Mga Pagbasa – Martes, Hulyo 9, 2019

July 9, 2019

Martes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 32, 22-32
Salmo 16, 1. 2-3. 6-7. 8b at 15

Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo’y mamamasid.

Mateo 9, 32-38

UNANG PAGBASA
Genesis 32, 22-32

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, gumising nang gabi ring yaon si Jacob at itinawid sa Ilog Jaboc ang dalawa niyang asawa, labing-isang anak at dalawang aliping babae. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian, at mag-isang nagbalik sa kabila.

Doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukang-liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito’y nalinsad. Sinabi ng lalaki, “Bitiwan mo na ako at magbubukang-liwayway na!”

“Hindi kita bibitiwan hangga’t hindi mo ako binebendisyunan,” wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya, at sinabi niyang siya’y si Jacob.

Sinabi sa kanya ng lalaki, “Mula ngayo’y Israel na ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay.”

“Ano pong ngalan ninyo?” tanong ni Jacob.

“Bakit gusto mo pang malaman?” sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob.

Sinabi ni Jacob, “Nakita ko nang mukhaan ang Diyos, gayunma’y buhay pa rin ako.” At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayo’y hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 16, 1. 2-3. 6-7. 8b at 15

Tugon: Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo’y mamamasid.

Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan,
poon, ako ay dinggin mo, sa daing ko na tulungan;
pagkat ako’y taong tapat, di nandaya kailanman,
kaya ako’y sumasamong dalangin ko ay pakinggan.

Tugon: Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo’y mamamasid.

Hahatol ka sa panig ko sa pasiya mong ibibigay,
pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran.
Ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid,
sa piling ko, naroon ka’t kahit gabi’y nagmamasid;
ako’y iyong sinisiyasat, nasumpungan mong matuwid,
tapat ako kung mangusap, ang layunin ay malinis.

Tugon: Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo’y mamamasid.

Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig,
kaya ako’y dumudulog at sa iyo humihibik;
sa amin ay ipadama, yaong banal mong pag-ibig,
sa piling mo’y ligtas kami sa kamay ng malulupit.

Tugon: Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo’y mamamasid.

Kung paanong sa mata mo’y lubos ang ‘yong pag-iingat,
gayun ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak;
yamang ako ay matuwid, ang mukha mo’y mamamalas
kapag ako ay nagising, sa piling mo’y magagalak.

Tugon: Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo’y mamamasid.

ALELUYA
Salmo 94, 8ab

Aleluya! Aleluya!
Dinggin ninyong lahat ngayon
ang tinig ng Panginoon
sa loob na mahinahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 9, 32-38

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, dinala kay Hesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Hesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao, at sinabi nila, “Kailanma’y walang nakitang katulad nito sa Israel!” Datapwat sinabi ng mga Pariseo, “Ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo.”

Nilibot ni Hesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos, at pinagaling ang mga maysakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila’y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya’t sinabi niya sa kanyang mga alagad, “Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 9 comments… read them below or add one }

Patrick Cu July 12, 2017 at 12:28 am

Praises be to you Lord Jesus Christ, please continue to guide and bless us on our daily lives, may we always find your guiding light and not be tempted to the darkness always. change and empower us with your Holy guiding presence, The Holy Spirit. Amen

Reply

Reynald Perez July 9, 2019 at 5:02 am

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ay nagpapahayag tungkol sa bakbakan sa pagitan ni Jacob at ng lalaki sa Penuel. Tila’y nananalo na si Jacob, hanggang sa pinalo siya sa balakang at ito’y nalinsad. Dito’y binago ang kanyang pangalan mula Jacob ay naging Israel. At nakilala agad ni Israel na nakatagpo niya muli ang Panginoong Diyos na nagbigay sa kanya ng lakas. Ang Ebanghelyo ay nagpapahayag tungkol sa mga magagandang gawain ni Hesus. Una na rito ay ang pagpapalayas ng mga demonyo mula sa mga sinasapiang tao. Ikalawa ay ang paglilibot sa iba’t ibang nayon upang ipahayag ang Paghahari ng Diyos sa sanlibutan. Ikatlo ay ang kanyang pahayag sa mga alagad tungkol sa kasaganaan ng ani, ngunit kaunti lamang ang mga mag-aani. Makikita rito ang kahalagahan ng misyon sa bawat Kristiyano. May kapangyarihan ang ating Panginoon laban sa kasamaan, kaya tayo rin ay biniyayayaan upang manaig tayo laban sa tuksong mapapalapit sa atin sa kasalanan. At katulad ng sinabi ni Hesus na tayo rin ay sinusugo niya sa ani ng mundo upang ipaghasik ang kabutihan at pagmamahal sa buong mundo. Ito’y nagsisimula sa bawat lugar na pinupuntahan natin, kung paano tayo’y nakikipagrelasyon sa ating kapwa. Ang mahalaga ay ang ating katapatan sa misyon na makilala ng lahat na ang Diyos ay naghahari sa bawat isa.

Reply

Aida Ramirez July 9, 2019 at 5:22 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.
.

Reply

Kulot July 9, 2019 at 10:42 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristp

Reply

Sally Bernardino July 9, 2019 at 11:00 am

Praise To You Lord Jesus Christ! Amen and amen.

Reply

Celine July 9, 2019 at 3:15 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Lhyne July 9, 2019 at 10:34 pm

Praise you LORD Jesus Christ ..the GOD ALMIGHTY..

Reply

Rachel Dela Cruz July 10, 2019 at 1:17 am

Pinupuri ka namin,Panginoong Hesukristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:15 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: