Martes, Setyembre 15, 2020

September 15, 2020

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria na Nagdadalamhati

1 Corinto 12, 12-14. 27-31a
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Lahat tayo’y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

Juan 19, 25-27 o kaya Lucas 2, 33-35

Memorial of Our Lady of Sorrows (White)

UNANG PAGBASA
1 Corinto 12, 12-14. 27-31a

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, sapagkat si Kristo’y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi; bagamat binubuo ng iba’t ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Judio o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu.

Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang.

Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa’y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa Simbahan, una, ng mga apostol; ikalawa, ng mga propeta; at ikatlo, ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling ng mga maysakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga magsasalita sa iba’t ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta, o guro; hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan, magpagaling ng mga maysakit, magsalita sa iba’t ibang wika o magpaliwanag nito. Kaya’t buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Lahat tayo’y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa!
Panginoo’y papurihan, paglingkuran siyang kusa;
lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa!

Lahat tayo’y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

Ang Panginoo’y ating Diyos! Ito’y dapat malaman,
tayo’y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang;
Lahat tayo’y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan.

Lahat tayo’y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso’y nagdiriwang,
umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal,
purihin ang ngalan niya at siya’y pasalamatan!

Lahat tayo’y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya’y walang hanggan,
Siya’y Diyos na mabuti’t laging tapat kailanman.

Lahat tayo’y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

ALELUYA
Lucas 7, 16

Aleluya! Aleluya!
Narito at dumating na
isang dakilang propeta,
sugo ng D’yos sa bayan n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 19, 25-27

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Hesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Hesus ang kanyang ina, at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, “Ginang, narito ang iyong anak!” At sinabi sa alagad, “Narito ang iyong ina!” Mula noon, siya’y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

o kaya: Lucas 2, 33-35

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, namangha ang ama’t ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon, at sinabi kay Maria. “Tandaan mo, ang batang ito’y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel, isang tanda mula sa Diyos ngunit hahamakin ng marami kaya’t mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo’y para na ring tinarakan ng isang balaraw.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Mga Pagbasa Para sa Dakilang Kapistahan ng Mahal na Birheng Maria na Nagdadalamhati

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2 3

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 9 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 6:44 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

babylynconti September 15, 2020 at 4:41 am

Salamat sa mga pagsubok Panginoon, Pinatatatag Mo ang aming pananampalataya. Salamat sa paggabay ni Birheng Maria sa aming buhay. Nananatili kaming nakakapit sa sa Iyo Panginoon. Amen.

Reply

Romel U. Briones September 15, 2020 at 7:00 am

Pinupuri ka namin Panginoong HesuKristo. Salamat po sa Mabuting Balita. God bless all of us and stay safe

Reply

Jhenny September 15, 2020 at 7:24 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo, Amen

Reply

Lilia September 15, 2020 at 8:23 am

Why your voice over is different in reading for the day. Since yesterday.

Reply

Rachel Dela Cruz September 15, 2020 at 3:13 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Maria Lourdes September 15, 2020 at 4:46 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

flor September 15, 2020 at 10:41 pm

Salamat Po Inang Birhen Sa Pagmamahal Mo At Pag Aaruga Mo Sa Amin. Amen

Reply

PATRICK CU September 16, 2020 at 1:48 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: