Miyerkules, Mayo 15, 2024

May 15, 2024

PANALANGIN NG BAYAN
Ikapitong Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
Miyerkules

Habang naghahanda tayo para sa Pentekostes, nalalaman natin na kahit nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanang ito upang manalangin para sa lahat ng tao kaisa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, italaga Mo kami sa iyo.

Ang lahat ng Kristiyano nawa’y sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang Pastol, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga naglilingkod sa bayan nawa’y maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya nawa’y magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan, at maysakit nawa’y magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y mabuhay nang walang hanggan kasama ng Diyos ng pag-ibig, manalangin tayo sa Panginoon.

Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa’t isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald David Perez May 30, 2022 at 1:24 am

PAGNINILAY: Habang tayo’y lumalapit sa Dakilang Kapistahan ng Pentekostes, na siya namang katapusan ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, ang tumatak na salita sa ating Ebanghelyo ngayon ay “pagtatalaga” (“consecration” sa Wikang Ingles”). Kadalasan naririnig natin ang salitang “pagtatalaga” o “consecration” sa mga gawain ng Simbahan. Sa mga panalangin, mayroong pagtatalagang ginaganap sa karangalan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus at ng Kalinis-linisang Puso ni Maria. Sa Misa, itong tinatawag nating Konsagrasyon ay ang pinakamahalagang bahagi sa liturhiya, na kung saan ang tinapay at alak na itinataas ng Pari ay nagiging tunay na Katawan at Dugo ni Kristo [sacramental presence]. Kaya makikita natin ang kahalagahan ng pagtatalaga ay upang ilapit natin ang ating sarili patungo sa Diyos sa pamamagitan ng mga banal na misteryo na ipinagdiriwang ng Simbahan at sa pamamagitan din ng mga panalangin ng ating Inang si Maria.

Ang ating Ebanghelyo ay ang panalangin ni Hesus sa Ama para sa kanyang mga alagad. N’ung panahong iyon, malapit nang maihayag ang kaluwalhatian nito sa pamamagitan ng Pagpapakasakit, Pagkamatay, at Muling Pagkabuhay ni Kristo. Kaya ipinapanalangin ni Hesus sa Diyos nawa’y ingatan ang kanyang mga hinirang at italaga sila sa katotohanang dala ng salita ng buhay. Tayo ay itinatalaga niya sa Ama upang mas mapalapit tayo sa Diyos na patuloy na nagmamahal sa atin. Kung paano sinusugo ng Diyos Ama ang Diyos Anak, ganun rin tayo isinusugo upang magbunga ng magagandang ani mula sa ating kabuhayan at pananampalataya. Ito yung misyon na kailangan nating tuparin bilang miyembro ng Sambayanan ng Diyos.

At ito rin ang paalala ni San Pablo sa mga namumuno sa Efeso na ingatan nila ang Simbahan ng Diyos na tinubos sa pamamagitan ng Dugo ni Kristo. At ang Simbahang ito na kinabibilangan natin ay tunay ngang itinayo ni Hesus upang hindi manaig man ang anumang kapangyarihan ng kadiliman. At kahit may nais ang-angkin na ang kanyang relihiyon ay tunay, samantala ang iba ay mali, hindi pa rin matitinag ang pangako ng Diyos sa kanyang mga tunay na hinirang. Kung palagi natin siyang nakikilala sa pamamagitan ng pagninilay ng Salita at pagdalo sa Misa, nawa’y italaga natin ang ating mga puso’t isipan sa kanya upang manindigan tayo sa katotohanang patuloy niyang ipinapahayag sa atin.

Reply

ruel arcega June 1, 2022 at 6:38 am

Minsan gumagamit tai ng pangalan ng isang malakas na tao o makapangyarihan an tao para lang makapasok sa trabaho o sa isang lugar. Kapagtayo ay hinaharang nang guardiiya, sasabihin natin pinapunta ako dito ni Mayor, at agad tayo pinapapasok.
Sa Ebanghelo narinig natin na ipinalangin tayo ni Hesus na ingatan tayo sa pangalan nang Ama upang ilayo at hindi mapahamak sa masama. Anung kapangyarihan ang meron sa pangalan na ito. Dahil ito ordinarong pangalan kung di ito ay Ang Diyos mismo, na sibi nga niya kay Moses upang ipakilala kung sino siya Ako’y Ako. At nakikilala siya ng prinsipe ng kasamaan kaya malaki ang takot niya sa kapanyayarihan ng Diyos natin. Kailan mo minsan naggamit ang pangalang ng Ama, sa oras na tayo ay nasa panganib, Amen

Reply

Malou Castaneda May 14, 2024 at 10:16 pm

PAGNINILAY
Lahat tayo ay nananalangin sa Ama, ang ilan ay nanalangin kasama ang komunidad, ang iba kasamang nananalangin ang kanilang pamilya, ang iba ay nagdadasal na nag-iisa na pribado. Habang nagdadasal,
tayo ba ay nag-aalala lamang sa ating sariling mga alalahanin at tensyon o iniisip din natin ang mga tao sa ating paligid, ang mga nangangailangan ng ating mga panalangin. Kapag nananalangin tayo para sa iba, sinasamahan natin sila sa kanilang pasakit at pagdurusa. Si Hesus, ngayon, ay nananalangin para sa atin at gustong makasama tayo sa ating mga pagdurusa.

Kapag nananalangin tayo para sa ating mga mahal sa buhay, ipinagdarasal natin kung ano ang pinaka mahalaga para sa kanila. Kailangan natin ng higit na proteksyon kapag tayo ay nasa Diyos, kailangan natin ng proteksyon mula sa mga karumihan ng mundo, ang
kasamaan ng mundo, ang mga bitag ng mundo. Binigyan tayo ng Diyos Ama ng maraming tao sa ating paligid bilang regalo, ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kamag-anak at ang mga tao sa paligid natin. Nawa’y madama natin ang kanilang pinakamahalagang pangangailangan at ipagdasal natin sila. Magpasalamat tayo sa Diyos para sa regalo ng mga mapagmahal na tao sa ating paligid at ipanalangin na sila ay palaging maprotektahan ng banal na pangangalaga.

Panginoong Muling Nabuhay, tulungan Mo kaming manatiling nakatuon ang aming mga mata sa aming katapusan na destinasyon. Amen.
***

Reply

Rex Barbosa May 15, 2024 at 2:05 pm

ANG MABUTING BALITA NG PANGINOON
ayon kay San Juan 17, 11b-19

PAGNINILAY / ARAL ng Ebanghelyo

Tunay ngang mahal tayo ni Hesus,
dahil bago siya bumalik sa Ama sa Langit
itinalaga (inihabilin) niya tayo sa Ama.

Tayoy ini-ingatan nang ama na maging isa.
Ina-alagaan upang ni isa’y walang napahamak
at mapuspos ng kagalakan.

Inili-ligtas tayo sa masama,
at itinalaga tayo sa katotohanan.

Hindi na tayo makasanlibutan
ngunit isinusugo sa sanlibutan.

At iniwan sa atin ang Banal Na Espiritu
upang ating makasama sa habang panahon.

ANO PA ANG DAPAT NATING KATAKUTAN
KUNG TAYO’Y NASA DIYOS?

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: