Huwebes, Mayo 27, 2021

May 27, 2021

Play

Huwebes ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 42, 15-26
Salmo 32, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Ang Poon ay nagsalita,
kaya’t langit ay nalikha.

Marcos 10, 46-52


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Our Lord Jesus Christ, the Eternal High Priest (White)
Thursday of the Eighth Week in Ordinary Time

UNANG PAGBASA
Sirak 42, 15-26

Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Sasariwain ko naman sa alaala ang mga ginawa ng Panginoon,
isasalaysay ko ngayong ang aking mga nakita.
Ang lahat ng bagay ay nagmula sa kanyang salita
kaya’t ang sangnilikha ay sumusunod sa kanya.
Tulad ng liwanag ng araw na laganap sa lahat ng lugar,
ang kaluwalhatian ng Panginoon ay umaapaw sa bawat nilikha.
Ngunit hindi kaya ninuman – kahit ng mga anghel ng Panginoon,
na isalaysay na lahat ang kanyang mga kababalaghan.
Kahit na ang mga ito ay binigyan niya ng kapangyarihang
tumayo sa harap ng di mailarawan niyang kaluwalhatian.
Naaarok niya ang walang hanggang kalaliman
at natatarook ang kaibuturan ng puso ng tao,
natatalos niya ang kanilang mga lihim.
Sapagkat ang lahat ay nalalaman niya
at nababasa rin niya ang tanda ng mga panahon.
Nasasabi niya ang nakalipas na at ang darating pa,
at hayag sa kanya ang pinakatagong lihim.
Walang salitang nalilingid sa kanya,
walang kaisipang hindi niya nababatid.
Ang lahat ng ginawa ng kanyang karunungan
ay iniayos niya nang napakainam
mananatili siya magpakailanman.
Hindi siya mababawasan at hindi rin mararagdagan,
hindi niya kailangan ang payo ninuman.
Lahat ng kanyang ginawa ay kahanga-hanga,
pati ang pinakamaliit na tilamsik ng apoy.
Ang lahat ng nilalang ay nabubuhay at nananatili.
At bawat isa’y tumutugon sa bawat pangangailangan.
Ang lahat ng nilalang ay magkakatambal,
bawat isa ay mayroong katapat.
Ngunit walang ginawa ang Panginoon
na masasabing kulang.
Ang kabutihan ng isa ay nakapupuno sa kabutihan ng iba.
Sino ang magsasawa ng paghanga sa kanyang karilagan?

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Ang Poon ay nagsalita,
kaya’t langit ay nalikha.

Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan,
tugtugin ang alpa’t awit ay saliwan.
Isang bagong awit, awiting malakas,
kasaliw ang tugtog ng alpang marilag!

Ang Poon ay nagsalita,
kaya’t langit ay nalikha.

Panginoo’y tapat sa kanyang salita,
at maaasahan ang kanyang ginawa.
Minamahal niya ang gawang matapat,
ang pag-ibig niya sa mundo’y laganap.

Ang Poon ay nagsalita,
kaya’t langit ay nalikha.

Sa utos ng Poon, nalikha ang langit,
ang araw, ang buwa’t talang maririkit;
sa iisang dako, tubig ay tinipon,
at sa kalaliman ay doon kinulong.

Ang Poon ay nagsalita,
kaya’t langit ay nalikha.

Matakot sa Poon ang lahat sa lupa!
Dapat katakutan ng buong nilikha!
Ang buong daigdig sa kanyang salita
ay pawang nayari, lumitaw na bigla.

Ang Poon ay nagsalita,
kaya’t langit ay nalikha.

ALELUYA
Juan 8, 12

Aleluya! Aleluya!
Sinabi ni Hesukristo:
“Ako ang ilaw ng mundo
at buhay ng alagad ko.”
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 10, 46-52

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, dumating si Hesus sa Jerico, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya’y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Hesus na taga-Nazaret, sumigaw siya ng ganito: “Hesus, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin!” Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, “Anak ni David, mahabag po kayo sa akin!” Tumigil si Hesus at kanyang sinabi, “Tawagin ninyo siya.” At tinawag nga nila ang bulag. “Lakasan mo ang iyong loob,” sabi nila. “Tumindig ka. Ipinatatawag ka niya.” Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Hesus. “Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?” tanong sa kanya ni Hesus. Sumagot ang bulag, “Guro, ibig ko po sanang makakita.” Sinabi ni Hesus, “Humayo ka; magaling ka na dahil sa iyong pananalig.” Noon di’y nakakita siya, at sumunod kay Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 1 comment… read it below or add one }

Mark Jefferson Criste April 7, 2021 at 5:48 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: