Miyerkules, Mayo 26, 2021

May 26, 2021

Paggunita kay San Felipe Neri, Pari
Miyerkules ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 36, 1-2. 5-6. 11-17
Salmo 78, 8. 9. 11 at 13

O Diyos ng sanlibutan,
kami’y iyong kahabagan.

Marcos 10, 32-45


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Saint Philip Neri, Priest (White)

Mga Pagbasa mula sa
Miyerkules ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Sirak 36, 1-2. 5-6. 11-17

Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Mahabag ka sa amin, Panginoon, Diyos ng sanlibutan,
lingapin mo kami, at gawin mong matakot sa iyo ang lahat ng bansa.
Sa gayun makikilala nila, tulad ng pagkakilala namin na walang ibang Diyos liban sa iyo, Panginoon.
Magpakita ka uli ng mga kababalaghan, gumawa ka ng mga bagong himala.
Tipunin mong lahat ang mga lipi ni Israel, at ibalik mo sila sa lupaing ipinamana mo sa kanila noong una.
Kaawaan mo, Panginoon, ang bayang itinuturing na bayan mo,
ang Israel na inari mong anak na panganay.
Kahabagan mo ang aming banal na lungsod,
ang Jerusalem na pinili mong tirahan.
Punuin mo ang Sion ng mga awit ng pagpupuri sa iyo,
Punuin mo ng iyong kaluwalhatian ang iyong banal na tahanan.
Patunayan mo sa iyong bayan ang mga ginawa mo noong unang panahon,
tuparin mo ang mga pahayag na ginawa mo sa pamamagitan ng iyong pangalan.
Gantihin mo na ang mga umaasa sa iyo,
patunayan mo, Panginoon, na mapagtitiwalaan ang iyong mga propeta.
Ipagkaloob mo na ang idinadalangin ng iyong mga lingkod,
nawa’y manaog na sa bayan mo ang pagpapala ni Aaron.
Sa gayo’y makikilala ng lahat ng tao sa sanlibutan
na ikaw nga ang Panginoon, ang Diyos na walang hanggan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 78, 8. 9. 11 at 13

O Diyos ng sanlibutan,
kami’y iyong kahabagan.

Huwag mong parusahan
kaming mga anak, sa pagkakasala ng aming magulang,
ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa’y pumanaw.

O Diyos ng sanlibutan,
kami’y iyong kahabagan.

Mahabag ka sana,
kami ay tulungan, Panginoong Diyos na Tagapagligtas,
dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala’y patawaring ganap
at ang pagpupuri sa iyo ng madla’y hindi maglilikat.

O Diyos ng sanlibutan,
kami’y iyong kahabagan.

Iyong kahabagan
ang mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mo ang daing,
sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin.
Kaming iyong lingkod,
lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan,
magpupuring lagi’t magpapasalamat sa iyong pangalan!

O Diyos ng sanlibutan,
kami’y iyong kahabagan.

ALELUYA
Marcos 10, 45

Aleluya! Aleluya!
Anak ng Tao’y dumating
upang sarili’y ihain
Lingkod, manunubos natin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 10, 32-45

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Hesus; nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Ibinukod ni Hesus ang Labindalawa at sinabi ang mangyayari sa kanya. Wika niya, “Ngayo’y paahon tayo sa Jerusalem. Ang Anak ng Tao’y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan, at ibibigay sa mga Hentil. Siya’y tutuyain nila, luluran, hahagupitin, at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng tatlong araw.”

Lumapit kay Hesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, at ang sabi, “Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo.” “Ano yon?” tanong ni Hesus. Sumagot sila, “Sana’y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian – isa sa kanan at isa sa kaliwa.” “Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi,” sabi ni Hesus sa kanila. “Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko?” “Opo,” tugon nila. Sinabi ni Hesus, “Ang hirap na babatahin ko’y babatahin nga ninyo, at kayo’y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasiya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo’y para sa mga pinaghandaan.”

Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya’t pinalapit sila ni Hesus at sinabi, “Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga Hentil ay siyang pinapanginoon, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang Anak ng Tao ay naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste April 7, 2021 at 5:48 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez May 23, 2021 at 3:02 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay isang panalangin ni Sirac sa Diyos ng pagtulong sa bayang Israel na nagdurusa at nagdalamhati dahil sa mga paghihirap dulot ng pagkaalipin sa kanila ng mga mababagsik na lungsod. Maraming iskolar ng Bibliya ay naniniwala na itong mga pagsasakop na nagyari sa Israel & Juda ay dahil sa pagsusuway at pagmamatigas ng tao laban sa Diyos. Subalit naniniwala ang manunulat ang Panginoon ay mahabagin dahil may mga taong matutuwid at may takot sa Diyos na sobrang hirap na hirap na ang pinagdaraanan. Kaya ang pagsamo ng bawat tayo sa Panginoon ay pinaniniwalaan na ang Diyos ay dumidinig sa kanilang mga panalangin, at tumutugon siya sa kanyang oras at ayon sa kanyang grasya. At alam ng tao na mayroong dapat gawin sa buhay na ito upang mas maging mapagpala ang relasyon sa Panginoon.

Ang Ebanghelyo ngayon ay isang paghiling ng magkapatid at mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan kung pwde silang makaupo sa kanan at kaliwa ni Kristo kapag siya’y iluluwalhati na. N’ung tinanong sila ni Hesus kung iinom sila mula sa kalis ng paghihirap at mabibinyag ba sila ng binyag na kanyang ginampanan, ang tugon nila ay isang Oo. Kaya nakita ni Hesus ang kanilang kakayahang gawin ang dalawang bagay na iyon, subalit ang kanilang hinihiling ay hindi basta-basta lang ibibigay sa kanila, kundi para sa mga taong inihanda ang mga pwestong iyon. At nang marinig ng ibang Sampung Apostol, sila’y nagalit sa dalawang magkapatid. Kaya tinipon silang lahat ni Hesus at sinabi na ang mga matataas na pinuno ng mundo ay nagpapamalas ng kanilang awtoridad, ngunit hindi ito ang pamantayan ni Hesus. Kaya sinabi niya sa kanyang mga Apostol na ang sinumang nagnanais na maging una ay magiging huli, at ang sinumang nagnanais na maging dakila ay dapat maging lingkod. At bilang isang huwaran, si Hesus na Anak ng Tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod, at ialay ang buhay upang mailigtas ang lahat.

Ang bawat karanasan ng tao ngayon ay may dahilan kung bakit nangyayari iyon. At ang mahalaga rito ay sa kabila ng matinding paghihirap, patuloy tayong magtiwala sa Diyos dahil siya ang ating makakapitan. At habang ginawa natin iyon, tayo ay maging mabuting tao sa ibang tao, lalung-lalo na kapag tayo ay inaatasang mamuno sa isang grupo, tayo nawa ay magpakumbaba at maglingkod bilang ating pagmamahal sa kanila.

Reply

Sherwin D. Yanoria May 26, 2021 at 6:46 am

Paano ka mamuno? Ang daming mga naghahangad na mamuno. Lalo na ang mga pulitiko. Nanghihikayat sila upang maluklok. Ngunit ang kapasyahan ay nasa taong bayan. Kaya nga laging mag-isip huwag papadala sa pera at sa mga pangako. Iba ang pamantayan ng ating Panginoon sa liderato. Ang pagiging mapagpakumbaba at ang pagbibigay ng sarili sa misyon. Sino pa kaya ang ganito ngayon? Sana meron pa. Kung ganitong uri ang lederato meron sa pamayanan, magiging masaya ang mga taong namumuno. Hindi siya nabuhay sa ganang sarili, ngunit para sa taong bayan. Kaya nga ikaw ba kapatid, paano ka mamuno?

Reply

Ferdy Baetiong Parino May 26, 2021 at 9:16 am

Humility ang nais ipahawatig ng ating ebanghelyo ngayon, Marami sa atin ang naghahangad ng kapangyarihan, katanyagan, angat sa iba, kinakatakutan, boss o kaya’ y ginagalang sa lipunan. Hindi masama ang mangarap, kung marating mo man ang mga posisyon na nabanggit ay wag maging mapagmataas, sapagkat kung narating mo man yan dahil sa iyong pagsisikap ay hindi rin mangyayari kundi niloob ng Diyos. Kaya nararapat na ikaw ay maglingkod sa mas nakakababa sa iyo bilang ganti sa matinding biyaya na natamo mo. Wag na wag kang mang aapi ng kapwa ng dahil sa tingin mo’y mas nakaka angat ka sa kanila. Dahil sa isang iglap lamang ag kayang bawiin ni Hesus kung ano ang mayroon ka ngayon. Napatunayan ito ngayong pandemya, maraming mayayamang negosyante ang biglang bumagsak ang negosyo na hindi mo akalain. Manatiling mapagkumbaba kahit ikaw ay boss na o kung anuman ang natamo sa buhay. Pakatandaan na ang nagmamakataas ay ibinababa, at ang nagmamakababa ay itinataas… Ng Ama.

Reply

ANGELA CATINDIG May 26, 2021 at 3:22 pm

Pinupuri ka Namin Panginoong Hesukristo

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: