Mga Pagbasa – Lunes, Marso 30, 2020

March 30, 2020

Lunes sa Ika-5 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Daniel 13, 41k-62
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Kahit sa daang madilim Panginoon ko’y kapiling.

Juan 8, 1-11

UNANG PAGBASA
Daniel 13, 41k-62

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, “Diyos na Walang Hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay.?”

Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. “Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo ng babaing ito,” sabi niya.

Tinanong siya ng mga tao, “Ano ang ibig mong sabihin, binata?”

Lumapit sa unahan ang binata at nagpatuloy ng pagsasalita, “Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaing ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis; walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan.”

Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, “Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya ng sa isang matanda, halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito.”

Pagkatapos, nagsalita si Daniel, “Paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin.” Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, “Matandang walang pinagkatandaan! Inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo; pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos: ‘Huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala?’ Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaing ito, sabihin mo sa amin: sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik nang matutop ninyo?”

Sumagot siya, “Sa ilalim ng punong hati.”

Sinabi ni Daniel, “A, gayun! Buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo, at hahatiin ka sa dalawa.”

Inilayo siya roon, at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, “Ikaw naman, anak ni Canaan, hindi ka tunay na Judio. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Juda na hindi natakot sa iyong kaimbihan! Sabihin mo: sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan?”

At sumagot ang matanda, “Sa ilalim ng punong putol.”

“A, gayun!” pakli naman ni Daniel. “Buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak.”

Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa kanya.. Binalingan nia ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila’y nagsisinungaling at nanumpa nang di totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa Kautusan ni Moises, ang nagparatang nang di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Tugon: Kahit sa daang madilim, Panginoon ko’y kapiling.

Panginoo’y aking Pastol, hindi ako magkukulang.
Ako’y pinahihimlay sa mainam na pastulan,
at inaakay niya ako sa tahimik na batisan,
binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan.

Tugon: Kahit sa daang madilim, Panginoon ko’y kapiling.

At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan
sa matuwid na landasi’y doon ako inaakay.
Kahit na ang daang iyo’y tumatahak sa karimlan,
hindi ako matatakot pagkat ika’y kaagapay;
ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang.

Tugon: Kahit sa daang madilim, Panginoon ko’y kapiling.

Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang,
ito’y iyong ginagawang nakikita ng kaaway;
nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan
at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw.

Tugon: Kahit sa daang madilim, Panginoon ko’y kapiling.

Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan,
sasaaki’t tataglayin habang ako’y nabubuhay;
doon ako sa templo mo lalagi at mananahan.

Tugon: Kahit sa daang madilim, Panginoon ko’y kapiling.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Ezekiel 33, 11

Sinabi ng Poong mahal:
“Di ko nais na mamatay
ang mga makasalanang
nagbabagong-kalooban
upang sila ay mabuhay.”

MABUTING BALITA
Juan 8, 1-11

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, si Hesus ay pumunta sa Bundok ng mga Olibo. Kinaumagaha’y nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya’t umupo siya at sila’y tinuruan. Noo’y dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga Pariseo ang isang babaing nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila, at sinabi kay Hesus, “Guro, ang babaing ito’y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa Kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?” Itinanong nila ito upang subukin siya, nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Hesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan nang katatanong si Hesus, kaya’t sila’y tiningnan niya at sinabi ang ganito, “Sinuman sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya.” At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila’y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Hesus at ang babaing naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Hesus at tinanong: “Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?” “Wala po, Ginoo,” sagot ng babae. Sinabi ni Hesus: “Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka, at huwag nang magkasala.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Espirituwal na Pakikinabang (Act of Spiritual Communion Tagalog)
Oratio Imperata Laban Sa COVID-19
Panalangin ni Papa Francisco sa Mahal na Birhen laban sa COVID-19

Pages: 1 2

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez March 30, 2020 at 12:16 am

Pagninilay: Ipinapahiwatig ngayon ng mga Pagbasa ang awa at katarungan ng Diyos. Ang mahabang salaysay ng Unang Pagbasa ay tungkol sa awa at katarungan ng Panginoong Diyos kay Susana, ang ama ni Hilkias at asawa ni Joakim. Si Susana ay inaakusahan ng dalawang matatandang hukom na nakikipaglandi sa isang lalaki sa loob ng hardin, subalit ang totoo ay silang dalawa ay may maruruming isip na pagnasain ang magandang babae habang nagliligo ito. Dahil naniwala ang taong bayan sa bintang kay Susana, una nilang hinatulang batuhan si Susana. Samantala siya’y matapat nananalangin para sa kanyang kawalan ng kasalanan. Kaya dininig ng Diyos ang kanyang panalangin at sinugo si Propeta Daniel upang kwestiyonin ang dalawang matatandang hukom na nagmamalinis habang nagbibintang sa dalaga. Isa sa kanila nagsabi na 2 magkaibang puno nakita nilang nakikipaglandi si Susana, subalit inilantad ni Daniel ang kasamaan ng 2 hukom na gusto nila lamang paglaruin ang katawan ni Susana. Kaya sila’y hinatulan ng kamatayan, samantala si Susana ay napatunayang walang sala at pinagpala dahil sa katatagan nito. Ang Ebanghelyo naman ay isa namang salaysay ng awa at katarungan ng Diyos. Dito makikita natin ang pagtatagpo ni Hesus sa isang babaeng nahuling “nakikiapid”. Marahil iniisip natin na ang babaeng ito ay si Sta. Maria Magdalena, subalit wala pong naibanggit dito sa Ebanghelyo ni hindi rin sa turo ng Simbahan na siya nga ang babaeng nahuling “nakikiapid”. Ang babaeng ito’y dinala ng mga Pariseo at eskriba sa paanan ni Hesus upang pagdesisyunan nito ng Panginoon ang hatol sa kanya. Ayon sa Batas ni Moises, kamatayan sa pamamagitan ng pagbato ang parusa sa mga taong nangangalunya. Subalit alam na ni Hesus ang kanilang intensyon upang tuksuin siya. Kapag sumang-ayon si Hesus na dapat batuihin ang babae, iisipin ng mga tao at kanyang mga tagasunod na sinasalungat niya ang kanyang turo ng pagmamahal at pagpapatawad. Ngunit kapag tumanggi si Hesus na hindi dapat batuhin ito, sasabihin nilalabag niya ang Kautusan ni Moises. Sa kabila ng banta ng mga pinuno ng Hudyo, batid na ni Hesus ang kanilang mga balak. Sa katunayan, kung nahuli nga nila ang babaeng nakikiapid, nasaan kaya ang lalaking nakasama niya? Kaya nagpatirapa ang Panginoon at nagsulat sa sahig. At siya’y tumindig nang hamunin ang mga tao na kung sino man ang walang kasalanan ay siya munang bumato. At siya’y nagtirapa sa sahig upang magsulat. Ayon sa mga eksperto ng Bibliya, marahil ang sinulat niya sa sahig ay ang mga kasalanan ng mga tao. Kaya sila’y isa-isang nagsialisan, na ang mga matatanda ang unang nagsialis. Makikita natin dito na ang Panginoon ay Diyos ng awa. Ngunit kasabay niyan, siya rin ay ang Panginoon ng katarungan. Nakita natin na ang babae ang naiwang kasama ni Hesus, kaya tinanong nito kung nasaan ang mga taong nambibintang. Tugon ng babae ay “wala” sapagkat hindi siya pinaparusahan ng Panginoon. Kaya ang hamon ni Hesus sa babae ay humayo at huwag nang magkasala. Bagamat napagbintangan ang babae na nakikiapid, batid ni Hesus ang pagkatao niya, katulad ng pagkaalam niya sa kasalanan ng mga tao, lalung-lalo na ng mga Pariseo at eskriba. Makikita natin ang ang ating Diyos ay kapwa mahabagin at makatarungan.

Mula sa dalawang pagbasa, dalawang aral ang maaari nating matutuntunan:
1.) Ang ating paninindigan para sa katotohanan ay isang gantimpala na hindi tayo’y ipapahamak ng kasamaan, kundi mananaig ang kabutihan dahil ang Diyos ay may awa sa inaapi at katarungan para sa tamang pamumuhay.
2.) Ang ating pagkukulang at pagkakasala sa buhay ay hindi dapat hanggang pag-amin na tayo’y “tao lamang”, kundi ito’y maging paraan upang hingin natin ang kanyang awa na patawarin tayo at ang kanyang katarungan mula sa ibang tao na itama ang bawat pagkakamali.

Reply

Barbara Silvia L. Manalo March 30, 2020 at 7:08 am

Panginoon ,marami pong salamat sa lahat ng iyong awa, tulong at pagmamalasakit sa aming mga anak mo. Lagi mo kaming patnubayan ,gabayan at iligtas sa ano pa mang sakuna at lahat ng uri ng karamdaman. AMEN

Reply

Rachel Dela Cruz March 31, 2020 at 12:00 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 9:11 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: