Linggo, Hunyo 12, 2022

June 12, 2022

Play

Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Isang Diyos (K)

Kawikaan 8, 22-31
Salmo 8, 4-5. 6-7. 8-9

Maningning ang iyong ngalan,
Poon, sa sangkalupaan.

Roma 5, 1-5
Juan 16, 12-15


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Solemnity of the Most Holy Trinity (White)
Basic Ecclesial Community Sunday

UNANG PAGBASA
Kawikaan 8, 22-31

Pagbasa mula sa aklat ng Mga Kawikaan

Ito ang sinasabi ng Karunungan ng Diyos:
“Sa lahat ng nilikha ng Poon, ako ang siyang una,
noong una pang panahon ako ay nilikha na.
Matagal nang panahon nang anyuan niya ako,
bago pa nilikha at naanyo itong mundo.
Wala pa ang mga dagat nang ako’y lumitaw,
wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw.
Wala pa ang mga burol, ganoon din ang mga bundok,
nang ako ay isilang dito sa sansinukob.
Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid,
nauna pa sa alabok, at sa lupang daigdig.
Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na,
maging nang ang hangganan ng langit at lupa’y italaga.
Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay,
at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman.
Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat,
nang patibayin nitong mundo ay ilagay at itatag,
ako’y lagi niyang kasama at katulong sa gawain,
ako ay ligaya niya at sa akin siya’y aliw.
Ako ay nagdiwang nang daigdig ay matapos,
dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 8, 4-5. 6-7. 8-9

Maningning ang iyong ngalan,
Poon, sa sangkalupaan.

Ang likha mong langit, kung aking pagmasdan,
pati mga tala, bituin at buwan;
ano nga ang tao upang ‘yong alalahanin?
Ay ano nga siya na sukat mong kalingain?

Maningning ang iyong ngalan,
Poon, sa sangkalupaan.

Nilikha mo siya, na halos kapantay
ng iyong luningning at kadakilaan!
Pinamahala mo sa buong daigdig,
sa lahat ng bagay malaki’t maliit.

Maningning ang iyong ngalan,
Poon, sa sangkalupaan.

Mga baka’t tupa, hayop na mabangis
at lahat ng ibong nasa himpapawid,
at maging sa isda, sa ‘lalim ng tubig.

Maningning ang iyong ngalan,
Poon, sa sangkalupaan.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 5, 1-5

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:
Yamang napawalang-sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya’y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya’y tinatamasa natin ang kagandahang-loob ng Diyos, at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito’y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Pahayag 1, 8

Aleluya! Aleluya!
Dakila ang Amang mahal,
Anak, Espiritung Banal,
noon, ngayon, kailan pa man.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 16, 12-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili; sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig, at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa aking magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin; kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez June 16, 2019 at 10:22 am

Pagninilay: Ipinagdiriwang natin ngayon ang Dakilang Kapistahan ng Banal na Santatlo, o mas kilala bilang “Santissima Trinidad” at “Tatlong Persona sa Isang Diyos”. Maraming mga ibang sekta ang palaging nagsasabi sa atin, “O kayong mga Katoliko, wala naman sa Bibliya ang salitang ‘Trinity’ eh. Ni hindi man itinuro ito ni Hesus at ng mga Apostol.” “Kung turo ninyo ‘Tatlong Persona sa Isang Diyos’, eh parang sinasabi ninyo na may tatlong diyos.” Mga kapatid, ang doktrina ng Santissima Trinidad ay tinatawag na “misteryo,” na sa Griyego ay nangunguhulugang “pagtitikom ng bibig”. Ito’y sapagkat hindi maipapakita nang pisikal na paraan ang paliwanag tungkol dito o kaya magsasalita upang ihanap ang mga ebidensiya. Ang doktrinang ito ay tinanggap natin ng buong pananampalataya dahil na rin sa pag-aaral ng ating mga ninuno ng ating Simbahan sa Banal na Kasulatan. Sa katunayan, pinaniniwalaan natin na iisa lamang ang Diyos na ating sinasamba, ngunit ang Diyos na ito ay nagpakita at nakilala sa anyo ng Tatlong Persona: ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Kaya ang ekwasyon ng Trinity ay “1+1+1=1”, hindi “1+1+1=3”. Pero pa’nong nangyari iyon na tatlong Persona, pero iisa lang ang Diyos? Kaya itinuturo ng ating mga Pagbasa ngayon ang pinakabuod ng doktrinang ito ay “pag-ibig”.
Narinig natin sa Unang Pagbasa ang kagandahan ng Karunungan ng Diyos. Siya ang pinagmulan sa mga sangnilikha. Ito ay nagmula kasama ang Diyos bago pa man ilikha ang sandaigdigan. At ipinahayag nga sa simula ng Ebanghelyo ni San Juan na ang Karunungan ay ang Salita ng Diyos, at ang Salitang ito ay nagkatawang-tao upang makapamuhay sa atin. Kaya ang Salita ng Diyos ay walang iba kundi ang Anak ng Diyos Ama na si Hesukristo. Si Hesus ay isinugo upang bigyang halaga ang buhay na ipinagkaloob ng Ama sa bawat isa. Kahit tayo ay nagkasala ay minamahal pa rin tayo ng iisang Diyos na lumikha, at ito rin ang Diyos na nagligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan. Narinig natin sa Ebanghelyo bago umalis si Hesus pabalik sa Amang nasa langit, ipinangako niya na isusugo niya ang Espiritu Santo na magiging Tagapagtanggol at gabay nila upang malaman ang dakilang kalooban ng Diyos. At narinig natin mula kay San Pablo sa Ikalawang Pagbasa na binigyan tayo ng Panginoon ng pagpapala mula tayo’y likhain at tubusin, at patuloy tayong pinapabanal. Ang lahat ng mga bagay na ito ay kaloob ng iisang Diyos na nasa anyo ng Tatlong Persona. Ito ang kwento ng kaligtasan na nakasentro sa pag-ibig.
Mga kapatid, ang buhay-Kristiyano ay nakasentro sa Banal na Santatlo. Iisa lang ang Diyos, ngunit ang Diyos ay nagpakita sa atin sa anyo ng tatlong Persona bilang Tagapaglikha (Ama), Tapagligtas (Anak), at Tagapagbanal (Espiritu Santo). Ito’y hindi dahil sa imbetong aral lang ng ating Simbahan, kundi ang pinakabuod ng doktrinang ito at ang Banal na Kasulatan ay pag-ibig. Ipinapaalala sa atin ni San Pablo sa Ikalawang Pagbasa ang tamang kilos bilang mga Kristyano, at iyan ay ang pagkakaisa, pamumuhay nang mapayapa, at pagbabati nang may buong galang at pagmamahal dahil sabi nga sa bawat Pagbati ng Pari sa simula ng Misa: “Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo’y nawa’y sumainyong lahat” (bersikulong 13). At tuwing ginagawa natin ang Tanda ng Krus, inaala natin ang pag-ibig at biyayang ipinakita ng Diyos na lumalang, nagligtas, at patuloy na nagpapabanal sa atin. Kaya dapat tayo’y mamuhay nang kalugud-lugod sa kanyang paningin sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating mga kapwa, pagkakaisa para sa katotohanan, katarungan at karunungang kanyang hatid, at pagsusunod sa dakilang kalooban ng Diyos.

Reply

Mark Jefferson Criste May 27, 2022 at 9:16 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

ruth aliban June 8, 2022 at 1:39 pm

I really confused of three persons in one God, who is the Father God, The Son, and the holy Spirit, who is the Holy Spirit, is it the Father God or the Spirit of Jesus

Reply

ruel arcega June 9, 2022 at 7:29 am

Noong nakaraan linggo ating pinagdiwang ang Pagbaba ng banal na Espirtu Santo sa mga unang alagad at ito rin ang pagsilang ng simbahan. Na nabuo ito dahil sa pagkaunawa natin sa tulong ng banal na Espiritu Santo. At ngayon ang dakilang kapistahan ng Santissima Trinidad. Isang mahalagang doktrina ng simbahan na sinasampalatayanan natin At Ito ang pinaka sentro ang ating pananampalataya . Ito ang ating Puso ng ating panananpalataya. Ang Puso ito ang siyang nag bibigay buhay sa atin simbahan. Kung wala ang Santissima Trinidad sa simbahan hindi ito mabubuhay, magtatagal.at magiging banal. Alam natin na ito’y mahirap ipaliwanag ngunit hindi ito mahirap maramdaman. Ang hangin ay hindi mo nakikita pero nararamdaman mo siya. Nararamdaman mo siya dahil nakikita mo na ang dahon ay sumawasaya kapag ito nahanginan. Ang Santissima Trinidad ay sinimulan natin na maunawan sa pamamagitan nang isang pamamaraan ng kaya ng isip ng tao. Naipakilala ng AMA ang anak sa lumaman tipan na darating ang kayang Anak nasusuguin para tayo’y iligtas. At ang Anak ay ipinakilala naman sa atin ang AMa dahil naparito siya hindi upang sundin ang kalooban niya kung ang kalooban na nagsugo sa kanya ang Ama, at nang turuan tayo manalangin ng Ama namin. At nang muling nabuhay sa HEsus ay sinugo niya ang Espiritu Santo na siya naman nagbigay sa atin na hingit na pag unawa sa Ama, Anak at Espiritu Santo, nag sinabi ni Hesus na binyagan ninyo sila sa ngalan ng AMA, ng Anak at ng Espiritu Santo. Iisang Diyos sa tatlong persona. Nais nang pagdiriwang na ito nang hindi upang maunawaan natin ang pagkilos ng Diyos , intellectual knowlege, pero sa maramdaman natin mahal tayo ng Diyos. Minsan sinasabi natin sa atin mga mahal. Hindi mo mauunawaan bakit ko nagawa ito pero sana gusto ko maramdaman mo na mahal kita….Ang Santssima Trinidad ay larawan ng mapagmahal na Diyos. Ating purihin at sambahin. Amen

Reply

Francisco Azupardo June 12, 2022 at 9:30 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo. Amen. Aleluya

Reply

Daisy Esplana June 12, 2022 at 12:04 pm

Pinupuri ka namin Panginoon Hesuskristo.

Reply

Celine loveko June 12, 2022 at 2:02 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: