Huwebes, Nobyembre 30, 2023

November 30, 2023

Kapistahan ni Apostol San Andres

Roma 10, 9-18
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

Mateo 4, 18-22


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Feast of Saint Andrew, Apostle (Red)

UNANG PAGBASA
Roma 10, 9-18

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Hesus ay Panginoon at mananalig ka nang buong puso na siya’y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayo’y napawawalang-sala; at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayo’y naliligtas. Sinasabi sa Kasulatan, “Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya.” Walang pagkakaiba ang katayuan ng Judio at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa Kasulatan, “Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon.”

Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo? Ayon sa nasusulat, “O kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng Mabuting Balita!” Ngunit hindi lahat ay naniwala sa Mabuting Balita. Ganito ang sabi ni Isaias, “Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin?” Kaya’t ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig; at makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo.

Ngunit ang tanong ko’y hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila. Sapagkat, “Abot sa lahat ng dako ang tinig nila, at ang mga salita nila’y laganap sa sanlibutan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila!
Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa!
Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang,
patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi’t araw.

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

Walang tinig o salitang ginagamit kung sabagay,
at wala ring naririnig na kahit na anong ingay;
gayun pa man, sa daigdig ay laganap yaong tinig,
ang balita’y umaabot sa duluhan ng daigdig.

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

ALELUYA
Mateo 4, 19

Aleluya! Aleluya!
Sumunod kayo sa akin
at kayo’y aking gagawing
katambal ko sa tungkulin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 4, 18-22

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Hesus sa tabi ng Lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro, at ang kapatid niyang si Andres. Sila’y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, “Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao.” Noon di’y iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Hesus.

Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila’y nasa bangka, kasama ang kanilang ama, at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Hesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama, at sumunod kay Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 29, 2018 at 2:45 pm

Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang Kapistahan ni Apostol San Andres. Si San Andres ay ang kapatid ni San Pedro na anak ni Jonas. Ayon sa Ebanghelyo nina San Mateo at San Marcos, siya ang isa sa mga unang apat na apostol kasama ang kanyang kapatid (Pedro) at dalawang magkapatid na mga anak ni Zebedeo (Santiago at Juan) na tinawag ni Hesus mula sa kanilang trabaho ng pangingisda sa Lawa ng Galilea. Sinabi ni Hesus sa kanila, “Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mamalakaya ng mga tao.” Ayon naman sa Ebanghelyo ni San Juan, si Andres ay isa sa dalawang alagad ni San Juan Bautista, pinsan ng Panginoon, nang ipahayag ng propeta tungkol kay Hesus bilang Kordero ng Diyos. Kaya umalis ang dalawa at tinanong kung saan tutuloy si Hesus. At sinabi ng Panginoon, “Halikayo at tignan ninyo.” Bumalik si Andres sa kanyang tirahan sa Betsaida kung saan sinabi niya sa kanyang kapatid na si Simon Pedro na natagpuan niya ang Mesiyas. At nang makita ng kapatid si Hesus, sinabi sa kanya ng Panginoon, “Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan sa iyo’y Cefas.” (Ang katumbas ng pangalang ito’y Pedro). Si San Andres ay kasama si San Pedro sa kanilang nang pagalingin ng Panginoon ang kanilang biyenang may sakit. Siya rin ang nagsabi sa Panginoon sa bundok malapit sa Lawa ng Tiberias na may isang batang lalaking may dalang 5 tinapay at 2 isda, pero hindi ito sapat na kasyahin para sa 5,000 tao. At dito ipinakita ng Panginoon ang himala ng pagpapakain ng napakaraming tao. Pagkatapos ng pangyayari n’ung Pentekostes, ipinangaral ni San Andres ang Mabuting Balita ng Panginoon hanggang Gresya. Ayon sa Tradisyon, siya’y ipinako sa isang krus na may hugis na “ekis” sa isla ng Patras. Siya ang Patron ng mga bansang Russia, Gresya, Inglatera, at Eskosya. Sa Inglatera, ang Nobyembre 30 ay tinaguriang “Saint Andrew’s Day”. Dito sa ating bansa, ipinagdiriwang din natin ang kapanganakan ng isang bayaning kaparehas ang pangalan ng Apostol, si Andres Bonifacio, ang Dakilang Supremo na tumatag sa samahang Katipunan at ang pinuno ng Rebolusyong Panghimagsikan laban sa mga Kastila mula 1896 hanggang 1898. Katulad ni San Andres, nawa’y makibahagi tayo sa pagpapangaral ng Mabuting Balita at isabuhay ang mensahe nito sa ating araw-araw na pamumuhay.

Reply

Melba G. De Asis November 30, 2018 at 7:27 am

May mgs taong pinagkaloobsn ng Diyos ng kakayahang magpaliwanag ng salita ng Diyos. Panginoon ipagkaloob mong buong puso kong maintindihan at sundin ang mga salita at utos mo at magkaroon din ako ng kakayahang ibahagi ang Iyong mga salita. Amen.

Reply

Jess C. Gregorio November 28, 2023 at 8:40 am

Pagninilay ni Jess C. Gregorio:

“Your reputation precedes you!” Nasasabi natin ito sa mga taong nakikilala natin sa mga mabuti o masama niyang ginagawa dala ng pagbibida sa kanya ng karamihan, o kaya ay pagmamatyag natin sa kalayuan. Kung mabuti, tayo ay namamagnet sa kanya at gusto natin siyang makasama dahil nananalig na lalago tayo at makikinabang sa anuman meron sa kanya. Kung masama, pilit tayong lumalayo na halos ayaw na natin makatabi o magpakilala man lang. May kakaibang atraksiyon o panghalina, charisma ika nga, na agad-agad tayong napapamahal sa kanya, pinaniniwalaan ang mga sasabihin niya, at sumusunod sa mga ipag uutos niya. Hindi na hypnotize ni Hesukristo ang mga apostoles, nakita, narinig, naulinigan nila ang pagkatao ng Panginoon sa kanilang bayan. At nuong lumapit siya, sinabing sumunod sa kanya, parang namalikmata na may kasiyahan sa puso nila na agad-agad iniwan anumang ginagawa at meron sila sa buhay. Napaka lakas na panghalina na presensiya at pananalita. Ito ang sinasabing kapangyarihan ng Kanyang Banal na Espiritu. The Charism of Goodness in full force. Gusto ba natin maging kaaya-aya sa paningin at pag akala ng mga tao? Hindi na natin kailangan ng mga Apps na nagpapabata, nagpapaganda/nagpapaguwapo, o nagbabago ng kaanyuhan ng ating katawan para magkaroon ng taga hanga. Ang pag sunod kay Hesus ay mag papaibabaw ng imahen niya sa atin, maglalabas ng talino at kaalaman, mag papasunod ng tao, kalikasan, kahit pa mga demonyo sa paligid natin. Ito ang kapangyarihan na ginagamit ng Kanyang mga alagad upang itaguyod ang kanyang Kaharian at mag salba ng mga kaluluwang nawawala sa tamang landas. Gusto mo ba magkaroon ng ganitong kapangyarihan? Ang Charisma at powers ni Hesukristo?

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: