Lunes, Mayo 10, 2021

May 10, 2021

Play

Lunes sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 16, 11-15
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5-6a. at 9b

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

Juan 15, 26 – 16, 4a


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the Sixth Week of Easter (White)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 16, 11-15

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Mula sa Troas, tuluy-tuloy kaming naglayag patungong Samotracia, at kinabukasa’y sa Neapolis. Mula roo’y nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. At nang Araw na Pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing-ilog, sa isang pook na inakala naming dakong panalanginan ng mga Judio. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaing nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga-Tiatira at mangangalakal ng mga telang purpura. Siya’y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya’y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya, at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, “Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin.” Mahigpit ang kanyang anyaya kaya’t hindi namin napahindian.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5-6a at 9b

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

o kaya: Aleluya!

Ang Panginoo’y purihin, awitan ng bagong awit,
purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig.
Magalak ka, O Israel, dahilan sa Manlilikha;
dahilan sa iyong hari, ikaw Sion ay matuwa.

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan;
alpa’t tambol ay tugtugin at siya ay papurihan.
Panginoo’y nagagalak sa kanyang mga hirang.
Sa nangagpapakumbaba’y tagumpay ang ibibigay.

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang.
Sa kanilang pagpipista ay magsaya’t mag-awitan.
Sa pagpuri sa Panginoon, ay bayaang magsigawan.
Ang tatanggap ng tagumpay, ay ang kanyang mga hirang.

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

ALELUYA
Juan 15, 26b. 27a

Aleluya! Aleluya!
Kayo at ang Espiritu
ang s’yang magpapatotoo
tungkol sa aral ni Kristo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 15, 26 – 16, 4a

Ang Mabutinbg Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Ngunit ang Patnubay, ang Espiritu ng Katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa’y kasama ko na kayo.

“Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito’y sinasabi ko sa inyo upang, pagdating ng oras na gawin nila, maalaala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste April 1, 2021 at 6:55 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez May 6, 2021 at 1:19 pm

PAGNINILAY: Malapit na tayo sa katapusan ng Panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Itong darating na Linggo ay ipinagdiriwang natin ang Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat sa Langit ng Panginoon. At sa Linggong pagkatapos nito ay ipinagdiriwang natin ang katapusan ng panahong ito sa ating liturhiya sa Dakilang Kapistahan ng Pentekostes.

Kaya ang tagpuan ng ating Ebanghelyo ay sa Huling Hapunan, nang ibigay ni Hesus sa kanyang mga alagad ang kanyang mga huling diskurso. Alam na niya’y pabalik na siya sa Ama upang maluwalhati ang dakilang plano para sa ating kaligtasan. At sa kanyang hudyat ng pamamaalam, nagpahayag siya ng mga magagandang bilin upang patuloy natin alalahanin siya.sa ating mga buhay. At narinig natin ngayon ang kanyang pangako ng pagsusugo sa Espiritu Santo upang magsilbing Patnubay natin.

Ang Espiritu ang ating gabay upang mas kilalanin natin ang Panginoon at ang kanyang mga salita, na nawa’y mag-alab sa atin ang apoy ng pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ay ang ipinamalas sa atin ng Diyos sa kanyang pagsusugo kay Hesus. Dahil si Hesus ay lumisan mula sa mundong ito, ninanais niya na tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya dahil tayo ay tunay na minamahal ng Ama, katulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Kaya ang Espiritu Santo ang magsisilbing tanda na dapat nating pasiglahin ang ating matinding pananalig sa Maykapal. Ayon sa isang turo ng Dogma ng Banal na Santatlo, ang Diyos Espiritu Santo ay bunga ng pagmamahal ng Diyos Ama at Diyos Anak sa isa’t isa.

Kaya ang mga kaloob at prutas ng Espiritu ay dapat magsilbing hamon sa atin upang kilalanin natin ang Panginoon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At kapag nakikilanlan natin ang kanyang presensiya, nawa’y ipadama natin ang Panginoon sa ating kapwa sa pamamagitan ng mga mabubuting salita at gawain.

Reply

Sherwin D. Yanoria May 10, 2021 at 6:06 am

May mga bagay tayo na ayaw gawin, lalo na kung ito ay hahantong sa kamatayan. Ngunit paano kung ikaw ay papatayin sa pangangaral ng salita ng Diyos, gagawin mo ba ito? Kaya may mga martir na nagbuwis ng buhay alang alang sa pananalig sa Diyos. Nagpatotoo sila para sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi sila yumuyuko sa mga diyus-diyusan. Hindi sila gumagamit ng kung anu-anong pampasuwerte. Hindi rin sila gumagamit ng agimat. Bagkus sila ay nananalig sa pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos. Ang makamit ang kaharian ng Diyos ay sapat na upang pasiglahin ang buhay, kahit na sa naka abang na panganib. Kaya huwag kayong aasa sa bigay ng mundo: diyus-diyusan, pampasuwerte, agimat atbp na may kinalaman sa kamunduhan. Bagkus nawa’y makita sa buhay natin ang pagmamahal sa Diyos ng tapat at totoo.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 10, 2021 at 9:24 am

Naranasan mo na bang dininig ng Diyos qng iyong dasal? Nakatanggap ng biyaya dahil sa iyong kabutihan? Yung lubos ang iyong kalungkutan at natagpuan mo ang wafas na kaligayahan sa Panginoon. May matagal ng hininhiling kay Hesus at ipinagkaloob ito sayo? Or kahit pangyayari sa buhay mo na ginamtimpalaan ka ng Diyos? Wag mo itong sarilinin o itago sa baul. Ikwento mo ito sa mga taong makakasalamuha mo kung may pagkakataon. ishare mo ito katulad ng pagseshare mo ng kung anu ano sa social media, Ibalita mo ito sa kapwa mo upang maging inspirasyon. Magpatotoo tayo tungkol kay Hesus sapagkat noong umpisa pa ay kasama na nya tayo. Tandaan ninyo na lahat tayo ay pari na pwedeng magpalaganap ng Mabuting Balita.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: