Linggo, Setyembre 12, 2021

September 12, 2021

Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Isaias 50, 5-9a
Salmo 115, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

Kapiling ko habambuhay
ang Panginoong Maykapal
.

Santiago 2, 14-18
Marcos 8, 27-35


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time (Green)
Cathechist’s Day

UNANG PAGBASA
Isaias 50, 5-9a

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Binigyan ako ng pang-unawa ng Panginoon,
hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kaniya.
Hindi ako tumutol
nang bugbugin nila ako,
hindi ako kumibo
nang ako’y kanilang insultuhin.
Pinabayaan ko silang bunutin
ang buhok ko’t balbas,
gayon din nang lurhan nila ako sa mukha.
Ang mga pagdustang ginawa nila’y di ko pinansin,
pagkat ang Makapangyarihang Panginoon
ang tumutulong sa akin.
Handa akong magtiis
pagkat aking batid
na ang sarili ko’y di mapapahiya.
Ang Diyos ay malapit
at siya ang magpapatunay na wala akong sala.
May mangangahas bang maghabla sa akin?
Magharap kami sa hukuman,
at ilahad ang kanyang bintang.
Ang Poon mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala?

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 115, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

Kapiling ko habambuhay
ang Panginoong Maykapal.

o kaya: Aleluya.

Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako’y dinirinig,
dinirinig niya ako, sa dalangin ko at hibik;
ako’y kanyang dinirinig tuwing ako’y tumatawag,
kung ako ay tumatawag sinasagot niya agad.

Kapiling ko habambuhay
ang Panginoong Maykapal.

Noong ako’y mahuhulog sa bingit ng kamatayan,
nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan;
lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan.
Sa ganoong kalagayan, ang Poon ang tinawag ko,
at ako ay nagsumamo na iligtas niya ako.

Kapiling ko habambuhay
ang Panginoong Maykapal.

Mabuti ang Panginoon, siya’y mahabaging Diyos,
tunay siyang mahabagin, at mapagpahinuhod.
Ang Poon ang nag-iingat sa wala nang sumaklolo.
Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako.

Kapiling ko habambuhay
ang Panginoong Maykapal.

Ako’y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan,
tinubos sa pagkatalo, at luha ko’y pinahiran.
Sa harap ng Panginoon doon ako mananahan,
doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay.

Kapiling ko habambuhay
ang Panginoong Maykapal.

Maaaring ibang salmo ang makikita sa leksyonaryo
dahil sa maling paglilimbag (misprint).

IKALAWANG PAGBASA
Santiago 2, 14-18

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago

Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya’y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa: ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, “Patnubayan ka nawa ng Diyos. Magbihis ka’t magpakabusog,” ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa.

Ngunit may nagsabi, “May pananampalataya ka at may gawa ako.” Sagot ko naman, “Ipakita mo sa aking ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa, at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya.”

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Galacia 6, 14

Aleluya! Aleluya!
Sa krus ni Kristo
dinangal itong ating pamumuhay
na para sa kanya lamang.
ALeluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 8, 27-35

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, si Hesus, kasama ang kanyang mga alagad, ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila’y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, “Sino raw ako ayon sa mga tao?” Sumagot sila, “Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo; sabi naman ng iba, si Elias kayo; at may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta.” “Kayo naman – ano ang sabi ninyo? Sino ako? tanong niya. “Kayo ang Kristo,” tugon ni Pero. “Huwag ninyong sasabihin kaninuman kung sino ako,” mahigpit na utos niya sa kanila.

Mula noon, ipinaalam na ni Hesus sa kanyang mga alagad na ang Anak ng Tao’y dapat magbata ng maraming hirap. Siya’y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya’t niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Hesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro: “Lumayo ka, Satanas! Ang iniisip mo’y hindi sa Diyos kundi sa tao.”

Pinalapit ni Hesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, “Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito; ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa Mabuting Balita ay siyang magkakamit niyon.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 2, 2021 at 9:03 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez August 27, 2021 at 10:10 pm

PAGNINILAY: Ngayong Linggo, tayo’y inaanyayahan na palalimin ang ating relasyon sa Panginoon. Sa Ebanghelyo (Marcos 8:27-35), si Hesus ay naglakbay sa Cesarea na sakop ng Filipo kasama ang kanyang mga alagad, at tinanong nila sila kung ano ang tingin ng mga tao sa kanya. Tugon ng ilang sa kanila na siya ay si San Juan Bautista, Elias, o isa sa mga propeta. Ngunit nang tanungin nang personal kung sino siya naman para sa mga alagad, matuwid ang tugon ni Simon Pedro na siya ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos.

Ang salitang “Mesiyas” ay katumbas ng “Kristo”. Ito’y nagmula sa salitang Griyego na “Christos”, at ang kahulugan nito ay “Ang Pinahiran”, o sa Ingles “The Anointed One”. Ang “Kristo” ay hindi apilyedo, kundi isang kilalang titulo para kay Hesus na siya ang hinirang na Anak ng Diyos at Tagapagligtas ng sanlibutan. Subalit para sa mga alagad at mga taong hangang-hanga sa kanya, akala nila’y siya’y isang tanyag na mapulitika at makapangyarihang mandirigma, at ang pakay niya raw ay ang pagpapatalsik sa mga sumasakop na Romano sa Israel. At ito’y mangyayari ayon sa kanilang dating paningin kapag siya’y pumasok sa Jerusalem at ipapahayag ang kanyang sarili bilang Hari. Ngunit nang unang beses ipinaalam ni Hesus tungkol sa kanyang Misteryong Paskwal, tila nga ba’y sila’y nagulat sa kanyang sinabi. At si Simon Pedrong nagpahayag na si Kristo ang Anak ng Diyos ay bilang tumanggi na hindi ito mangyayari. At tugon ni Hesus na siya’y tinawag na Satanas hindi dahil si Pedro ay demonyo, kundi ang pag-iisip ng Apostol na ito ay hindi naayon sa pamantayan ng Diyos, kundi sa paningin ng tao lamang. Kaya’t tinipon niya ang mga tao at ang kanyang mga alagad at ipinahayag na kung sino man ang ninanais na sumunod sa kanya ay kinakailangan munang limutin ang sarili at pasanin ang krus.

Para kay Hesus, ang sinumang humahangad na mag-aalay ng kanyang buhay para sa kapanakanan niya at sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ay maililigtas nito. Sa Unang Pagbasa (Isaias 50:5-9a), narinig natin ang Ikatlo sa mga Awit tungkol sa Lingkod ng Diyos. Siya’y tumutukoy kay Kristo na pinag-uusig at pinagtatawanan ng kanyang mga kaaway, at hindi man siya’y nagrebelde o tumalikod. Alam ng Lingkod na ang Diyos Ama ay nasa tabi niya habang pinagdurusahan niya ang mga insulto at brutal na palarong bagay.

Sa Ikalawang Pagbasa (Santiago 2:14-18), ipinapaalala sa atin ni Apostol Santiago na hindi kailanman maililigtas ang pananampalataya lamang kung wala itong sapat na konkretong mabubuting bagay. Kaya nga yung mga sektang nagsasabi at nagtuturo na “Sola Fidei” o “Faith in God/Jesus Christ only will save” at wala anumang relihiyon ay dapat palalimin pa kung ano ang sinasabi ng Apostol sa kanyang sulat, at huwag lang po tayong umakit sa ganyang doktrina. Nung mga 2 Linggong nakalipas, sinabi ni Santiago na ang relihiyong hinahangad ng Diyos ay ang matuwid sa pangangalaga sa mga biyuda at ulila at pagtulong sa mga mahihirap at nangangailangan, at itong pahayag at patuloy na ginagawa ng ating Simbahan nang may kababang-loob.

Makikita natin na sa pagkilala natin kay Hesus bilang Panginoon, ito’y isang paanyaya na mas patatagin ang relasyon natin sa kanya. Marahil nagbabasa tayo ng Bibliya, partikular ang mga 4 na Ebanghelyo, tungkol sa kanyang buhay, at nakikita natin ang kanyang mga salita at ang mga kababalaghan. Kaya’t tuwing naririnig natin ang mga ganitong kwento na ipinapahayag ng Pari at ng mga Lektor sa Misa, ang buhay ni Hesus ay isang hamon para sa atin na kilalanin natin ang Amang naghangad na tayo’y maligtas mula sa kasalanan at gawin tayo’y kanyang mga anak. At sa pagsunod natin kay Hesus, nawa’y pasanin natin ang bawat pagsubok na ating pinagdaaranan nang may pananampalataya.

Ang mga ganitong paghihirap ay ang mga krus na araw-araw nating pinapasan, ngunit tayo’y kumapit sa Panginoon habang patuloy tayong gumagawa ng kabutihan ayon sa kanyang pamantayan. At ang paggawa ng mabuti ay kasama na riyan ay ang ating kapwa-tao.

Reply

Ferdy Baetiong Parino September 12, 2021 at 11:28 am

Sa ating nabasa tila mahirap ang ang hamon ng ebanghelyo ngayon. Limutin mo ang tungkol sa iyong sarili, pasanin mo ang krus at sumunod ka kay Kristo.
Kung literal mong gagawin ay oo mukhang mahirap nga pero kaya natin itong gawin sa pangkasalukuyang panahon.
1.Limutin no ang tungkol sa iyong sarili. – Unang una ay huwag tayong maging ganid o makasarili, kung ano ang meron ka ay galing lahat sa Panginoon, tumulong ka sa iyong kapwa, marami ang nangangailangan, sobrang dami, lumabas ka lang ng kalye ay makikita mong napakapalad mo pala dahil ikaw ay maayos na natutulugan, masasarap ang kinakain, buo ang pisikal mo at wala kang kapansan, hindi ka kailangan magkalkal ng basura para makakain, hindi ka nababasa ng ulan sa pagtulog at madami kang damit. Maigsi lamang ang buhay, gawin mong kapaki pakinabang ito.
2. Pasanin mo ang krus. – Napakarami ngayon na puro reklamo na lamang ang maririnig mo. Kung may dumating mang sitwasyong hindi pabor sayo ay wag mong ikagalit sa Panginoon, pasanin mo ito at ipagpasalamat dahil mas mabigat pa din ang kalagayan ng iba, hindi mo mamamalayanna matatapis din ang unos.. Be grateful pa din ano man ang dumating basta nanalig ka sa Diyos ay karamay natin sya, nasa tabi natin sya. Kailanmay hindi ka ipapahamak ni Hesus bastat wag lamang bibitaw sa kanya.
3. Sumunod ka sa akin. – Dalawa klase ang taong kinakabog ng problema at pagsubok, ang isa’y lalong nilulugmok ang sarili, nagbibisyo, umiinom para makalimot, nagtatampo sa Diyos yung iba nman ay nagpapatiwakal. Meron nman na kahit anong dagok sa buhay ang ihain ay nananatiling nakakapit kay Hesus, nananalig, nananampalataya, walang takot na hinaharap ang buhay dahil alam nyang meron syang tagaoagtanggol na pinakamakapangyarihan sa lahat. At unti unting matatapos ng unos at sa huli ay nakangiting nagpupuri kay Hesus. Sumunod tayo sa kanya, hinding hindi tayo maliligaw.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: