Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/.mysql/#sql-temptable-154615-247016-5050.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/jericpen/public_html/awitatpapuri.com/wp-includes/class-wpdb.php on line 2431

Mga Pagbasa – Sabado, Hulyo 13, 2019

July 13, 2019

Sabado ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 49, 29-32; 50, 15-26a
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7

Ang D’yos ang s’yang tumutulong sa tanang napaaampon.

Mateo 10, 24-33

UNANG PAGBASA
Genesis 49, 29-32; 50, 15-26a

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, “Ngayo’y papanaw na ako upang mapisan sa mga kasamang namayapa na. Doon ninyo ako ililibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang, sa yungib sa tapat ng bukid ni Efrong Heteo.” Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay nalagutan ng hininga.

Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, “Paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya?” Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito: “Bago namatay ang ating ama, ipinagbilin niya na sabihin ito sa iyo: ‘Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo.’ Kaya naman ngayon, namamanhik kami sa iyo na patawarin mo na kaming alang-alang sa Diyos ng ating ama.” Napaiyak si Jose nang marinig ito.

Lumapit na lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. “Kami’y mga alipin mo,” wika nila.

Ngunit sinabi ni Jose, “Huwag kayong matakot, hindi ko kayo paghihigantihan! Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintuloy iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil doo’y naligtas ang marami. Kaya, huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak.” Pagkarinig nito, napanatag ang kanilang kalooban.

Nanatili nga si Jose sa Egipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya sa sandaa’t sampung taon bago namatay. Inabot pa siy ang mga apo ni Efraim, gayun din ng mga pao niya kay Maquir na anak ni Manases. Ang mga ito’y kinalong pa niya nang isilang. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, “Malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob.” Pagkatapos, ipinagbilin niya sa mga anak ni Israel ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, “Isumpa ninyo sa akin na pag kayo’y nilingap na ng Diyos at inialis sa lupaing ito, dadalhin niyno ang aking mga buto.” Namatay nga si Jose sa gulang na sandaa’t sampung taon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7

Tugon: Ang D’yos ang s’yang tumutulong sa tanang napaaampon.

Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan,
ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa’y dapat ipaalam.
Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan,
ang kahanga-hangang mga gawa niya’y dapat na isayisay.

Tugon: Ang D’yos ang s’yang tumutulong sa tanang napaaampon.

Tayo ay magalak yamang lahat tayo ay tunay na kanya,
ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila,
lahat ng may nais maglingkod sa Poon, dapat na magsaya.
Siya ay hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan,
siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan.

Tugon: Ang D’yos ang s’yang tumutulong sa tanang napaaampon.

Ito’y nasaksihan ng mga alipi’t anak ni Abraham,
gayun din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang.
Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos,
sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob.

Tugon: Ang D’yos ang s’yang tumutulong sa tanang napaaampon.

ALELUYA
2 Corinto 5, 19

Aleluya! Aleluya!
Pinagkasundo ni Kristo
ang Diyos at mga tao;
kaya’t napatawad tayo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 10, 24-33

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Heuss sa kanyang mga apostol, “Walang alagad na higit kaysa kanyang guro, at walang aliping hingit sa kanyang panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro, at ang alipin na matulad sa kanyang panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay!

“Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag; at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo’y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impiyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya nang dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila’y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo’y bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot; higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya.

“Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapn ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa kain sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 9 comments… read them below or add one }

Jose M. Javier July 13, 2019 at 4:06 am

Maging mapagkumbaba Tayo sa lahat Ng bagay Ng sa gayun ay Hindi Tayo mawalay sa Plano at kagustuhan Ng Panginoon.

Reply

Aida Ramirez July 13, 2019 at 6:21 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Edward Ramirez July 13, 2019 at 7:38 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo Amen

Reply

Liberty C. Baligod July 13, 2019 at 8:16 am

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

Emma Odon July 13, 2019 at 8:43 am

Praise the Lord ! Tunay na mabuting balita Ang nabasa ko

Reply

Kulot July 13, 2019 at 9:24 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine July 13, 2019 at 2:07 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Jerry July 13, 2019 at 11:30 pm

Praise the Lord Amen. Salamat po sa iyiong mga salita.

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:14 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: