Sabado, Mayo 8, 2021

May 8, 2021

Sabado ng Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 16, 1-10
Salmo 99, 2. 3. 5

Purihin ng lahat ang D’yos,
parangalan s’yang malugod.

Juan 15, 18-21


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the Fifth Week of Easter (White)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 16, 1-10

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra. At may isang alagad doon na ang pangala’y Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Judia, at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya’t tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Judio sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasiya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem, at iniutos na sundin iyon. Kaya’t tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw.

Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Frigia at Galacia, sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Misia, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Hesus. Kaya’t bumagtas sila ng Misia at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain: may isang lalaking taga-Macedonia, nakatayo at namamanhik sa kanya, “Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami.” Pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak kami agad sapagkat natanto naming kami’y tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang Mabuting Balita.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 99, 2. 3. 5

Purihin ng lahat ang D’yos,
parangalan s’yang malugod.

o kaya: Aleluya!

Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa!
Panginoo’y papurihan, paglingkuran siyang kusa;
lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa!

Purihin ng lahat ang D’yos,
parangalan s’yang malugod.

Ang Panginoo’y ating Diyos! Ito’y dapat malaman,
tayo’y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang;
lahat tayo’y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan.

Purihin ng lahat ang D’yos,
parangalan s’yang malugod.

Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya’y walang hanggan,
Siya’y Diyos na mabuti’t laging tapat kailanman.

Purihin ng lahat ang D’yos,
parangalan s’yang malugod.

ALELUYA
Colosas 3, 1

Aleluya! Aleluya!
Kayong kay Kristo nabuhay
ay sa langit nakalaan
upang kay Kristo pumisan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 15, 18-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Kung napopoot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napoot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga’y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito’y napopoot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo: walang aliping higit kaysa kanyang panginoon. Kung ako’y inusig nila, uusigin din nila kayo; kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito’y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste April 1, 2021 at 6:37 am

Salamat sa Diyos.

Reply

Reynald Perez April 29, 2021 at 8:55 am

PAGNINILAY: Ang ating katapatan kay Kristo ay parang may kapalit na pag-uusig mula sa taong kumakalaban sa kanya. Si Hesus sa Ebanghelyo ay una nang ipinaalala sa bantang ito. Kung tayo nga’y napopootan ng iilang tao, siya na nga ang unang napootan ng kanyang mga kaaway. Kaya pala maraming beses nang binanta ang buhay ng ating Panginoon, lalung-lalo na ng mga Pariseo, eskriba, at iba pang pinuno ng Judaismo. At sa huling pagkakataon ay nais nilang pigilin ang Panginoon, kaya malakas ang paggamit nila sa isang Apostol na tumalikod at nagpakanulo kay Hesus upang mangyari ang kanilang balak na ipagpatay siya. Ngunit ang pangako ni Kristo sa atin ay hindi niya tayo pababayaan.

Anupamang pang-uusig, pangungutya, pag-iinsulto, at paglalaspatangan sa Banal na Maykapal na ating marinig o matanggap, dapat alam natin na palaging kasama natin si Kristo. At kasama niya tayo sa mga oras na paghihirap na iyon upang mas maging matatag ang ating pananampalataya sa kanya. Ganito ang nangyari sa mga Santo, lalung-lalo na sa Martir ng ating Simbahan, nang ialay nila ang kanilang buhay para sa mga patuloy na paglago ng pananampalataya at pagpapahayag ng Mabuting Balita. At ito ay kanilang ginawa alang-alang sa ating Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay upang tayo’y iligtas, at muling nabuhay upang tayo ay magkaroon ng bagong pagkakataon na maging mga saksi niya.

Nawa’y tayo ay patuloy na maging matatag sa ating pananampalataya sa Panginoon at pagsunod sa kanyang mga utos.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 8, 2021 at 10:18 am

Ako ay isang makasalanang tao, batid ito ng aking mga kaibigan. Nagkaroon ng isang pagkakataon na ako ay tinapik ni Hesus at nakita ko ang liwanag. Sinimulan kong maglingkod sa simbahan bilang lay minister, at nakatanggap ako sa mga nakakakilala sa akin ng pangungutya at ginawa akong katatawanan. Sinimulan ko ipalaganap ang Mabuting Balita sa paraan na kaya ko katulad ng social media at muli ako na nman kinutya at pinagtawanan at minsan pang nasabihang “Ano na ba nangyayari sayo!?’” na para bang iniisip nilang ako’ y nagkukunwawi o minsan may nagsabi pang nababaliw na ata. Ngunit hindi ko sinukuan, nagpakita ako ng kabutihan at iniwasan na ang mga maling gawi upang maging magandang halimbawa. Biniyayaan din ako ni Hesus sa ginawa kong pagbabalik loib sa Kanya. Sa ngayon ay naiinintindihan ng mga tao sa paligid ko ang ginagawa ko at wala na silang duda. Ang misyon ko sa sarili ko ngayon ay makahanap pa ng isa pang tupa na maibabalik ko sa kawan ni Hesus na katulad kong dating makasalanan. Mga kapatid, nagagalak si Hesus sa taong nagsisisi sa kanyang mga kasalanan at bumabalik sa kanya. Ginagantimpalaan nya ito maniwala ka. Sa umpisa’y tatawa amg sanlibutan pero kasama natin si Kristo at mapagtatagumpayan mo ang pagnanais na magkaron ng relasyon sa Diyos.

Reply

Sherwin D. Yanoria May 8, 2021 at 9:55 pm

Napakaswerte ng pinili ng Diyos. Pagtayo ay sumasali sa grupo, tinitingnan natin kung sino ang mga kasapi. Tayo ba ay mapapabuti o hindi. Dalawang bagay lang naman ang mayroon sa mundo ang mabuti o kaya ay masama. Kung ikaw ay nasa panig na ng Diyos, magsaya at magpuri ikaw ay kanyang kinakasiyahan. Kaya nga kadalasan, kung sino pa ang malapit sa Diyos, siya pa ang maraming problema. Kahit ang ating Panginoong Hesus ay sinubok din, tayo pa kaya. Kaya magsaya at magdiwang kung tayo ay puno ng problema, ang Diyos na ating Panginoon ang Siyang umaagapay sa atin kaya napagtatagumpayan natin ang mga pagsubok.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: