Martes, Mayo 14, 2024

May 14, 2024

Kapistahan ni Apostol San Matias

Mga Gawa 1, 15-17. 20-26
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Hinirang ng D’yos ay dinangal
sa piling ng mga banal.

Juan 15, 9-17


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Feast of Saint Matthias, Apostle (Red)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 1, 15-17. 20-26

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Noong mga araw na iyon, nagkatipon ang may sandaa’t dalawampung kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, “Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa Kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Hesus. Dati, kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod.

“Ngayon, nasusulat sa Aklat ng mga Awit, ‘Ang tirahan niya’y tuluyang layuan, at huwag nang tirhan ninuman. ‘Nasusulat din, ‘Gampanan ng iba ang kanyang tungkulin.’

“Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Hesus. Kailangang ito’y isa sa mga kasama-sama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin ang Panginoong Hesus, mula nang binyagan siya ni Juan hanggang sa iakyat sa langit.” Pumili sila ng dalawang lalaki: Si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas at tinagurian ding Justo. At sila’y nanalangin: “Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang iyong hinirang upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikdan ni Judas nang siya’y tumungo sa lugar na marapat sa kanya.” Nagpalabunutan sila, at si Matias ang nakuha; siya ang nadagdag sa labing-isang apostol.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Hinirang ng D’yos ay dinangal
sa piling ng mga banal.

o kaya: Aleluya!

Dapat na magpuri ang mga alipin,
ang ngalan ng Poon ay dapat purihin.
Ang kanyang pangalan ay papurihan,
magmula ngayo’t magpakailanman.

Hinirang ng D’yos ay dinangal
sa piling ng mga banal.

Buhat sa silangan, hanggang sa kanluran,
ang ngalan ng Poon, pupurihing tunay.
Siya’y naghahari sa lahat ng bansa,
lampas pa sa langit ang pagkadakila.

Hinirang ng D’yos ay dinangal
sa piling ng mga banal.

Walang makatulad ang Panginoong Diyos,
na sa kalangitan doon naluluklok;
buhat sa itaas siya’y tumutunghay,
ang lupa at langit kanyang minamasdan.

Hinirang ng D’yos ay dinangal
sa piling ng mga banal.

Mula sa alabok ang mga mahirap,
sa pagkalugami ay itinataas.
Sa mga prinsipe ay isinama,
nagiging prinsipe ang mga lingkod n’ya.

Hinirang ng D’yos ay dinangal
sa piling ng mga banal.

ALELUYA
Juan 15, 16

Aleluya! Aleluya!
Hinirang tayo ni Kristo
upang mamungang totoo
bilang mabubuting tao.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 15, 9-17

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayun din naman, iniibig ko kayo; manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig; tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako’y nananatili sa kanyang pag-ibig.

“Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos: mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo’y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin; ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo’y humayo at mamunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayun, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo: mag-ibigan kayo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 13, 2022 at 5:41 am

PAGNINILAY: Ngayong araw ay ipinagdiriwang natin ang Kapistahan ni Apostol San Matias. Narinig natin sa Unang Pagbasa kung paano siya pinili na mapabilang sa kasamahan ng mga Apostol. Matatandaan natin noong si Hesus ay nasa bingit ng kanyang Pagpapakasakit, ipinagkanulo siya ni Hudas Escariote sa halaga ng 30 salapi. Subalit natuntunan ni Hudas na mali niyang pinagtaksilan ang Panginoon, kaya ibinalik niya ang mga salapi sa Sanhedrin, subalit nagpakamatay. Kaya matapos umakyat sa langit si Hesus, nagtipon sila sa Senakulo habang nananalangin sa pagdating ng Espiritu Santo sa araw ng Pentekostes. At narinig natin kung paano pinasya ni San Pedro na pumili sila ng magiging kasama nila sa samahan. Kaya 2 kandidato ang ipinakilala sa kanila, at sila’y nanalangin upang ihiling ng karunungan ng Diyos at gabay mula sa Espiritu Santo. At dito’y pinili nila si Matias na maging kabilang sa 12 Apostol. Ayon sa tradisyon, si San Matias ay nangaral hanggang sa Dagat Caspian, at dito’y natuto niya ang pag-iiwas sa mga tukso ng laman. Siya rin ay nangaral sa mga mabagsik na tao, ngunit siya’y binigyan ng maltrato mula sa kanila, at saka siya’y pinatay sa Colchis. Si San Matias ay isa sa mga naging saksi ng pananampalatayang pinangangalagaan ngayon ng Simbahan.

At narinig natin sa Ebanghelyo na ang mga Apostol ay hinirang ni Kristo upang mamunga nang masagana. Kaya sa kabila ng paghihirap at krisis sa ating buhay lalung-lalo sa ating pananampalataya, patuloy pa rin lumalago ang Panginoon sapagkat kapiling niya tayo kahit sa mga oras ng pagkabigo at pagkatagumpay. At natutunton natin na ang ating katatagan ay kinakailangan ipakita sa pagkakaibigan. Sinabi nga ng Panginoon na ang pinakadakilang pag-ibig ay ipinapamalas sa pag-aalay ng buhay ng isang tao para sa kanyang mga kaibigan. Ito ang pagmamhal na walang pagsubali kahit sa mga panahon ng pagsasakripisyo. Sa ating sariling buhay ay nawa’y maging saksi tayo ng Panginoon sa pagpapahayag ng kanyang Mabuting Balita sa pagpapamalas ng tunay ng pagkakaibigan sa ibang tao upang mamunga tayo ng masagana sa pananampalataya.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 14, 2022 at 9:06 am

Ano ang hamon at aral sa atin ng ebenghelyo ngayon?

Unang una ay ang “pag-ibig”. Ito ang pinakapuso ng mapayapang pamumuhay. Kung may pag-ibig tayo sa Diyos at sa kapwa ay mamumuhay tayong lahtat ng matiwasay. Sapagakat kung pag-ibig ang ating paiiralin ay mapapatawad natin ang mga kapatid o kaaway na nagkasala sa atin, walang magdaramot lalong lalo na sa mga nagugutom, hindi tayo makiki-apid, hindi natin pagnanasaan ang mga hindi natin pag-aari, kung may pag-ibig ay hindi tayo papatay, magnanakaw, maninirang puri ngbating mga kapwa, igagagalang natin ang Diyos, ang ating mga magulang at ang ibang tao. Hindi tayo maghahangad ng sobra sobra dahil nanaisin nating ang lahat ay magkaroon.

Tila mahirap mangyari kung titingnana mo pero hindi imposible. Kaya’t kung ang lahat ay magninilat sa Mabuting Balitang ito ay kalulugdan tayo lahat ng Diyos at mamumuhay tayo lahat ng mapayapa. At sa kabilang buhay ay makakasama natin si Hesus sa Paraiso.

Paano? Simulan mo sa iyong sarili, simulan natin sa bawat isa.. Tutulungan tayo ng espiritu santo sa pagbabagong buhay.

Reply

Malou Castaneda May 13, 2024 at 9:03 pm

PAGNINILAY
Ang pinakadakilang kautusan ay ‘Ibigin ang Panginoong Diyos ng buo mong puso, kaluluwa at pag-iisip’. Ang pag-ibig ay nangyayari sa pagitan ng dalawang tao. Kung iisang tao lang ang nagmamahal, nananatili itong isang panig na pag ibig. Ipinakita ng Panginoong Diyos ang Kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay ng Kanyang bugtong na Anak sa mundo at ipinahayag ng Panginoong Hesus ang Kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay ng Kanyang buhay para sa atin. Ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa atin at patuloy na mamahalin tayo dahil Siya ang tapat na Diyos at ang Kanyang pag-ibig ay matatag. Ibinigay ng Diyos ang lahat para sa atin at ipinakita ang Kanyang pagmamahal sa atin. Anong uri ng pagmamahal ang mayroon tayo sa Diyos? Mahal ba natin Siya gaya ng pagmamahal Niya sa atin? Ang pamumuhay sa mundong ito ay nabighani tayo sa mundo na hindi natin nakikilala ang Kanyang pag-ibig at sinimulan nating mahalin ang mga makamundong bagay sa halip na ang Diyos. Tinatawag tayo ng Diyos na manatili sa Kanyang pag-ibig. Tulad ng pagmamahal sa atin ng Diyos nawa’y magawa rin nating mahalin ang iba. Hangarin natin ang pagpapalang ito ng Diyos.

Panginoong nabuhay na mag-uli, turuan Mo kaming masayang sumunod sa Iyong mga utos. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: