Biyernes, Hunyo 24, 2022

June 24, 2022

Play

Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus (K)

Ezekiel 34, 11-16
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos
hindi ako magdarahop.

Roma 5, 5b-11
Lucas 15, 3-7


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus (White)

UNANG PAGBASA
Ezekiel 34, 11-16

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Ito ang sinabi ng Panginoon: “Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Titipunin ko sila mula sa iba’t ibang dako upang ibalik sa sarili nilang bayan. Doon ko sila aalagaan sa kaparangan ng Israel, sa tabi ng mga bukal ng tubig at sa magagandang pastulan. Aalagaan ko sila sa sariwang pastulan sa tahimik na kaburulan ng Israel. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos
hindi ako magdarahop.

Panginoo’y aking Pastol, hindi ako magkukulang.
Ako’y pinahihimlay sa mainam na pastulan,
at inaakay niya ako sa tahimik na batisan,
binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan.

Pastol ko’y Panginoong D’yos
hindi ako magdarahop.

At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan
sa matuwid na landasi’y doon ako inaakay.
Kahit na ang daang iyo’y tumatahak sa karimlan,
hindi ako matatakot pagkat ika’y kaagapay;
ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang.

Pastol ko’y Panginoong D’yos
hindi ako magdarahop.

Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang,
ito’y iyong ginagawang nakikita ng kaaway;
nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan
at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw.

Pastol ko’y Panginoong D’yos
hindi ako magdarahop.

Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan,
sasaaki’t tataglayin habang ako’y nabubuhay.
Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan.

Pastol ko’y Panginoong D’yos
hindi ako magdarahop.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 5, 5b-11

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:

Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin.

Sapagkat noong tayo’y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid – bagamat maaaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo’y makasalanan pa. At ngayong napawalang-sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo’y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang Anak. Kaya’t tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito! Nagagalak tayo’t nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat dahil sa kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 11, 29ab

Aleluya! Aleluya!
Sabi ni Hesus na mahal:
“Dalhin n’yo ang aking pasan;
kaamuan ko’y tularan.”
Aleluya! Aleluya!

o kaya:
Juan 10, 14

Aleluya! Aleluya!
Ako’y pastol na butihin
kilala ko’ng tupang akin;
ako’y kilala nila rin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 15, 3-7

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga Pariseo at mga eskriba ang talinghagang ito: “Kung ang sinuman sa inyo ay may sandaang tupa, at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang siyamnapu’t siyam sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na’y masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, ‘Makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala!’ Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi’t tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa siyamnapu’t siyam na matuwid na hindi nangangailangang magsisi.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste May 27, 2022 at 9:22 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez June 21, 2022 at 1:28 am

PAGNINILAY: Ipinagdiriwang ngayon ang Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus. Ang debosyong ito ay madalas kilala sa pagkilala ng tao sa ating Panginoong Hesukristo bilang maamo at mapagkumbaba na puso, ang puso na nagmamahal, nagliligtas, at nagpapatawad. Maganda ang paglarawan ng mga Pagbasa ngayon ukol sa pagpapastol ng Panginoong Diyos sa kanyang kawan. Ang Diyos ay ang dakilang pastol na nangangalaga sa Israel, subalit alam niya na marami nang beses sumuway ang kanyang kawan, kahit ang mga itinuturing na ‘pastol’ (mga hari at prinsipe). Ngunit nakita natin sa pagsugo sa kanyang Anak na siyang Mabuting Pastol, natupad ang plano ng ating kaligtasan. Hindi ninanais ng Diyos na magkawalay tayo magpakailanman, kundi tawagin muli tayo sa kanyang awa at pagmamahal. Ito’y kasingtulad sa isang nawalay na kawan, na iniwan ng pastol ang 99 upang hanapin ang 1 nawawala, at kapag natagpuan niya ito ay tatawagin ang kanyang kaibigan upang magdiwang at magsaya sa nasumpung tupa. Ganito rin ang Banal na Puso ni Hesus, na ang kanyang puso ay nasugatan upang umalab ang pag-ibig ng Ama sa mas pagkilala ng mga tao sa tunay na sentro ng kanilang buhay.

Tunay ngang ito ang kanyang Kamahal-mahalang Puso, ang pusong maamong-loob at mapagkumbaba. Ang Banal na Puso ay nagpahayag ng 12 pangako kay Sta. Margarita Maria Alacoque bilang tanda na nais akitin ni Kristo ang lahat ng tao palapit sa kanya at sa Ama nating Diyos. Kaya itong Puso na ito ay sinugatan ng sibat upang umapaw ang biyaya ng pagpapatawad at bagong buhay. At ito rin ang Pusong patuloy na humahanap sa mga nawawalay at nagkakasala, nang sa gayon ay bumalik sila sa pag-aaruga at pagmamahal ng Diyos.

O Banal na Puso ni Hesus, maawa ka sa amin!

Reply

Roy Angelo B. Villarico June 24, 2022 at 10:33 am

Salamat Sa Diyos…Amen Alleluia Alleluia!!!

Reply

Ferdy Baetiong Pariño June 24, 2022 at 9:21 am

Maligayang Kapistahan ng Kamahal mahalang Puso ni Hesus sa inyong lahat!

Ang mga pagbasa ngayon ay patungkol sa Mabuting Pastol. Ano ang aral sa atin nito?

Kung ikaw sa ngayon ay sa palagay mong makasalanan ay wag kang mawalan ng pag-asa, huwag mong lalonh ilubog ang iyong sarili sa kasalanan, umalis ka sa kadiliman. Paano? Aminin mo ang lahat ng iyong gawang sala, pagkatapos ay pagsisihan ang mg aito kung bakit mo nagawa ito sa Diyos, manikluhod at humingi ng kapatawaran sa Maykapal, at ang huli ay ang pagsikapang matalikuran na ang pagawa ng kasalanan. Unti unti ay magakakaroon ka ng relasyon sa Diyos, ituturing mong Ama at kaibigan si Hesus na syang gagawing mong takbuhan kapag may pagsubok.

Mahabagin si Hesus, at maniwala ka man o hindi ay kinalulugdan ng Diyos ng isang taong makasalanan na nagbabalik loob sa kanya at nagsusumikap na maging matuwid. Tandaan mong iniwan ng Mabuting Pastol ang 99 na tupa para hanapin ang isang nawawala at ng matagpuan nya ay nagdiwang sya.

Kapatid, ano ang pumipigil sa iyo upang magbago? Ano ang mga bagay na humahadlang sa iyong pagbabalik loob sa Panginoon?
Hinihintay lamang tayo ni Hesus, upang patawarin at yakapin at pangalagaan na parang tupa, na ibibigay sa atin ang ang sariwa at luntiang pastulan at malinis na batis. Halika na kapatid at makibahagi sa pgdiriwang ng Mabuting Pastol.

Reply

Celine loveko June 24, 2022 at 3:11 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Francisco Azupardo June 24, 2022 at 7:20 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo. Amen. Aleluya

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: