Mga Pagbasa – Lunes, Hulyo 8, 2019

July 8, 2019

Lunes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 28, 10-22a
Salmo 90, 1-2. 3-4. 14-15ab

D’yos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko.

Mateo 9, 18-26

UNANG PAGBASA
Genesis 28, 10-22a

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, umalis si Jacob sa Beer-seba at nagpunta sa Haran. Inabot siya nang paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing yaon, siya’y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Walang anu-ano’y nakita niya ang Panginoon sa tabi niya. Wika sa kanya, “Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta, at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo.”

Nagising si Jacob at ang sabi, “Hindi ko alam na narito pala ang Panginoon! Nakapangingilabot ang lugar na ito; ito ang bahay ng Diyos at pintuan ng kalangitan.”

Maagang gumising si Jacob nang umagang iyon. Kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binusan niya ito ng langit at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Betel ang lugar na yaon na dati’y tinatawag na Luz. Nangako si Jacob nang ganito: “O Diyos, kung ako’y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakani’t pararamtan, at makababalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito, at iaalay ko sa inyo ang ikapu ng anumang ipinagkakaloob ninyo sa akin.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 90, 1-2. 3-4. 14-15ab

Tugon: D’yos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko.

Siyang naghahangad ng pagkupkip ng Kataas-taasan,
at nananatili sa kalinga niyong Makapangyarihan;
makapagsasabi sa kanyang Panginoon:
“Muog ko’t tahanan,
ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan.”

Tugon: D’yos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko.

Ika’y ililigtas niya sa panganib, sa umang na bitag,
at kahit ano mang mabigat na salot di ka magdaranas.
Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak,
sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas;
iingatan niya’t ipagsasanggalang, pagkat Siya’y tapat.

Tugon: D’yos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko.

Ang sabi ng Diyos, “Aking ililigtas ang tapat sa akin,
at iingatan ko ang sinumang taong ako’y kikilanlin.
Pag sila’y tumawag, laging handa ako na sila’y pakinggan,
aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan.

Tugon: D’yos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko.

ALELUYA
Mateo 5, 10

Aleluya! Aleluya!
Mapalad ang inuusig
sa gawang puspos ng bait,
pagkat may kakamting langit.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 9, 18-26

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Hesus, may dumating na isang pinuno ng mga Judio. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, “Kamamatay lang po ng aking anak na babae; ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya ay mabubuhay siya.” Tumindig si Hesus at sumama sa kanya, gayun din ang kanyang mga alagad.

Sumunod din ang isang babaing may labindalawang taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Hesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa sarili, “Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako.” Bumaling si Hesus at pagkakita sa kanya’y sinabi, “Anak, lakasan mo ang iyong loob! Pinagaling ka ng iyong pananalig.” Noon di’y gumaling ang babae.

Nang dumating si Hesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, “Magsilabas kayo! Hindi patay ang bata; natutulog lang!” At siya’y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalbas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito’y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing iyon.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 10 comments… read them below or add one }

Jocielyn July 10, 2017 at 1:39 pm

Totoong tapat at totoo and Diyos. Kumakalinga sa mga taong naniniwala sa kanya. Siya lang ang pinaniniwalaan ko at alam kong di nya ako kailanman iiwan.

Reply

CLODUALDO Anago July 7, 2019 at 9:36 pm

Salamat sa Diyos na sya nating sandigan ng lahat sa sting buhay.

Reply

Bobby Javier July 8, 2019 at 4:44 am

pinupuri kanamin Panginoon,,,,, AMEN

Reply

evangelina evanelista July 8, 2019 at 5:12 am

sa iyo lamang ako nagtitiwala na gagabayan mo ang aking mga anak , ilayo sila sa masama at karamdaman , at makasama ko na silang muli , salamat po???

Reply

Jose M. Javier July 8, 2019 at 5:17 am

Let us open our ?? to the Lord, Let’s welcome the Holy Spirit to drive our lives. Amen

Reply

Aida Ramirez July 8, 2019 at 5:26 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Melchisedek Guan July 8, 2019 at 6:38 am

DOSE. di gaya ni jacob na mananampalataya kung susubaybayan siya ng Diyos sa paglalakbay (UNANG PAGBASA
Genesis 28, 10-22a), walang kondisyon ang pananampalataya ng babaeng dinudugo ng 12 taon at ang tatay ng 12 gulang na batang babaeng namatay. basta ang alam nila walang imposible kay Hesus. kung kaya, gumaling ang babae na humawak lang sa damit ni Hesus at nabuhay ang bata sa pamamagitan lang ng Salita. walang magic. pananampalataya lang na walang kondisyon (MABUTING BALITA
Mateo 9, 18-26). masayang monday!

Reply

Arlin D. Mamales July 8, 2019 at 7:33 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Celine July 9, 2019 at 3:15 am

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:15 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: