Miyerkules, Mayo 29, 2024

May 29, 2024

Miyerkules ng Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Pedro 1, 18-25
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

Marcos 10, 32-45


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

UNANG PAGBASA
1 Pedro 1, 18-25

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro

Mga pinakamamahal, alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo’y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang Korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig, at alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa kanya’y muling bumuhay at nagparangal, anupat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos.

Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, anupat naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, nawa’y maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa Kasulatan,

“Ang lahat ng tao ay gaya ng damo,
Gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan.
Ang damo ay natutuyo, at nalalanta ang bulaklak,
Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman.”
At ito ang Mabuting Balitang ipinangaral sa inyo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon,
purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Sion.
Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat,
ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas.

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo,
bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo.
Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad,
dumarating sa daigdig, na hindi na nagluluwat.

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

Kay Jacob n’ya ibinibigay ang balita at pabilin,
ang tuntuni’t mga aral, ibinigay sa Israel.
Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa,
pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda.
Purihin ang Panginoon!

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

ALELUYA
Marcos 10, 45

Aleluya! Aleluya!
Anak ng Tao’y dumating
upang sarili’y ihain
Lingkod, manunubos natin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 10, 32-45

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Hesus; nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Ibinukod ni Hesus ang Labindalawa at sinabi ang mangyayari sa kanya. Wika niya, “Ngayo’y paahon tayo sa Jerusalem. Ang Anak ng Tao’y ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan, at ibibigay sa mga Hentil. Siya’y tutuyain nila, luluran, hahagupitin, at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng tatlong araw.”

Lumapit kay Hesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedro, at ang sabi, “Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo.” “Ano yon?” tanong ni Hesus. Sumagot sila, “Sana’y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian – isa sa kanan at isa sa kaliwa.” “Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi,” sabi ni Hesus sa kanila. “Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa sa binyag na daranasin ko?” “Opo,” tugon nila. Sinabi ni Hesus, “Ang hirap na babatahin ko’y babatahin nga ninyo, at kayo’y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasiya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo’y para sa mga pinaghandaan.”

Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya’t pinalapit sila ni Hesus at sinabi, “Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga Hentil ay siyang pinapanginoon, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang Anak ng Tao ay naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 27, 2024 at 3:59 am

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay isang paalala ni San Pedro na ang tumubos sa atin ay hindi anumang materyal na bagay, kundi ang buhay na Salita ng Diyos na si Hesus, na nangusap at nagpahayag ng kaligtasan ng Diyos. At ang pahayag na ito ay ang atas ng pagkakaibigan at pagmamahalan, na dala sa ating mga puso ang diwa ng pagiging mga Kristiyano. At ito ang ating panghahawakan hanggang sa makamit natin ang kaningningan ng kaluwalhatian sa langit, na gabayan tayo ng buhay na Salita upang mas maitatag pa natin ang pakikipagrelasyon natin sa kapwa.

Ang Ebanghelyo ngayon ay isang paghiling ng magkapatid at mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan kung pwde silang makaupo sa kanan at kaliwa ni Kristo kapag siya’y iluluwalhati na. N’ung tinanong sila ni Hesus kung iinom sila mula sa kalis ng paghihirap at mabibinyag ba sila ng binyag na kanyang ginampanan, ang tugon nila ay isang Oo. Kaya nakita ni Hesus ang kanilang kakayahang gawin ang dalawang bagay na iyon, subalit ang kanilang hinihiling ay hindi basta-basta lang ibibigay sa kanila, kundi para sa mga taong inihanda ang mga pwestong iyon. At nang marinig ng ibang Sampung Apostol, sila’y nagalit sa dalawang magkapatid. Kaya tinipon silang lahat ni Hesus at sinabi na ang mga matataas na pinuno ng mundo ay nagpapamalas ng kanilang awtoridad, ngunit hindi ito ang pamantayan ni Hesus. Kaya sinabi niya sa kanyang mga Apostol na ang sinumang nagnanais na maging una ay magiging huli, at ang sinumang nagnanais na maging dakila ay dapat maging lingkod. At bilang isang huwaran, si Hesus na Anak ng Tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod, at ialay ang buhay upang mailigtas ang lahat.

Ang bawat karanasan ng tao ngayon ay may dahilan kung bakit nangyayari iyon. At ang mahalaga rito ay sa kabila ng matinding paghihirap, patuloy tayong magtiwala sa Diyos dahil siya ang ating makakapitan. At habang ginawa natin iyon, tayo ay maging mabuting tao sa ibang tao, lalung-lalo na kapag tayo ay inaatasang mamuno sa isang grupo, tayo nawa ay magpakumbaba at maglingkod bilang ating pagmamahal sa kanila.

Reply

Malou Castaneda May 28, 2024 at 6:22 pm

PAGNINILAY
Sa mundong kadalasang pinahahalagahan ang kapangyarihan, katayuan, at kayamanan, tinatawag tayo ni Hesus na unahin ang paglilingkod sa iba at unahin ang kanilang mga pangangailangan kaysa sa atin. Sinasabi Niya sa atin na ang sinumang gustong maging dakila ay dapat maging lingkod ng lahat, kung paanong Siya ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Ito ay maaaring sumasalamin sa atin sa personal na antas. Maaaring madalas tayong nahihirapan sa pagnanais na makilala at magtagumpay. Maaaring hinabol natin ang mga titulo at parangal, iniisip na ito ay maghahatid sa atin ng kaligayahan at kasiyahan.

Habang pinagninilayan natin ang mga salita ni Hesus, naisip natin na ang tunay na kadakilaan ay hindi nakasalalay sa paghahanap ng kaluwalhatian para sa sarili, kundi sa mapagpakumbabang paglilingkod sa iba. Maaari tayong gumawa ng tunay na pagsisikap na ilipat ang ating pagtuon mula sa ating sariling mga ambisyon patungo sa mga pangangailangan ng mga nakapaligid sa atin. Maaari tayong magboluntaryo sa mga lokal na kawanggawa, tumulong sa mga kaibigang nangangailangan, at subukang maging isang nakikinig sa mga dumaranas ng mahihirap na panahon. Sa paggawa nito, nakakatagpo tayo ng isang layunin na may kahulugan at katuparan na hindi natin naranasan noong tayo ay nakatuon lamang sa ating sariling mga hangarin. Ang piliin na maglingkod tulad ng ginawa ni Hesus, tatanggap tayo ng higit pa sa ibinibigay natin. Nawa’y magkaroon ang ating mga puso ng pagnanais na maglingkod sa iba ng may pagpapakumbaba at pagmamahal.

Panginoong Hesus, tulungan Mo kaming maging isang lingkod na tulad Mo. Amen.
***

Reply

Celine loveko June 1, 2024 at 2:12 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA! ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: