Lunes, Mayo 13, 2024

May 13, 2024

PANALANGIN NG BAYAN
Ikapitong Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
Lunes

Pagkatapos mapagtagumpayan ni Jesus ang mundo, isinugo niya ang Espiritu upang tulungan tayo sa mga hinaharap nating pagsubok at sa ating misyon na magpatotoo sa kanya. Manalangin tayo upang pagkalooban tayo ng lakas at hilingin ang kanyang tulong sa ating mga pangangailangan.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, loobin Mong makasalo kami sa iyong tagumpay.

Ang mga inuusig nawa’y magkaroon ng lakas ng loob na manindigan sa kanilang paniniwala, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga natutukso nawa’y mapaglabanan ang kanilang kahinaan sa pamamagitan ng biyaya ng Banal na Espiritu, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nag-aalay kay Kristo ng kanilang gawain, propesyon, at negosyo nawa’y makatanggap ng lakas sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin sa Kristiyanong paraan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y makaranas ng nakapagpapagaling na haplos ng Banal na Espiritu, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namayapang tapat sa Panginoon nawa’y magtamasa ng maningning na bukang-liwayway ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Makapangyarihang Ama, magagawa mo ang lahat ng bagay. Marapatin mong gamitin namin ang iyong kapangyarihan sa lahat ng aming ginagawa para sa iyong ikaluluwalhati. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald David Perez May 30, 2022 at 12:54 am

PAGNINILAY: Ngayong natapos na natin kahapon ang pagdiriwang ng Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ni Hesus sa Langit, tayo naman ay naghahanda para sa katapusan ng Panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay sa darating ng Linggo: ang Dakilang Kapistahan ng Pentekostes. Katulad ng mga Apostol at ni Birheng Maria dumalangin habang hinihintay ang pagdating ng Espiritu Santo, ang Simbahan din ay nananalangin din para sa kapistahan bilang pagpaparangal ng Espiritu Santo.

Ang ating Ebanghelyo ngayon ay ang patotoo ng mga Apostol na naunaawaan na nila ang mga pahayag ni Hesus tungkol sa kanyang pagkakakinlanlan at ang relasyon niya sa Diyos Ama. At sinasabi rin nila na tuwiran na ang pahayag ng Panginoon, at hindi na patalinghaga. Ngunit sinabi sa kanila ni Hesus na magkakawatak-watak sila at magkakanya-kanya, at magkakaroon ng matinding kalungkutan at kapighatian. Kung baga parang may orakulo si Kristo tungkol sa mga masasamang pangyayari na magaganap sa Simbahan. At sa kasaysayan, may mga magaganda at masasamang pangyayari na gumanap sa pagitan ng mga kaparian at laiko. At nagkaroon nga ng pagkawatak-watak dahil sa ‘di pagkaunawaan ng mga tao. Ngunit sa kabila ng mga iyan, patuloy na nagiging malakas ang ating Simbahan sa pagharap ng mga pagsubok. Natutupad palagi ang pangako ni Hesus na hindi kailanman mananaig ng anumang kapangyarihan ng kadiliman laban sa Simbahang kanyang iniingatan at inaalagaan. At ang kanyang misyon ay ipinapatuloy ng mga Apostol nang buong lakas at katapatan.

Narinig natin si San Pablo sa Unang Pagbasa kung paano niyang ipinangaral ang Mabuting Balita sa mga taga-Corintong nakatira sa bulubundukin. Dahil sa mga pahayag ng Apostol tungkol sa binyag ng Espiritu Santo, sila’y sumampalataya sa Panginoon at natanggap ang biyaya ng Espiritu Santo. Ito’y patunay na tagumpay pa rin ang Diyos ng pag-ibig dahil patuloy na umiiral ang pag-ibig sa bawat taong tumatanggap nito. Sabi nga ni Hesus sa kahuli-hulian ng Ebanghelyo: “Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan; ngunit laksan ninyo ang inyong loob! Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan” (ber. 33). Kaya ang Muling Pagkabuhay ay tanda ng tagumpay dahil nanaig ang buhay laban sa kamatayan at kasalanan. Mayroon tayong pag-asa at panigurado na mamuhay nang matapat upang maging mga mapagmahal na saksi ng Panginoon.

Sa isang mundong nalulong sa pagkawatak-watak, pagkasira, at nawalan ng pagsasaayos, tayo ngayon ay magdala ng paghilom at lakas upang palaging magtagumpay ang Diyos sa kanyang mga magagandang plano para sa lahat.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 30, 2022 at 9:29 am

Ano ang hamon at aral sa atin ng pagbasa ngayon?

Sa Unang Pagbasa ay paanyaya sa atin dumalangin tayo na lukuban tayo ng Espiritu Santo. Ito ang gagabay sa atin para sa pagnanais na makasunod sa kalooban ng Diyos. Paalaalhanan tayo ng espiritu sa lahat ng ating iisipin, sa lahat ng ating gagawin at sa lahat ng ating sasabihin. Kaya’t sa ating panalangin at mga kahilingan sa buhay ay nararapat na hilingin din natin ang tulong ng Espiritu Santo at hindi puro materyal at pansariling pangangailangan lamang.

Ang ebanghelyo ngayon ay paalala sa atin na ang mga nararanasan nating kapighatian ay mapagtatagumpayan natin sa tulong ni Hesus. Basta’t huwag lamang tayong bibitiw sa kanya anumang pagsubok ang dumating. Manatili tato sa kanya anumang dagok sa buhay ang danasin. Sinabi ni Hesus sa nakaraang Mabuting Balita na humingi kayo sa Ama sa pangalan ko at ibibigay nya.

Reply

Malou Castaneda May 13, 2024 at 6:38 am

PAGNINILAY:
Hindi madaling maging tapat na tagasunod ng Panginoong Hesus. Hinihila tayo sa pagitan ng mga puwersa ng ‘mundo’ na ito at ng mga puwersa ng Diyos. Sinasabi sa atin ng mundo na kumita ng pera, kumain, uminom at magsaya. Buhay ay maikli; kaya subukan upang makakuha ng pinakahigit sa mundo. Ang ating buhay ay nasusukat sa kapangyarihan na ating hawak, yaman na ating naipon, kasikatan na ating ipinagyayabang, at mga posisyong ating hawak. Ang pagiging maka-Diyos tulad ni Hesus ay nangangahulugan ng: pasanin ang ating krus araw-araw, maglingkod sa kapwa, maging isang Mabuting Samaritano, maging huli upang maging una, maging tulad ng isang maliit na bata, pumasok sa makipot na pinto… mga tanda ng pagtagumpayan ang mundo. . “Lakasan mo ang loob mo: Nasakop ko na ang mundo.” Kailangan nating makinig ng madalas dito sa nakakaginhawang mga salita ni Hesus. Kailangan nating manalangin para sa patuloy na pagbuhos ng Banal na Espiritu sa buong buhay natin.

Panginoong Muling Nabuhay, tulungan Mo kaming magkaroon ng pananampalataya sa mga oras ng kahirapan. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: