Biyernes, Mayo 7, 2021

May 7, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Ikalimang Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
Biyernes

Tinatawag tayo ni Kristo na kanyang mga kaibigan at inuutusan tayong ibigin ang isa’t isa. Ipakita natin ang ating pag-ibig sa katapatan ng ating mga panalangin.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo.

Ang mga tinawag upang mangaral ng Ebanghelyo sa anumang paraan nawa’y magpahayag ng Mabuting Balita ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namumunong pulitiko nawa’y matakot sa Diyos at gawin ang nararapat ayon sa mga Salita ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga mag-asawa nawa’y isapuso ang utos ng Diyos na mag-ibigan kahit sa mga pagkakataon ng pagsubok, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at may kapansanan nawa’y makatagpo ng pagmamahal sa mga nangangalaga sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga kapatid nating yumao nawa’y pagkalooban ng Diyos ng walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoong Diyos, dinggin mo ang aming mga panalangin at loobin mong lumago sa amin ang iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste April 1, 2021 at 6:23 am

Salamat sa Diyos.

Reply

Reynald Perez April 30, 2021 at 9:10 pm

PAGNINILAY: Ang batayan ng ating pagiging Kristiyano ay nakasentro sa pagmamahal. Ang pagmamahal ay ang pinakabuod ng kaligtasang ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Anak na si Hesukristo.

Ang ating Ebanghelyo ay dumudugtong sa imahen ni Hesus tungkol sa kanyang sarili bilang Puno ng Ubas at tayo ang mga sanga. Bilang Mesiyas, naparito siya upang sundin ang dakilang kalooban ng Ama. At sa harap ng kanyang mga Apostol habang naghahapunan siya noong gabi ng kanyang Pagpapakasakit, iniutos niya sa kanila na magmahalan katulad ng ginawa niyang pagmamahal. Ang pagmamahal na nais ipinakita ni Hesus ay hindi lang nakasabe sa kondisyon (“Eros”) o kagustuhan (“Philia”), kundi ang pag-ibig ay ipinapakita nang buong buo at walang kinikilingan “(Agape”). Ganito ang pagmamahal na ipinakita ni Hesus sa Krus hindi lang para tayo’y mailigtas, kundi para tayo’y maging marapat sa pag-ibig ng Diyos Ama. Kaya’t bago niya sinapit ang mga huling sandaling iyon, sinabi niya na ang pinakadakilang pag-ibig ay ang pag-aalay ng buhay para sa kapwa. Hindi lang ito’y nangangahulugang maging mga martir tayo na kailangan ang pagdanak ng dugo. Kundi ang pagiging “martir” ayon sa wikang Griyego ay pagiging saksi ni Kristo.

Sa bawat paraan na mahalin natin ang ibang tao, ito’y nangangahulugang gawin natin palagi ang tama at mabuti kahit kailangan nating magsakripisyo. At kapag ganito ang paraan natin ng pagmamahal bilang mga Kristiyano, tayo ay magmumunga ayon sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Kaya tayo’y hinirang ni Kristo na ipahayag ang Mabuting Balita ng kaligtasan dahil ito’y puno ng pagmamahal ng Ama para sa lahat. At kapag tayo’y naging tapat at masunurin sa tungkuling ito, mas mabubunga pa ang misyong ito hanggang sa mga susunod na henerasyon.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 7, 2021 at 9:08 am

Hindi mo maipagkakaila… ikaw ay may hinanakit sa isa o higit pang tao, meron kang kinaiinisan dahil sa kanyang ugali, meron kang kapatid o kaaway na hindi mo mapatawad, meron kang pinagdadamutan, meron kang pinagnanasaan, nag isip ka ng masama sa kapwa, pinapanalangin mong mangyaring hindi maganda sa kanya, minsan nga ay nasasabi mo pa “mamatay ka na sana”. Which is normal na maramdaman ng isang tao, pero hindi yan ang gusto ni Hesus. Ang sentro ng ebnaghelyo ni San Juan ngayon ay ang pag iibigan. Doable ito kapatid, kaya nating mahalin ang kapwa natin maging ang kinaiinisan natin. iisipin mo lang palagi na ito ang ipinapakiusap satin ni Hesus. Na pag ito ay nagawa natin nangangahulugan na tayo ay namunga at nanantili tayo sa Panginoon. At bilang gantimpala ay himiling ka lamang sa Ama sa pamamagitan ng pangalan ni Hesus at ipagkakaloob nya sayo. Mag ibigan tayo…

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: