Martes, Setyembre 15, 2020

September 15, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Mahal na Birheng Maria na Nagdadalamhati

Kasama ni Maria na nakababatid kung ano ang kahulugan ng pagdurusa, manalangin tayo sa Diyos para sa mga taong may mabibigat na pinapasan habang sinasabi natin:

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon.

Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok nawa’y makatagpo ng kapayapaan at ginhawa ng loob habang pinagninilayan ang mga pighati ni Maria, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang tanggapin ang mga pighati at pagdurusa sa buhay at makita ang presensya ng Diyos sa mga iyon, manalangin tayo sa Panginoon.

Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, tayo nawa’y maging matiisin sa pagdurusa at masigasig sa pagtupad ng mabubuting gawa, manalangin tayo sa Panginoon.

Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay, matuklasan nawa natin ang tunay na kahulugan ng buhay-Kristiyano, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman nawa’y makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at aliw, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyos ng lahat ng biyaya, higit pa sa lahat ng aming inaasam ang iyon balak para sa mundo. Panatilihin mo kaming nagtitiwala sa kapangyarihan ng iyong mapanligtas na pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamgagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2 3

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 6:44 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

babylynconti September 15, 2020 at 4:41 am

Salamat sa mga pagsubok Panginoon, Pinatatatag Mo ang aming pananampalataya. Salamat sa paggabay ni Birheng Maria sa aming buhay. Nananatili kaming nakakapit sa sa Iyo Panginoon. Amen.

Reply

Romel U. Briones September 15, 2020 at 7:00 am

Pinupuri ka namin Panginoong HesuKristo. Salamat po sa Mabuting Balita. God bless all of us and stay safe

Reply

Jhenny September 15, 2020 at 7:24 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo, Amen

Reply

Lilia September 15, 2020 at 8:23 am

Why your voice over is different in reading for the day. Since yesterday.

Reply

Rachel Dela Cruz September 15, 2020 at 3:13 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Maria Lourdes September 15, 2020 at 4:46 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

flor September 15, 2020 at 10:41 pm

Salamat Po Inang Birhen Sa Pagmamahal Mo At Pag Aaruga Mo Sa Amin. Amen

Reply

PATRICK CU September 16, 2020 at 1:48 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: