Lunes, Setyembre 21, 2020

September 21, 2020

Kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng Mabuting Balita

Efeso 4, 1-7. 11-13
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

Mateo 9, 9-13

Feast of Saint Matthew, Apostle and Evangelist (Red)

UNANG PAGBASA
Efeso 4, 1-7. 11-13

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo’y maging mapagkumbaba, mabait, at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa lamang ang Espiritu; gayun din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya’y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasalahat.

Ang bawat isa sa ati’y binigyan ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba’y ginawang apostol, ang iba’y propeta, ang iba’y tagapaghatid ng Mabuting Balita, ang iba’y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang, sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayun, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa Anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging-ganap ni Kristo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila!
Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa!
Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang.
Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi’t araw.

Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

Walang tinig o salitang ginagamit kung sabagay,
at wala ring naririnig na kahit na anong ingay;
gayun pa man, sa daigdig ay laganap yaong tinig,
ang balita’y umaabot sa duluhan ng daigdig.

Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Mga tapat na apostol
ay nagpupuri sa Poon
sa langit habang panahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 9, 9-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, umalis si Hesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangala’y Mateo: nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Hesus sa kanya, “Sumunod ka sa akin.” Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya.

Nang si Hesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila’y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, “Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro? Narinig ito ni Hesus at siya ang sumagot, “Ang mga maysakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito, ‘Habag ang ibig ko at hindi hain.’ Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 21, 2018 at 3:40 pm

Mula kay Fr. Rey Anthony Yatco:
MAGANDANG BALITA NGAYON – KAPISTAHAN NI SAN MATEO, APOSTOL AT EBANGHELISTA

MATEO 9:9-13 Pag-alis ni Hesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Hesus sa kanya, “Sumunod ka at maglingkod sa akin.” Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya.

Nang si Hesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila’y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, “Bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan?” Narinig sila ni Hesus at siya ang sumagot, “Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit kundi ang maysakit. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito: ‘Habag ang nais ko at hindi ang inyong handog.’ Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid.”

MAGNILAY: Kaya may Simbahan dahil may makasalanan. Sa Simbahan makakasalamuha mo lahat ng uri ng makasalanan na hangad hilumin ng Panginoon. Huwag magulat kung wala kang makitang perpektong nilalang sa Simbahan mula sa namumuno hanggang mga kaanib. Ang pinakamalalang makasalanan sa Simbahan ay ang mga ang tingin sa sarili ay hindi sila makasalanan. Gayun na lamang kung humusga sila ng kapwa. Pinakamahirap silang gamutin. Mahirap gamutin ang ayaw umamin sa sakit. Mahirap mapatawad ang ayaw umamin sa kasalanan.

MAGNILAY: Panginoon, patawarin mo ako na isang makasalanan.

GAWIN: Huwag humusga ng kapwa upang pagtakpan ang sariling pagkamakasalanan.

Reply

Reynald Perez September 20, 2020 at 2:59 pm

PAGNINILAY: Ipinagdiwang ngayon ang Kapistahan ni San Mateo, isa sa mga 12 Apostol ng Panginoon at isa rin sa mga 4 na manunulat ng Mabuting Balita. Narinig natin sa Ebanghelyo ang kanyang pagtawag sa kasamahan ni Kristo. Sa kapanahunan ni Hesus, ang mga publikano/nangongolekta ng buwis ay itinuturing ng lipunan mga mandaraya at traydor: mandaraya sapagkat mahilig silang kumuha ng pera mula sa kanilang kapwang Hudyo, at traydor naman sapagkat nagtratrabaho sila para sa mga Romano.

Ngunit nakita natin kung paanong naging malapit si Hesus sa mga makasalanang taong ito, at sa puntong pagtawag kay Mateo (o Levi) sa pagiging tagasunod niya. Kaya nagpahanda ang publikanong ito na parang despedida dahil siya’y lilisan na mula sa kanyang dating pinagsamahan ng mga kaibigan niya. At nakita natin ang eksenang nakisalo ang Panginoon sa bahay ng isang itinuturing na makasalanan. Kaya ang mga Pariseo ay nagtanim ng sama ng loob at kwinestyon ang mga Apostol sa ginagawa ng Panginoon. Subalit tugon ni Kristo ay ang larawan ng isang doktor na nag-aalaga sa mga maysakit, na ganun din ang kanyang misyon upang tawagin ang mga makasalanang tao tungo sa tunay na pagbabagong-loob.

Makikita natin sa pagsisimula ng Ebanghelyo ni San Mateo na ang mga naging ninuno ni Hesus ay hindi perpekto, subalit mula sa mga kapintasan ay gumawa ng Diyos ng paraan upang isilang siya na Mesiyas sa sinapupunan ng Birheng kalinis-linisan. Kaya ang pagkakaisa ni Hesus sa bawat tao ay nagpapakita na gaano man tayo sa buhay at anuman ang ating nararamdaman, minamahal pa rin tayo ng Diyos Ama at patuloy na tumatawag tungo sa pagtutupad ng dakilang kalooban.

Reply

Jhenny September 21, 2020 at 7:24 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo. Amen

Reply

PATRICK CU September 22, 2020 at 6:06 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Flor September 24, 2020 at 11:43 pm

Ama Salamat Po Sapagkat Isa Po Kami SaTinawag Ng Panginoon Upang Manampalataya At Maglingkod Sa Kanya. Amen

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: