Mga Pagbasa – Martes, Marso 31, 2020

March 31, 2020

Martes sa Ikalimang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Bilang 21, 4-9
Salmo 101, 2-3. 16-18. 19-21

Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko’y paunlakan.

Juan 8, 21-30

UNANG PAGBASA
Bilang 21, 4-9

Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang


Noong mga araw na iyon, mula sa Bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong Dagat ng mga Tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip ang mga tao sa pasikut-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, “Inialis mo ba kami sa Egipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom! Sawa na kami sa walang kuwentang pagkaing ito.” Dahil dito, sila’y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila “Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito.” Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon, “Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sinumang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay.” Gayun nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 101, 2-3. 16-18. 19-21

Tugon: Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko’y paunlakan.

Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin,
Lingapin mo ako sa aking pagdaing;
O huwag ka sanang magkubli sa akin,
Lalo sa panahong may dusa’t hilahil.
Pag ako’y tumawag, ako’y iyong dinggin
Sa sandaling iyo’y agad mong sagutin.

Tugon: Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko’y paunlakan.

Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot,
Maging mga hari sa buong sinukob.
Kung iyong itayong pamuli ang Sion,
Ikaw’ y mahahayag doon, Panginoon.
Daing ng mahirap ay iyong diringgin,
Di mo tatanggihan ang kanilang daing.

Tugon: Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko’y paunlakan.

Ito’y matititik upang matunghayan,
Ng sunod na lahing di pa dumaratal;
Ikaw nga, O Poon, ay papurihan.
Mula sa itaas, luklukan mong banal,
Ang lahat sa lupa’y iyong minamasdan.
Iyong dinirinig ang pagtataghuyan
Ng mga bilanggong ang hatol ay bitay,
Upang palayain sa hirap na taglay.

Tugon: Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko’y paunlakan.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA

Ang butil na ipinunla
ay ang banal na Salita.
Paghahasik ay ginawa
ng Poong GUrong dakila
upang tana’y sumagana.

MABUTING BALITA
Juan 8, 21-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga Pariseo: “Ako’y yayaon; hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko.” Sinabi ng mga Judio, “Magpapakamatay kaya siya kaya niya sinasabing, ‘Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko?’” Sumagot si Hesus, “Kayo’y taga-ibaba, ako’y taga-itaas. Kayo’y taga-sanlibutang ito, ako’y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ‘Ako’y si Ako Nga’. “Sino ka ba?” Tanong nila. Sumagot si Hesus, “Ako’y yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin, at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan.”

Hindi nila naunawaan na siya’y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya’t sinabi ni Hesus, “Kapag naitaas na ninyo ang Anak ng Tao, malalaman ninyong ‘Ako’y si Ako Nga.’ Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang; nagsasalita ako ayon sa itinuturo sa akin ng Ama. At kasama ko ang nagsugo sa akin; hindi niya ako iniiwanan, sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa kanya.” Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa kanya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Espirituwal na Pakikinabang (Act of Spiritual Communion Tagalog)
Oratio Imperata Laban Sa COVID-19
Panalangin ni Papa Francisco sa Mahal na Birhen laban sa COVID-19

Pages: 1 2

{ 8 comments… read them below or add one }

Mariel March 29, 2020 at 1:17 am

Good day! Verify ko lang po kung anong source yung sa awit-pambungad? Thank you and more power!

Reply

Reynald Perez March 30, 2020 at 1:08 am

It’s from the Tagalog Lectionary for Tuesday of the 5th Week of Lent. Minsan ginagamit rin siya as Gospel Verse kapag yung Ebanghelyo ay about the Parable of the Sower. It doesn’t actually mention from what verse siya galing.

Reply

Mariel March 30, 2020 at 1:04 pm

Thank you for your clarification.

Reply

Reynald Perez March 30, 2020 at 1:07 am

Pagninilay: Tayo ay malapit nang pumasok sa Semana Santa, kaya malapit na ang mga taimtim na pagdiriwang tungkol sa kaligtasan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng Misteryong Paskwal ni Kristo. Ang Ebanghelyo ay isang patuloy na hidwaan sa pamamagitan ng mga Pariseo at eskriba, at si Hesukristo. Maraming beses ipinahayag ni Hesus na siya’y naparito upang tuparin ang dakilang kalooban ng Amang Diyos. Subalit hindi pa rin kumbinsido ang mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat tingin nila’y nababaliw lamang ang Panginoon. Maraming pagkakataong hindi isinusunod ni Hesus ang kanilang mga ritwal at tradisyon. Kaya malayo pa rin ang pagkilala nila sa kanya. Subalit ipinahayag din ni Kristo na kapag siya’y itinaas, makikilala siya na “Ako si Ako nga” (Cf. Exodo 3:14). Inilarawan sa Unang Pagbasa na kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso sa isang tikin at nawala ang mga kagat ng mga ahas sa mga Israelita, ganun din si Kristo na itinampok upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya habang inihahanda natin ang ating sarili ngayong Kuwaresma patungo sa mga Mahal na Araw, atin pong bigyang pansin ang pagmamahal ni Hesus sa atin sa pamamagitan ng kanyang Pagpapakasakit, Pagkamatay sa Krus, at Muling Pagkabuhay. Nawa’y hayaan din nating manaig ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay upang tayo rin ay sumunod sa dakilang kalooban ng Panginoon.

Reply

Barbara Silvia L. Manalo March 31, 2020 at 5:49 am

Panginoon at Diyos ko, pinasasalamatan ka namin sa araw-araw mong pagpapala , tulong at biyaya para sa amin na iyong mga anak . Lagi mo po kaming gabayan at iligtas sa ano mang kapahamakan at sa lahat ng uri ng karamdaman. Amen

Reply

Rachel Dela Cruz March 31, 2020 at 11:02 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

PATRICK CU April 2, 2020 at 7:53 am

Salamat sa Diyos Magpakailanman!

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:11 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: