Mga Pagbasa – Miyerkules, Abril 1, 2020

April 1, 2020

Miyerkules sa Ika-5 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Daniel 3, 14-20. 91-92. 95
Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56

Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.

Juan 8, 31-42

https://www.youtube.com/watch?v=xsbRKu3IH4k

UNANG PAGBASA
Daniel 3, 14-20. 91-92. 95

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nabucodnosor: “Sadrac, Mesac, at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko?” tanong ng hari. “Iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may diyos na makapagliligtas sa inyo.”

Sinabi nina Sadrac, Mesac at Abednego, “Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong ipinagawa ninyo.”

Namula si Haring Nabucodnosor sa tindi ng galit kina Sadrac, Mesac at Abednego. Kaya, iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalakas niyang tauhan na gapusin sina Sadrac, Mesac at Abednego at ihagis sa apoy.

Walang anu-ano’y napalundag si Haring Nabucodnosor. Pamanhang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, “Hindi ba’t tatlo lamang ang inihagis sa apoy?”

“Opo, kamahalan,” sagot nila.

“Bakit apat ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa, ang tingin ko’y diyos!”

Dahil dito, sinabi ng hari, “Purihin ang Diyos nina Sadrac, Mesac at Abednego! Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nanalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos; ginusto pa nilang sila’y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa diyus-diyusan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56

Tugon: Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.

Pinupuri ka namin, Panginoon;
Diyos ng aming mga ninuno;
karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman.
Purihin ang iyong banal ay maluwalhating pangalan,
nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman

Tugon: Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.

Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan;
lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman.

Tugon: Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.

Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono.
Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman.

Tugon: Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.

Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin,
nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay.
Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman.

Tugon: Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.

Purihin ka sa buong sangkalangitan;
karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman.

Tugon: Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Lucas 8, 15

Mapalad ang nag-iingat
sa kanyang pusong matapat
ng Salitang nagbubuhat
sa Poong D’yos ng liwanag,
sa t’yaga’y aaning ganap.

MABUTING BALITA
Juan 8, 31-42

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ng Hesus sa mga Judiong naniniwala sa kanya, “Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo’y mga alagad ko; makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.” Lahi kami ni Abraham,” tugon nila, “at kailanma’y di kami naalipin ninuman. Paano mo masasabing palalayain kami?” Sumagot si Hesus, “Tandaan ninyo: alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo’y pinalaya ng Anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham; gayunma’y pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking Ama; ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama.”

Sumagot sila, “Si Abraham ang aming ama.” “Kung kayo’y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa,” ani Hesus. “Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin, gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo’y tulad ng ginawa ng inyong ama.” “Hindi kami mga anak sa labas,” tugon nila. “Ang Diyos ang aming Ama.” Sinabi ni Hesus, “Kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez March 30, 2020 at 4:12 am

Pagninilay: Sinasalaysay ng mga Pagbasa ngayon ang paninindigan para sa Diyos. Ang Unang Pagbasa ay ang dramatikong salaysay tungkol kina Sadrac, Mesac, at Abednego. Ito’y nangyari noong panahon ng Pagkaalipin sa Babilonia, kung saan ang mga Hudyo ay ipinauutos na magpatihulog at sumamba sa malaking rebultong gawa ni Haring Nabudcodnosor. Mula sa napakaraming Hudyo na nagpatihulog, tatlong tao lang ang nanatiling nakatindig, at sila nga ang mga kaibigan ni Propeta Daniel na sina Sadrac, Mesac, at Abednego. Sila’y nanindigan na hindi sila sasamba sa kahit sinumang hari kundi ang Panginoong Diyos ng Israel. Kaya nang ipinatawag sila ng hari at narinig niya ang mga pahayag na ito, siya’y nagalit at hinatulang sunugin ang kanilang mga katawan sa loob ng pugon na pinainitan ng pitong beses. At nang sila’y maitapon na sa nagliliyab na apoy, napansin ng hari na may isang lalaking katabi nilang tatlo. Kaya tinanong niya ang kanyang mga lingkod, at sa gayon ay inutos na patayin ang apoy ng pugon. At dito’y pinuri ni Nabocodnosor ang Diyos nina Sadrac, Mesac, at Abednego, na siyang Diyos ng Israel. At siya ang ating Panginoong Diyos na patuloy na gumagabay sa atin at iniaakay tayo tungo sa tamang pamamaraan ng ating buhay. Marahil ngayon ay sinasabi ng ibang teologo at eksperto sa Bibliya na ang “ikaapat na lalaki sa pugon” ay si Hesus, ang Anak ng Diyos. Samantala ang iba naman ay nagsasabi na ito’y anghel lamang. Kahit siya man ay si Hesus o isang anghel, napakalinaw ng pagbasa na ang Diyos ay nasa piling natin upang tayo’y hindi mapahamak ng mga panganib at hindi rin matukso ng kasamaan kung tayo’y tunay na nananalig sa kanya at sumusunod sa kanyang mga utos.
Ang Ebanghelyo ngayon ay tungkol sa patotoo ni Hesus tungkol sa kanyang sarili bilang Anak ng Diyos. Subalit hindi naniniwala ng mga taong dating humahanga sa kanya. Sila’y naniniwala na si Abraham ang kanilang ama. At nagtaka sila kung bakit pinahayag ni Hesus na kung sila’y susunod kay Hesus ay nasa kanila ang katotohanang magpapalaya sa kanila. Hindi nila lubos na naunawaan ang misyon ni Hesus ay sundin ang kalooban ng Diyos Amang tumawag sa kanilang ninunong si Abraham. Kaya nga pinapatotoo ni Hesus ang kanyang sarili hindi dahil sa pagmamayabang, kundi dahil puspos siya ng karunungan at ng Espiritu Santo na ipahayag ang kanyang sarili. Bagamat siya’y nagkatawang-tao upang makipamuhay sa kalakaran ng mundo maliban sa pagkakasala, hindi pa niya tinanggi ang kanyang pagka-diyos. At ang mahalaga sa kanya ay ang mapagkumbaba na pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama, ang ating Panginoong Diyos. Kahit siya’y pinag-iinitan ng mga Hudyo, patuloy pa rin nanindigan si Hesus tungkol sa kanyang sarili. Ito yung katotohanan sapagkat itinuturo sa atin ni Kristo na ang pagpapakatotoo sa Diyos at sa sarili ay ang pagsunod sa mga mahahalagang utos at aral ng buhay. Katulad ng isang ama na ngangalaga sa bawat pamilya, ang Diyos ay ang ating Dakilang Ama na nagpapatnubay sa bawat isip, salita, at kilos natin sa buhay. Tunay na narinig at alam na natin ang kanyang mga salita sa Kasulatan at tayo’y sigurado na siya’y kapiling natin. Ang hamon ngayon sa atin ay ang pagtupad sa kanyang dakilang kalooban bilang patotoo ng ating pananampalataya sa kanya. Ganun din dapat nating mahalin at tularan si Hesukristo sa pagpapahayag at pagbibigay-saksi sa kanyang Mabuting Balita.

Reply

Susan Rosal April 1, 2020 at 1:51 pm

Amen.???

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: