Linggo, Hunyo 19, 2022

June 19, 2022

Play

Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon (K)

Genesis 14, 18-20
Salmo 109, 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggan
katulad ni Melquisedec.

1 Corinto 11, 23-26
Lucas 9, 11b-17


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ
Corpus Christi (White)

UNANG PAGBASA
Genesis 14, 18-20

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, dinalhan ni Melquisedec, hari ng Salem at saserdote ng Kataas-taasang Diyos, si Abram ng tinapay at alak, at pinagpala ng ganito:

“Pagpalain ka nawa, Abram,
ng Diyos na Kataas-taasan
na lumikha ng langit at lupa.
Purihin ang Kataas-taasang Diyos
na nagbigay sa iyo ng tagumpay!”

At ibinigay ni Abram kay Melquisedec ang ikapu ng lahat ng kanyang nasamsam.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 109, 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggan
katulad ni Melquisedec.

Sinabi ng Poon, sa Hari ko’t Panginoon,
“Maupo ka sa kanan ko,
hanggang ang kaaway mo
ay lubos na mapasuko,
pagkat iyong matatalo.”

Ika’y paring walang hanggan
katulad ni Melquisedec.

Magmula sa dakong Sion,
ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop;
“At lahat ng kaaway mo’y
sakupin at pagharian,” gayun ang kanyang utos.

Ika’y paring walang hanggan
katulad ni Melquisedec.

Sasamahan ka ng madla,
kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway;
magmula sa mga bundok,
lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan.

Ika’y paring walang hanggan
katulad ni Melquisedec.

Panginoo’y may pangako na ito’y tiyak mangyayari,
ganito ang kanyang saysay:
“Katulad ni Melquisedec,
gagawin kang saserdote, na hindi na wawakasan.”

Ika’y paring walang hanggan
katulad ni Melquisedec.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 11, 23-26

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid:
Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo: ang Panginoong Hesus, noong gabing siya’y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinaghati-hati ito, at sinabi, “Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin.” Gayun din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, “Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin.” Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon, hanggang sa muling pagparito niya.

Ang Salita ng Diyos.

AWIT TUNGKOL SA MABUTING BALITA

Purihin mo, Lungsod ng D’yos,
ang Pastol na Manunubos,
ang Panginoong si Hesus.

Sa abot ng kakayanan
ng lahat ng kanyang hirang,
siya’y dapat papurihan.

Ang sarili niya’y handog
upang lahat ay matubos
at mapalakas nang lubos.

Kasalo’y mga alagad
ng Panginoong Mesiyas
na hai’y buhay sa lahat.

Siya’y dapat na handugan
ng papuri at parangal
ng lahat ng kanyang hirang.

Ngayo’y ating gunitain
ang Huling Hapunang bilin
ng Panginoon sa atin.

Dito naganap ang tipan
na bago at walang hanggan
sa kaligtasan ng tanan.

Ang kasunduang matanda
humantong sa pasinaya
ng hain n’yang inihanda.

Tanang ginanap ni Hesus
ay habilin niyang utos
na ipagdiwang nang lubos.

Ang handog niyang pagkain
at alay niyang inumi’y
laman niya’t dugong hain.

Kanyang turong iniaral
na ang alak at tinapay
ay dugo niya’t katawan.

Manalig tayong matapat
kahit hindi namamalas
ang pagbabagong naganap.

Pagkain ay pinalitan
ni Kristo ng kanyang laman
upang tayo’y makinabang.

Napalitan ang inumin
sa dugo na inihain
ni Hesus para sa atin.

Ating pinagsasaluha’y
si Hesus na Poong mahal,
walang bawas, walang kulang.

Kahit marami o isa
ang tumatanggap sa kanya’y
laging sapat, laging kasya.

Ang may sala’y lapastangan
ngunit ang butihi’y banal
pagdulog sa pakinabang.

Masuwayi’y magdurusa,
mabubuhay ang magtika
nang si Kristo’y matanggap n’ya.

Hinati-hating tinapay
para sa nakikinabang
ay laman ni Kristong buhay
na sa ati’y kanyang alay.

Sa lahat ng tumatanggap
paghahati’y ginaganap
ngunit buo, walang bawas
ang Katawan ng Mesiyas.

Pagkaing mula sa langit
ngayo’y hain sa daigdig.
Handog na kaibig-ibig
kailanma’y di masasaid.

Paghahai’y inilahad
nang ialay si Isaac,
ang korderong nagliligtas,
ang manna ng nagsilikas.

Pastol naming mapagmahal,
kami’y iyong kaawaan,
gawing dapat makinabang
sa pagkaing iyong alay
hanggang langit ay makamtan.

Magagawa mo ang lahat
upang tanan ay maligtas,
akayin mo sa ‘yong hapag
lahat kaming ‘yong alagad
sa buhay mong walang wakas.

ALELUYA
Juan 6, 51

Aleluya! Aleluya!
Pagkaing dulot ay buhay
Si Hesus na Poong mahal,
Buhay natin s’ya kailanman.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 9, 11b-17

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nagsalita si Hesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos; pinagaling niya ang mga may karamdaman.

Nang dumidilim na’y nilapitan siya ng Labindalawa at sinabi sa kanya, “Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo.” Ngunit sinabi niya, “Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain.” Sumagot sila, “Wala po tayo kundi limang tinapay at dalawang isda, kaya kailangang bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito. May limanlibong lalaki ang naroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, “Paupuin ninyo sila nang pulu-pulutong na tiglilimampu.” Gayun nga ang ginawa nila – pinaupo ang lahat. Kinuha ni Hesus ang limang tinapay at dalawang isda, tumingala sa langit, at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito, at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis; at nakapuno sila ng labindalawang bakol.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 22, 2019 at 5:23 pm

Pagninilay: Ipinagdiriwang ng buong Simbahan ngayon ang pinakabukal at pinakarurok ng ating pananampalataya: ang Sakramento ng Banal na Eukaristiya. Ang Dakilang Kapistahan ng Corpus Christi ay itinatag ni Papa Urbano IV noong taong 1264. Ito ay kasunod sa isang himalang pang-Eukaristiya na naganap sa bayan ng Orvieto sa Italya. Isang paring taga Alemanya na hindi naniniwala sa “Real Presence” ay nagmisa sa isang simbahan diyan, at habang itinataas niya ang Ostiya ay biglang dumanak ang dugo mula riyan at winisik ang altar. Ito ang naging hudyat na dapat ipagdiwang ang Misteryo ng Katawan at Dugo ni Kristo sa isang natatangi-tanging okasyon kahit halos araw-araw at tuwing Linggo ay nagsisidaos naman ang Eukaristiya. Ang Corpus Christi ay ipinagdiriwang 2 Linggong makalipas ang Pentekostes, na siyang katapusan ng Panahon ng Muling Pagkabuhay. Matatandaan natin na ang biyaya ng Panginoong Muling Nabuhay ay kapayapaan, samantala ang biyaya ng Pentekostes ay ang Espiritu Santo. Ang Dakilang Kapistahang ito ay nagpapatunay na ang pinakadakilang biyaya ni Hesukristo ay ang kanyang Katawan at Dugo na siya ating ginugunita sa Sakramento ng Banal na Eukaristiya. Ang Eukaristiya ay itinatag ni Hesus noong gabi ng kanyang Pagpapaksakit at Pagkamatay sa Krus nang siya’y nasa Huling Hapunan upang alalahanin ng kanyang mga alagad at pati na rin ng maraming tao ang kanyang dakilang pag-aalay ng buhay. Kaya tuwing ipinagdiriwang natin ang Misa, inaalala natin ang Misteryong Paskwal ng ating Panginoon. Narinig natin sa Unang Pagbasa kung paanong binasbasan ni Melquisedec, ang hari at pari ng Salem, si Abraham, at inialay niya ang tinapay at alak sa kanya bilang tanda ng katapatan ng patriarkiya sa dakilang kalooban ng Diyos. Ang tinapay at alak na ginagamit natin sa Misa ay tanda ng katapatan ng Diyos na tayo’y iligtas noong sinauna pa, at patuloy niya tayo inaako tungo sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Narinig natin kay San Pablo sa Ikalawang Pagbasa ang pagsasalaysay tungkol sa pagkatatag ng Banal na Eukaristiya noong gabi ng Huling Hapunan. Sa kabila ng kaguluhan at pagtatalong nagaganap sa Corinto, hinikayat ng Apostol na magkaisa ang mga mananampalataya alinsunod sa kalooban ng Panginoon. At ang tanda ng kanilang katapatan at pagkakaisa ay ang pakikiisa sa banal na pagdiriwang ng Eukaristiya na tuwing nakikisalo sila sa Katawan at Dugo ng Panginoon, ipinapahayag nila ang kanyang Pagkamatay at Muling Pagkabuhay habang pinanabikan ang kanyang muling pagbabalik. Kaya ang Sakramentong ito ay ang paggunita sa Misteryong Paskwal ni Kristo. Tandaan po natin na hindi natin ulit sinasakripisyo si Kristo sa Misa. Mula na mismo sa kanyang mga bibig ipinahayag na ang tinapay at alak ay hindi lang basta mga simbolo, kundi ang mga ito ay ang kanyang totoong Katawan at Dugo. Ang Misteryo ng “Real Presence” ay hindi maaring bigyan ng pisikal ng katuwiran, subalit ito ay mauunawaan lamang sa pananampalataya. Mali namang sabihin na tayo’y nagsasagawa ng kanibalismo. Subalit naniniwala tayo na si Kristo ay kapiling natin lalung-lalo sa bawat pagdiriwang ng Banal na Misa. Ang Misa ay ang kanyang “sacramental presence” upang tunay na manahan siya sa atin para bigyang kabuluhan ang buhay natin sa daigdig. Kaya katulad ni Hesus ay tayo rin ay tinatawag na maging mga Kristiyano ng Eukaristiya: pinagpala, pinaghati-hatian, at pinagbabahagian. Nakita natin sa Ebanghelyo ang himala ng pagpaparami ng tinapay at isda bilang konkretong halimbawa ng Sakramento ng Eukaristiya. Ang pagpapangaral ni Hesus at ang kanyang paggawa ng kababalaghan ay naririnig natin tuwing ipinapahayag ng mga Lektor ang mga Pagbasa at ng Pari ang Ebanghelyo kasama ang Homiliya. Ang pagpaparami ng tinapay at isda ay nakikita natin nang ang tinapay at alak ay tunay ngang naging Katawan at Dugo ng Panginoon, na siya naman nating pinagbabahagian sa Banal na Pakikinabang. Isa pang aral ng himalang ito ay ang pagbabahagi ng 5 tinapay at 2 isda nang may kasamang pagtitiwala sa Panginoon, upang ang bawat pagbabahagi ng ating buhay sa ibang tao ay mas lalong aapaw ang mga biyaya ng Diyos sa bawat tao. Pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang napakagandang biyaya ng Eukaristiya. Nawa’y sa bawat pagdalo natin sa Misa ay gawin nating taimtim at makabuluhan ang mga banal na pagdiriwang na ito. At sa huli, katulad ni Hesus na sentro ng bawat Misa, isabuhay nawa natin ang pagiging “EUCHARISTIC CHRISTIANS” sa ating araw-araw na pamumuhay: “blessed, broken, and shared”.

Reply

Mark Jefferson Criste May 27, 2022 at 9:19 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

ruel arcega June 15, 2022 at 7:13 am

anag Dakilang kapistahan ng Corpus Christi, ang katawan at Dugo ni Kristo, ay pagdiriwang upang pahalagahan ang ating tinatanggap sa banal na Misa at sa ating pagkukumonyon ay ang dakilang katawan at dugo ni Kristo, Siyang tunay na tao at tunay na Diyos. Pinahahalagahan ang magdiriwang na ito, ang kabanalan nang aitng tinatanggap. Dahil hindi tinapag , ostia na gawa sa harina ang ating kinakain at ang tinatnaggap. Kung hindi ang pagakatao ni Hesus, na inalay niya ang kanyang katawan dugo , o ang kanyang buhay para tayo ay maligtas. ang siyang ating tinatanggap. At ito’y ginawa niya nang sila’y nahahapunan nang dumampot si Hesus ng tinapay , sinabi niya kanin ninyo ito , Ito ang aking katawan na handog para sa atin. At kalis na may alak at sinabi niya ito ang aking Dugo ,inumin ninyo ito para sa ipapatawad ng mga kasalanan, Kaya ang ginagawa nating ito bilang pag alaala sa kanyang dakilang pagsasakripisyoat pagmamahal. Ang araw na ito ay pagsamba sa ating tinatanggap na kumonyon na , ito ay si Hesus mismo, ginawa natin ito dahil una para sa ating kaligtasan, ikalawa dahil sa ating pagmamahal sa Diyos at ikatlo dahil nais natin ipakita at ipaalala ang mukha ni Hesus sa ating sarili at sa ating kapwa.

Reply

Francisco Azupardo June 19, 2022 at 7:10 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo. Amen. Aleluya

Reply

Celine loveko June 19, 2022 at 8:45 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: