Miyerkules, Mayo 26, 2021

May 26, 2021

Play

Paggunita kay San Felipe Neri, Pari
Miyerkules ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 36, 1-2. 5-6. 11-17
Salmo 78, 8. 9. 11 at 13

O Diyos ng sanlibutan,
kami’y iyong kahabagan.

Marcos 10, 32-45


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Saint Philip Neri, Priest (White)

UNANG PAGBASA
Sirak 36, 1-2. 5-6. 11-17

Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Mahabag ka sa amin, Panginoon, Diyos ng sanlibutan,
lingapin mo kami, at gawin mong matakot sa iyo ang lahat ng bansa.
Sa gayun makikilala nila, tulad ng pagkakilala namin na walang ibang Diyos liban sa iyo, Panginoon.
Magpakita ka uli ng mga kababalaghan, gumawa ka ng mga bagong himala.
Tipunin mong lahat ang mga lipi ni Israel, at ibalik mo sila sa lupaing ipinamana mo sa kanila noong una.
Kaawaan mo, Panginoon, ang bayang itinuturing na bayan mo,
ang Israel na inari mong anak na panganay.
Kahabagan mo ang aming banal na lungsod,
ang Jerusalem na pinili mong tirahan.
Punuin mo ang Sion ng mga awit ng pagpupuri sa iyo,
Punuin mo ng iyong kaluwalhatian ang iyong banal na tahanan.
Patunayan mo sa iyong bayan ang mga ginawa mo noong unang panahon,
tuparin mo ang mga pahayag na ginawa mo sa pamamagitan ng iyong pangalan.
Gantihin mo na ang mga umaasa sa iyo,
patunayan mo, Panginoon, na mapagtitiwalaan ang iyong mga propeta.
Ipagkaloob mo na ang idinadalangin ng iyong mga lingkod,
nawa’y manaog na sa bayan mo ang pagpapala ni Aaron.
Sa gayo’y makikilala ng lahat ng tao sa sanlibutan
na ikaw nga ang Panginoon, ang Diyos na walang hanggan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 78, 8. 9. 11 at 13

O Diyos ng sanlibutan,
kami’y iyong kahabagan.

Huwag mong parusahan
kaming mga anak, sa pagkakasala ng aming magulang,
ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa’y pumanaw.

O Diyos ng sanlibutan,
kami’y iyong kahabagan.

Mahabag ka sana,
kami ay tulungan, Panginoong Diyos na Tagapagligtas,
dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala’y patawaring ganap
at ang pagpupuri sa iyo ng madla’y hindi maglilikat.

O Diyos ng sanlibutan,
kami’y iyong kahabagan.

Iyong kahabagan
ang mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mo ang daing,
sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin.
Kaming iyong lingkod,
lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan,
magpupuring lagi’t magpapasalamat sa iyong pangalan!

O Diyos ng sanlibutan,
kami’y iyong kahabagan.

ALELUYA
Marcos 10, 45

Aleluya! Aleluya!
Anak ng Tao’y dumating
upang sarili’y ihain
Lingkod, manunubos natin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 10, 32-45

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Hesus; nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Ibinukod ni Hesus ang Labindalawa at sinabi ang mangyayari sa kanya. Wika niya, “Ngayo’y paahon tayo sa Jerusalem. Ang Anak ng Tao’y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan, at ibibigay sa mga Hentil. Siya’y tutuyain nila, luluran, hahagupitin, at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng tatlong araw.”

Lumapit kay Hesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, at ang sabi, “Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo.” “Ano yon?” tanong ni Hesus. Sumagot sila, “Sana’y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian – isa sa kanan at isa sa kaliwa.” “Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi,” sabi ni Hesus sa kanila. “Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko?” “Opo,” tugon nila. Sinabi ni Hesus, “Ang hirap na babatahin ko’y babatahin nga ninyo, at kayo’y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasiya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo’y para sa mga pinaghandaan.”

Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya’t pinalapit sila ni Hesus at sinabi, “Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga Hentil ay siyang pinapanginoon, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang Anak ng Tao ay naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 1 comment… read it below or add one }

Mark Jefferson Criste April 7, 2021 at 5:48 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: