Martes, Mayo 14, 2024

May 14, 2024

PANALANGIN NG BAYAN
Mayo 14
San Matias, Apostol

Pinili ng Diyos si Matias upang maging isang Apostol, isang saksi sa Muling Pagkabuhay. Idalangin natin na matupad ang kalooban ng Ama sa mundo, sa lahat ng lugar at lahat ng gawain.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Palakasin Mo kami, O Panginoon.

Ang Santo Papa at mga obispo nawa’y patnubayan ng Espiritu ng karunungan lalo na sa kanilang paglilingkod bilang mga pastol ng Simbahan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maykapangyarihan nawa’y maging masigasig sa pagtupad ng kanilang pangakong tutulong sa pagliligtas ng mga kaluluwa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang bokasyon ng papapari at pagiging relihiyoso sa ating pamayanan at pamilya nawa’y dumami, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga lalaki at babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Diyos nawa’y magkaroon ng tunay na diwa ni Jesus na nakipamuhay sa ating upang maglingkod at hindi ang paglingkuran, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumaong tapat sa Panginoon nawa’y makita ang pagliligtas ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyos naming makapangyarihan, pinili kami ng iyong Anak at nagbunga ito sa aming mga buhay. Ipagkaloob mo ang mga kahilingang inilalapit namin sa tulong ni San Matias sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 13, 2022 at 5:41 am

PAGNINILAY: Ngayong araw ay ipinagdiriwang natin ang Kapistahan ni Apostol San Matias. Narinig natin sa Unang Pagbasa kung paano siya pinili na mapabilang sa kasamahan ng mga Apostol. Matatandaan natin noong si Hesus ay nasa bingit ng kanyang Pagpapakasakit, ipinagkanulo siya ni Hudas Escariote sa halaga ng 30 salapi. Subalit natuntunan ni Hudas na mali niyang pinagtaksilan ang Panginoon, kaya ibinalik niya ang mga salapi sa Sanhedrin, subalit nagpakamatay. Kaya matapos umakyat sa langit si Hesus, nagtipon sila sa Senakulo habang nananalangin sa pagdating ng Espiritu Santo sa araw ng Pentekostes. At narinig natin kung paano pinasya ni San Pedro na pumili sila ng magiging kasama nila sa samahan. Kaya 2 kandidato ang ipinakilala sa kanila, at sila’y nanalangin upang ihiling ng karunungan ng Diyos at gabay mula sa Espiritu Santo. At dito’y pinili nila si Matias na maging kabilang sa 12 Apostol. Ayon sa tradisyon, si San Matias ay nangaral hanggang sa Dagat Caspian, at dito’y natuto niya ang pag-iiwas sa mga tukso ng laman. Siya rin ay nangaral sa mga mabagsik na tao, ngunit siya’y binigyan ng maltrato mula sa kanila, at saka siya’y pinatay sa Colchis. Si San Matias ay isa sa mga naging saksi ng pananampalatayang pinangangalagaan ngayon ng Simbahan.

At narinig natin sa Ebanghelyo na ang mga Apostol ay hinirang ni Kristo upang mamunga nang masagana. Kaya sa kabila ng paghihirap at krisis sa ating buhay lalung-lalo sa ating pananampalataya, patuloy pa rin lumalago ang Panginoon sapagkat kapiling niya tayo kahit sa mga oras ng pagkabigo at pagkatagumpay. At natutunton natin na ang ating katatagan ay kinakailangan ipakita sa pagkakaibigan. Sinabi nga ng Panginoon na ang pinakadakilang pag-ibig ay ipinapamalas sa pag-aalay ng buhay ng isang tao para sa kanyang mga kaibigan. Ito ang pagmamhal na walang pagsubali kahit sa mga panahon ng pagsasakripisyo. Sa ating sariling buhay ay nawa’y maging saksi tayo ng Panginoon sa pagpapahayag ng kanyang Mabuting Balita sa pagpapamalas ng tunay ng pagkakaibigan sa ibang tao upang mamunga tayo ng masagana sa pananampalataya.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 14, 2022 at 9:06 am

Ano ang hamon at aral sa atin ng ebenghelyo ngayon?

Unang una ay ang “pag-ibig”. Ito ang pinakapuso ng mapayapang pamumuhay. Kung may pag-ibig tayo sa Diyos at sa kapwa ay mamumuhay tayong lahtat ng matiwasay. Sapagakat kung pag-ibig ang ating paiiralin ay mapapatawad natin ang mga kapatid o kaaway na nagkasala sa atin, walang magdaramot lalong lalo na sa mga nagugutom, hindi tayo makiki-apid, hindi natin pagnanasaan ang mga hindi natin pag-aari, kung may pag-ibig ay hindi tayo papatay, magnanakaw, maninirang puri ngbating mga kapwa, igagagalang natin ang Diyos, ang ating mga magulang at ang ibang tao. Hindi tayo maghahangad ng sobra sobra dahil nanaisin nating ang lahat ay magkaroon.

Tila mahirap mangyari kung titingnana mo pero hindi imposible. Kaya’t kung ang lahat ay magninilat sa Mabuting Balitang ito ay kalulugdan tayo lahat ng Diyos at mamumuhay tayo lahat ng mapayapa. At sa kabilang buhay ay makakasama natin si Hesus sa Paraiso.

Paano? Simulan mo sa iyong sarili, simulan natin sa bawat isa.. Tutulungan tayo ng espiritu santo sa pagbabagong buhay.

Reply

Malou Castaneda May 13, 2024 at 9:03 pm

PAGNINILAY
Ang pinakadakilang kautusan ay ‘Ibigin ang Panginoong Diyos ng buo mong puso, kaluluwa at pag-iisip’. Ang pag-ibig ay nangyayari sa pagitan ng dalawang tao. Kung iisang tao lang ang nagmamahal, nananatili itong isang panig na pag ibig. Ipinakita ng Panginoong Diyos ang Kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay ng Kanyang bugtong na Anak sa mundo at ipinahayag ng Panginoong Hesus ang Kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay ng Kanyang buhay para sa atin. Ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa atin at patuloy na mamahalin tayo dahil Siya ang tapat na Diyos at ang Kanyang pag-ibig ay matatag. Ibinigay ng Diyos ang lahat para sa atin at ipinakita ang Kanyang pagmamahal sa atin. Anong uri ng pagmamahal ang mayroon tayo sa Diyos? Mahal ba natin Siya gaya ng pagmamahal Niya sa atin? Ang pamumuhay sa mundong ito ay nabighani tayo sa mundo na hindi natin nakikilala ang Kanyang pag-ibig at sinimulan nating mahalin ang mga makamundong bagay sa halip na ang Diyos. Tinatawag tayo ng Diyos na manatili sa Kanyang pag-ibig. Tulad ng pagmamahal sa atin ng Diyos nawa’y magawa rin nating mahalin ang iba. Hangarin natin ang pagpapalang ito ng Diyos.

Panginoong nabuhay na mag-uli, turuan Mo kaming masayang sumunod sa Iyong mga utos. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: