Martes, Setyembre 15, 2020

September 15, 2020

Mga Pagbasa Para sa Dakilang Kapistahan ng Mahal na Birheng Maria na Nagdadalamhati

Hebreo 5, 7-9
Salmo 30, 2-3a. 3bk-4. 5-6. 15-16. 20

Poong D’yos na maibigin ako ay iyong sagipin.

Juan 19, 25-27 o kaya Lucas 2, 33-35

UNANG PAGBASA
Hebreo 5, 7-9

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Noong si Hesus ay namumuhay rito sa lupa, siya’y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya’y Anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya’y naging walang hanggang Tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 30, 2-3a. 3bk-4. 5-6. 15-16. 20

Poong D’yos na maibigin ako ay iyong sagipin.

Sa iyo, O Poon, ako’y lumalapit
upang ingatan mo, nang hindi malupig;
ang aking dalanging laging sinasambit:
“Iligtas mo ako, O Diyos na matuwid.”
ako ay pakinggan, ako ay sagipin!

Poong D’yos na maibigin ako ay iyong sagipin.

Tanging kublihan ko, ako ay ingatan;
Tagapagtanggol ko’t aking kaligtasan.
Tagapagtanggol ko at aking kanlungan,
ayon sa sabi mo, ako’y patnubayan.

Poong D’yos na maibigin ako ay iyong sagipin.

O aking patnubay, ako ay iligtas,
sa patibong nila at umang na bitag;
sa mga kamay mo habilin ko’y buhay ko
tagapagligtas kong tapat at totoo.

Poong D’yos na maibigin ako ay iyong sagipin.

Subalit, O Poon, ang aking tiwala
ay nasasaiyo, Diyos na dakila!
Sa iyong kalinga, umaasa ako,
laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo;
at sa umuusig sa sinumang tao.

Poong D’yos na maibigin ako ay iyong sagipin.

Ang pagpapala mo’y iyong ilalaan
sa mga anak mong may takot na taglay;
kagilas-gilalas malasin ninuman
ang pagkalinga mo sa mga hinirang
na nangagtiwala sa ‘yong pagmamahal.

Poong D’yos na maibigin ako ay iyong sagipin.

AWIT TUNGKOL SA MABUTING BALITA

Ang Inang nangungulila
sa Anak n’yang nagdurusa
ay nasa tabi ng krus.

Ang puso n’ya’y nasugatan
sa talim pinaglagusan
sa pagpanaw ni Hesus.

Sa lungkot, tigib ng luha
ang babaing pinagpala
na Ina ng D’yos Anak.

Puspos ng kapighatian
ang Inang maaasahan
ng kanyang nililingap.
Sino’ng hindi maaawa
sa Inang luha nang luha
sa Anak n’yang namatay?

Sino’ng hindi magsisisi
sa pagtunghay na mabuti
sa Inang nalulumbay?

Dahil sa pagkakasala
ng lahat kaya nagdusa
ang ating Manunubos.

Agaw-buhay na namalas
ng Ina ang nililingap
ng mahal n’yang si Hesus.

Ina naming iniibig,
karamay kami sa hapis
sa pagpanaw ni Hesus.

Puso nami’y dumaramay
sa taglay mong kalungkutan
sa aming Manunubos.

Mahal naming Inang Birhen,
kami ay iyong akaying
damayan ang ‘yong Anak.

Sa sugat ni Hesukristo
gawin mo kaming kasalo
nang may pagsintang wagas.

Habang kami’y nabubuhay
gawin mo kaming karamay
sa tiniis ni Kisto.

Kami ay iyong isama
sa hirap at pagdurusa
kasama sa Kalbaryo.

Mahal na Birheng huwaran,
sa galak at kalungkutan
susunod kami sa’yo.

Sa tiisin at tagumpay,
sa krus at kaligayahan
ng Poong Hesukristo.

Sa sugat ng Manunubos,
sa pagkapako n’ya sa krus
karamay n’ya kami.

Ang hirap sa sanlibutan
sa langit may kasiyahan
kapag si Kristo’y katabi.

Sa krus ni Hesus kasalo
kaya sa langit panalo
ang karamay n’yang tapat.

Sa pagpanaw sa daigdig
ipisan kami sa langit
upang laging magalak.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Magalak ka, Ina ng Diyos,
sa tabi ng krus ni Hesus
ikaw ay martir na lubos.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 19, 25-27

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Hesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Hesus ang kanyang ina, at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, “Ginang, narito ang iyong anak!” At sinabi sa alagad, “Narito ang iyong ina!” Mula noon, siya’y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

o kaya: Lucas 2, 33-35

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, namangha ang ama’t ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon, at sinabi kay Maria. “Tandaan mo, ang batang ito’y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel, isang tanda mula sa Diyos ngunit hahamakin ng marami kaya’t mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo’y para na ring tinarakan ng isang balaraw.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2 3

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 6:44 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

babylynconti September 15, 2020 at 4:41 am

Salamat sa mga pagsubok Panginoon, Pinatatatag Mo ang aming pananampalataya. Salamat sa paggabay ni Birheng Maria sa aming buhay. Nananatili kaming nakakapit sa sa Iyo Panginoon. Amen.

Reply

Romel U. Briones September 15, 2020 at 7:00 am

Pinupuri ka namin Panginoong HesuKristo. Salamat po sa Mabuting Balita. God bless all of us and stay safe

Reply

Jhenny September 15, 2020 at 7:24 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo, Amen

Reply

Lilia September 15, 2020 at 8:23 am

Why your voice over is different in reading for the day. Since yesterday.

Reply

Rachel Dela Cruz September 15, 2020 at 3:13 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Maria Lourdes September 15, 2020 at 4:46 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

flor September 15, 2020 at 10:41 pm

Salamat Po Inang Birhen Sa Pagmamahal Mo At Pag Aaruga Mo Sa Amin. Amen

Reply

PATRICK CU September 16, 2020 at 1:48 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: