Biyernes, Setyembre 10, 2021

September 10, 2021

Biyernes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Timoteo 1, 1-2. 12-14
Salmo 15, 1-2a. at 5. 7-8. 11

D’yos ko, aking kapalara’y
manahin ang iyong buhay.

Lucas 6, 39-42


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Twenty-third Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
1 Timoteo 1, 1-2. 12-14

Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Hesus ayon sa kalooban ng Diyos na ating Tagapagligtas at ni Kristo Hesus na ating pag-asa –

Kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya:

Sumaiyo nawa ang pagpapala, habag, at kapayapaan buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Hesus na ating Panginoon.

Nagpapasalamat ako kay Kristo Hesus na ating Panginoon, na nagbibigay sa akin ng lakas para sa gawaing ito, sapagkat ako’y minarapat niya at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa kanya bagamat noong una’y nagsalita ako laban sa kanya. Bukod dito’y inusig ko siya’t nilait. Sa kabila nito’y kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang kanyang masaganang pagpapala, kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Hesus.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 15, 1-2a. at 5. 7-8. 11

D’yos ko, aking kapalara’y
manahin ang iyong buhay.

O Diyos, ako’y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod,
ang hangad ko ay maligtas kaya sa ‘yo dumudulog;
“Ika’y aking Panginoon,” ang wika ko sa aking Diyos,
“kabutihang tinanggap ko, ay ikaw ang nagkaloob.”
Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay,
ako’y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan.

D’yos ko, aking kapalara’y
manahin ang iyong buhay.

Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay.
Kahit gabi diwa niya ang sa aki’y umaakay.
Nababatid ko na siya’y kasama ko oras-oras.
Sa piling n’ya kailanma’y hindi ako matitinag.

D’yos ko, aking kapalara’y
manahin ang iyong buhay.

Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan,
sa piling mo’y madarama ang lubos na kagalakan;
ang tulong mo’y nagdudulot ng ligayang walang hanggan.

D’yos ko, aking kapalara’y
manahin ang iyong buhay.

ALELUYA
Juan 17, 17b. a

Aleluya! Aleluya!
Amang D’yos ni Hesukristo,
ang salita mo’y totoo
kami ay pabanalin mo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 6, 39-42

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, tinanong ni Hesus ang kanyang mga alagad nang patalinghaga: “Maaari bang maging tagaakay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayun. Walang alagad na higit sa kanyang guro; ngunit kapag lubusang naturuan, siya’y magiging katulad ng kanyang guro.

“Ang tinitingnan mo’y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, ‘Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing,’ gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw! Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata, at makakikita kang mabuti; sa gayo’y maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 13, 2019 at 5:11 am

Mula kay Fr. Rey Anthony Yatco:
MAGANDANG BALITA NGAYON – BIYERNES NG IKA-23 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

LUKAS 6: 39-42 Noong panahong iyon, tinanong ni Hesus ang kanyang mga alagad nang patalinghaga: “Maaari bang maging tagaakay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayun. Walang alagad na higit sa kanyang guro; ngunit kapag lubusang naturuan, siya’y magiging katulad ng kanyang guro.”

“Ang tinitingnan mo’y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, ‘Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing,’ gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw! Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata, at makakikita kang mabuti; sa gayo’y maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid.”

MAGNILAY: Malaking responsibilidad ang magpayo. Hindi tayo basta-basta nagbibigay ng payo base lang sa pansariling opinyon o kuro-kuro o haka-haka. Hindi rin tayo basta nagpapayo nang may kinikilingan. Kung hindi tayo maingat at hindi tayo responsable bilang tagapayo maaaring lalo lang natin mailigaw ng landas ang ating pinapayuhan. Lalo lang siyang mahuhulog sa bangin kasama na tayo.

Nilalarawan ito ni Hesus sa kanyang talinhaga tungkol sa bulag na umaakay sa kapwa bulag. Paano nga namang makagagabay ng isang bulag ang bulag din? Siguraduhing nag-aral ka ng tama. Ang ipapayo mo ay ayon sa iyong natutunan at napag-aralan mula sa iyong guro. Ang pinaka-Guro natin ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kung tutuusin wala tayong karapatang magpayo kung hindi tayo nahubog sa salita ng Diyos na pinahayag ng Panginoong Hesus. Sa salita ng Diyos dapat nakasalig ang mga payo na ating ibibigay sa iba. Mahalaga na tayo mismo ay nahubog, nagabayan, naakay na ng salita ng Diyos. Hindi puwedeng ibigay sa iba ang wala ka. Kung hindi ka aral sa salita ng Diyos huwag kang basta-basta payo nang payo ayon lang sa pansariling pakiramdam. Huwag magmagaling. Huwag magmarunong.

Minsan ang galing nating pumansin ng puwing ng iba samantalang mas malaking puwing ang nasa mata natin. Sabi uli sa talinahaga ni Hesus ay hindi lang puwing kundi malaking tahilan o troso o kahoy ang nasa mata natin na nakabara kaya di tayo makakita nang tama at ayos. Alisin mo muna ang malaking kahoy para malinaw kang makakita upang alisin ang puwing sa mata ng iyong kapwa. Ibig sabihin, responsiblidad nating ayusin ang sarili natin. Mag-aral tayo ng karunungang maka-Diyos. Harapin natin ang mga isyu natin sa liwanag ng salita ng Diyos. Ginagawa natin ito hindi lang para sa sarili natin kundi para sa mga taong ginagabayan natin. May mga taong nasa ilalim ng ating paggabay at pangangalaga. Paano natin sila aakayin kung tayo mismo puno ng isyu na ayaw nating harapin? May mga nagpapayo na nakabase sa sarili nilang sama ng loob sa buhay. Imbes na akayin ang iba sa liwanag ay dinadala nila sila sa dilim.

Ayusin natin ng sarili natin hindi lang para sa atin kundi para sa iba.

MANALANGIN: Panginoon, ayusin mo ang maraming depekto at diperensiya sa aking sarili upang makaakay ako ng kapwang naliligaw tulad ko.

GAWIN: Gamutin mo muna ang sariling sugat bago ang sa iba.

Reply

Mylene Farinas September 13, 2019 at 7:15 am

O God Heavenly King! Guard us from human desire to be better than others, to feel proud or to feel superior. Let us acknowledge that despite of what we have and what we know, we have our own weaknesses and inequities. Most of all, let us not forget that what we are, who we are and where we are, maybe better than others, is because of your goodness and generosity. And, we thank you Lord for your kindness and mercy. Amen.

Reply

Mark Jefferson Criste August 2, 2021 at 9:02 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez September 2, 2021 at 11:49 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang simula ng sulat ni San Pablo kay San Timoteo. Katulad ng iba niyang mga sulat, palagi niyang ikinatutuwa ang mga bati ng kapayapaaan at pagpapala mula sa Panginoong Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Kasunod nito ay ikinuwento ni Pablo kay Timoteo ang pagkakataong naging bahagi siya ng pananampalataya, mula sa isang tagapag-usig hanggang sa naging tagapagtanggol siya ng pananampalataya at tagadala ng Mabuting Balita ni Kristo. Ang kwento ng buhay ni San Pablo ay isang pagkakataong magtuto si San Timoteo sa pagiging isang saksi ng Mabuting Balita dahil sa pagpapala ng Diyos.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pangangaral ni Hesus sa maraming tao sa isang kapatagan. Ang turo niya ngayon ay tungkol sa isang mabuting relasyon sa isa’t isa. Sinasabi ng Panginoon na hindi maaring iakay ng bulag ang isa pang bulag dahil kapwa ay mahuhulog sa bangin. Ito ay tumutukoy tungkol sa ating pagkilala sa pagkatao ng isa’t isa. Hindi natin maaring sabihin sa isang tao na bulag sa kanyang kasinungalingan kung tayo rin mismo ay nabubulag sa ating sariling kahinaan. Madalas pinag-iinitan natin ang kamalian ng kapwa natin, na hindi rin natin tinitignan ang ating sariling kamalian. Kaya sinasabi rin ng Panginoon na tanggalin natin ang puwing sa ating mata bago nating tanggalin ang puwing sa mata ng kapwa natin. Kapag kinikilingan natin ang ating sariling opinyon ukol sa ibang tao na walang pagsusuri, halos di natin nakilala ang tunay na kalooban ng bawat isa. Kaya kailangan natin ng bukas na isip upang unawaan ang sitwasyon ng ibang tao, at ganun rin ang kaliwanagan upang ipakita natin ang tunay nating anyo sa pagiging mapagmahal, maawain, at matuwid.

Ang punto ng ating mga pagbasa ngayon ay tungkol sa pagkakaroon ng makabuluhang buhay sa mundong ito. Katulad ni San Pablo, patuloy tayo sa pagtupad ng misyon na itinakda ng Diyos para ating gawin. At nawa maisabuhay natin ang mga salita ni Hesus na tayo ay magkaisa at magkaroon ng mabuting relasyon sa pamamagitan ng pagpapahalaga ng mga aral na ibinigay niya sa atin.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño September 10, 2021 at 9:52 am

Mga hamon at aral ng pagbasa at ebanghelyo:

Sa unang pagbasa, kung ikaw ay makasalanan ay hindi pa ang huli ang lahat para magbago, katulad ni Timoteo na dating inaalipusta ang Diyos ay naging alagad pa. Umpisahan mo ngayon kapatid, pagsisihan mo ang mga nagawang kasalanan, ihingi ito ng kapatawaran sa Ama, at sikapinh hindi na muli magawa ang mga pagkakasala. Kinalulugdan ng Diyos ang makasalanang nagbabalik loob ng totoo at hindi pakitang tao lamang katulad ng mga pariseong mapag imbabaw. Sasagana ang iyong buhay at magkakaroon ng peace of mind, kapayapaan ata kapanatagan na hindi nabibili ng salapi

Sa ating ebanghelyo ngayon ay may koneksyon din sa unang pagbasa sapagkat matuturing din tayong mapag imbabaw kung tayo ay nangangaral sa ating kapwa ngunit hindi naman nakikita sa ating gawa ang ating mga salita. Sinabi nga sa isang awit na “bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa ay linisin mo muna ang iyong mukha”. Marami ngayon sa social media nagpopost ng bible quotes or mga imahe ng nazareno, mama mary o mukha ni Hesus pero kilala mo nmang pala away, tsismosa, mapanglait, nagnanasa sa hindi asawa, naninira ng ibang tao at hindi mapatawad ang kapatid o kaaway, sila ay mapag imbabaw! O hiporktito. Umpisahan mo ito sa iyong sarilinh pamilya, kung ikaw nangangaral sa mga anak mo, ipakita mo ito sa kanila na parang modelo. Baka nman pinapangaralan mo silang huwag magbisyo pero bakikota nman nilang naninigarilyo ka habang umiinom, binabawalan mo silang magsalita ng masama pero naririnig nman nilang puro mura ang lumalabas sa iyong bibig.. Bago mangaral o magpayo ay suriin muna ang sarili at gawing gabay ang Salita ng Diyos sa lahat ng iyong iisipin, sasabihin at gagawin.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: