Sabado, Mayo 8, 2021

May 8, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Ikalimang Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
Sabado

Buong kagalakan nating purihin ang Panginoon na bumuhay sa kanyang Anak mula sa mga patay at dahil dito ay nakatitiyak tayo ng buhay na walang hanggan. Hingin natin ang tulong ng Panginoon sa mga panahon ng pagsubok.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig.

Ang ating mga pastor, lalo na ang Santo Papa at mga obispo nawa’y patuloy tayong busugin sa mabubuting aral, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga inuusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesu-Kristo nawa’y patuloy na palakasin ng kapangyarihang walang maliw, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y makatagpo ng kagalakan sa ating pananampalataya kahit sa harap ng mga pagsubok at kasawian, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang mga maysakit, nawa’y makatagpo ng ginhawa ng kalooban habang pinagninilayan ang inihahandog ni Jesus na buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namayapang tapat sa Panginoon nawa’y makasalo sa walang hanggang piging sa Kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming Diyos, hinirang mo kami upang makasalo mo nang walang katapusan sa iyong Kaharian. Pagkalooban mo kami ng lakas upang pasanin ang mga dusa at paghihirap bunga ng pagkaunawang muli kaming bubuhayin sa pamamagitan ng mapanligtas na kapangyarihan ni Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste April 1, 2021 at 6:37 am

Salamat sa Diyos.

Reply

Reynald Perez April 29, 2021 at 8:55 am

PAGNINILAY: Ang ating katapatan kay Kristo ay parang may kapalit na pag-uusig mula sa taong kumakalaban sa kanya. Si Hesus sa Ebanghelyo ay una nang ipinaalala sa bantang ito. Kung tayo nga’y napopootan ng iilang tao, siya na nga ang unang napootan ng kanyang mga kaaway. Kaya pala maraming beses nang binanta ang buhay ng ating Panginoon, lalung-lalo na ng mga Pariseo, eskriba, at iba pang pinuno ng Judaismo. At sa huling pagkakataon ay nais nilang pigilin ang Panginoon, kaya malakas ang paggamit nila sa isang Apostol na tumalikod at nagpakanulo kay Hesus upang mangyari ang kanilang balak na ipagpatay siya. Ngunit ang pangako ni Kristo sa atin ay hindi niya tayo pababayaan.

Anupamang pang-uusig, pangungutya, pag-iinsulto, at paglalaspatangan sa Banal na Maykapal na ating marinig o matanggap, dapat alam natin na palaging kasama natin si Kristo. At kasama niya tayo sa mga oras na paghihirap na iyon upang mas maging matatag ang ating pananampalataya sa kanya. Ganito ang nangyari sa mga Santo, lalung-lalo na sa Martir ng ating Simbahan, nang ialay nila ang kanilang buhay para sa mga patuloy na paglago ng pananampalataya at pagpapahayag ng Mabuting Balita. At ito ay kanilang ginawa alang-alang sa ating Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay upang tayo’y iligtas, at muling nabuhay upang tayo ay magkaroon ng bagong pagkakataon na maging mga saksi niya.

Nawa’y tayo ay patuloy na maging matatag sa ating pananampalataya sa Panginoon at pagsunod sa kanyang mga utos.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 8, 2021 at 10:18 am

Ako ay isang makasalanang tao, batid ito ng aking mga kaibigan. Nagkaroon ng isang pagkakataon na ako ay tinapik ni Hesus at nakita ko ang liwanag. Sinimulan kong maglingkod sa simbahan bilang lay minister, at nakatanggap ako sa mga nakakakilala sa akin ng pangungutya at ginawa akong katatawanan. Sinimulan ko ipalaganap ang Mabuting Balita sa paraan na kaya ko katulad ng social media at muli ako na nman kinutya at pinagtawanan at minsan pang nasabihang “Ano na ba nangyayari sayo!?’” na para bang iniisip nilang ako’ y nagkukunwawi o minsan may nagsabi pang nababaliw na ata. Ngunit hindi ko sinukuan, nagpakita ako ng kabutihan at iniwasan na ang mga maling gawi upang maging magandang halimbawa. Biniyayaan din ako ni Hesus sa ginawa kong pagbabalik loib sa Kanya. Sa ngayon ay naiinintindihan ng mga tao sa paligid ko ang ginagawa ko at wala na silang duda. Ang misyon ko sa sarili ko ngayon ay makahanap pa ng isa pang tupa na maibabalik ko sa kawan ni Hesus na katulad kong dating makasalanan. Mga kapatid, nagagalak si Hesus sa taong nagsisisi sa kanyang mga kasalanan at bumabalik sa kanya. Ginagantimpalaan nya ito maniwala ka. Sa umpisa’y tatawa amg sanlibutan pero kasama natin si Kristo at mapagtatagumpayan mo ang pagnanais na magkaron ng relasyon sa Diyos.

Reply

Sherwin D. Yanoria May 8, 2021 at 9:55 pm

Napakaswerte ng pinili ng Diyos. Pagtayo ay sumasali sa grupo, tinitingnan natin kung sino ang mga kasapi. Tayo ba ay mapapabuti o hindi. Dalawang bagay lang naman ang mayroon sa mundo ang mabuti o kaya ay masama. Kung ikaw ay nasa panig na ng Diyos, magsaya at magpuri ikaw ay kanyang kinakasiyahan. Kaya nga kadalasan, kung sino pa ang malapit sa Diyos, siya pa ang maraming problema. Kahit ang ating Panginoong Hesus ay sinubok din, tayo pa kaya. Kaya magsaya at magdiwang kung tayo ay puno ng problema, ang Diyos na ating Panginoon ang Siyang umaagapay sa atin kaya napagtatagumpayan natin ang mga pagsubok.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: