Miyerkules, Nobyembre 29, 2023

November 29, 2023

Miyerkules ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Daniel 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28
Daniel 3, 62. 63. 64. 65. 66. 67

Dakilai’t papurihan
ang Poon magpakailanman.

Lucas 21, 12-19


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Thirty-fourth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Daniel 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa sanlibong tagapamahala niya. Nang kasalukuyan silang nag-iinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodnosor sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila – ng mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila’y nag-iinuman, sinasamba naman nila ang kanilang diyus-diyusang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato.

Walang anu-ano, lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar na ito’y sumulat sa pader ng palasyo, sa tapat ng kandelero. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot.

At ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, “Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga binihag ng aking ama mula sa Juda? Nabalitaan kong sumasaiyo ang espiritu ng mga banal na diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at maipapaliwanag ang sulat na ito, pararamtan kita ng purpura, kukuwintasan ng ginto at gagawing pangatlong tao sa kaharian.”

Sinabi ni Daniel sa hari, “Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman; ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na po lamang at ipaliliwanag ang sulat.

“Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato, mga diyos na hindi nakakikita ni nakaririnig. At ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya, ipinadala ang kamay na yaon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo.

“Ito ang sulat: Mene, mene, tekel, parsin. Ito naman ang ibig sabihin: Mene, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian pagkat wawasakin na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo at mahahati at ibibigay sa Media at Persia.”

Ang Salita ng Diyos

SALMONG TUGUNAN
Daniel 3, 62. 63. 64. 65. 66. 67

Dakilai’t papurihan
ang Poon magpakailanman.

Purihin ninyo ang Panginoon, araw at buwan;
awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.

Dakilai’t papurihan
ang Poon magpakailanman.

Purihin ninyo ang Panginoon, mga bituin sa langit;
awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.

Dakilai’t papurihan
ang Poon magpakailanman.

Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog;
awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.

Dakilai’t papurihan
ang Poon magpakailanman.

Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan;
awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.

Dakilai’t papurihan
ang Poon magpakailanman.

Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init;
awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.

Dakilai’t papurihan
ang Poon magpakailanman.

Purihin ninyo ang Panginoon,
nakapapasong init at matinding lamig;
awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.

Dakilai’t papurihan
ang Poon magpakailanman.

ALELUYA
Pahayag 2, 10k

Aleluya! Aleluya!
Manatili kang matapat
hanggang iyong kamatayan,
pagkat buhay, aking bigay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 21, 12-19

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Darakpin kayo’t uusigin. Kayo’y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili; sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan. At ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 23, 2021 at 4:58 pm

PAGNINILAY: Tayo’y palapit sa pagtatapos ng Taong Panliturhiya ng Simbahan. At sa darating na Linggo, papasok tayo muli sa bagong taon sa Unang Linggo ng Adbiyento. Kaya ang mga Pagbasa ay nagpapaalala sa atin na maging handa at matatag sa oras na darating ang Panginoon upang tayo’y kanyang hatulan.

Ang Unang Pagbasa ay ang kasunod na paghahari sa Babilonia na kahalili at anak ni Nabucodnossor, na si Haring Belsasar. Namuhay si Belsasar sa buhay na marangya sa pag-iinom at pagsasamba sa mga diyus-diyosang yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, at kahoy. Kaya nakita niya ang isang malaking kamay na sumusulat ng mga salita, na nanginig sa kanya na takot. Kaya tinanong niya si Daniel, na naging tagalarawan ng mga pangitain at panaginip noong namumuno ang ama ng hari sa Babilonia. At ipinaliwanag nang diresto ni Daniel ang mangyayari sa hari at sa kanyang pamumuno sa pamamagitan ng mga katagang: MENE, TEKEL, at PARSIN. Ang tatlong salitang ito ay nagpapahiwatig na ang pamumuno ni Belsasar ay malapit nang matapos, at mapupunta ang kanyang kaharian sa kamay ng mga taga-Persya. Ito ay nagpapahiwatig na sa kabila ng mga makamundong pagnanasa at paghihingi ng mga makamundong bagay lalung-lalo na ng mga nasa mataas na posisyon, ang lahat ng ito ay lilipas. Ngunit ang Diyos na hari ng lahat ay hindi kailanma’y lilipas dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin.

Ang Ebanghelyo ay patuloy na pagpapahayg ni Kristo tungkol sa darating na katapusan ng mundo. Matapos ikuwento ang pagbagsak ng Templo [na nangyari noong Taong 70 A.D.] at ang babala na huwag magpalinlang sa mga hangal na paasa, ngayon naman ay nagbibigay ng ginhawa ang ating Panginoong Hesukristo tungkol sa ating misyon at buhay bilang mga Kristiyanong inatasan na ipalaganap at maging saksi ng Mabuting Balita. Noon pa sinabi Hesus ang mga banta laban sa kanyang mga alagad, nang isugo niya sila sa bawat nayon at bayan ng Israel. Ngayon ay parang inulit niya ang kanyang mensahe na maging matatag kapag dumating ang mga oras ng kagipitan at pang-uusig. Sinabi ni Hesus na tayo ay maliligtas kung tayo ay magtitiis at magtiyatiyaga nang buong pananampalataya sa Diyos at katapatan sa kanyang dakilang kalooban. Alam natin na mahirap maging saksi ni Kristo sa mundong puno ng oposisyon laban sa mga itinuturo ng Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Simbahan. Ngunit tandaan natin na si Kristo ay kapiling natin hanggang sa wakas ng mundo.

Mga kapatid, ang mga Pagbasa ay nagtuturo sa atin kung paano natin dapat yakapin ang bawat pagsubok na ating dinadatnan. Mahirap talaga kung tao ay nagdurusa, ngunit alalahanin natin na ginawa na iyan mismo ng ating Panginoong Hesukristo, nang siya’y ipinako sa Krus. Inako niya ang ating mga kasalanan, bagamat wala siyang kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang Pagpapasakit, upang maintindihan natin ang kahalagahan ng kaligtasang kaloob ng Ama sa pamamagitan ng kanyang Anak. Nawa’y huwag tayong maghina ng loob at pananalig na makakayanan nating daanin at umahon mula sa bawat pagsubok at pagdurusa na dumadating sa ating buhay.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño November 24, 2021 at 9:22 am

Ano ang mga aral at hamon ng mga pagbasa;

Sa unang pagbasa ipinaalala satin ang na anuman ang meron ka ngayon, masaganang buhay, posisyon, kapangyarihan, kasikatan, ari-arian at komportableng buhay ay sa isang iglap ay kaya bawii lahat ng Diyos. Kaya’t manatili tayo na magpakababa at purihin ang Diyos na nagbigay sa atin ng lahat ng ating tinatamasa ngayon.

Sa ating ebanghelyo, may mga darating na pangyayari sa ating buhay na mauuga ang ating pananalig ngunit wag tayong bibitaw sa Diyos. May mga taong uusigin tayo pero yun ang panahon para magpatotoo tayo sa kaligayahang nadarama natin nung mgakaroon tayo ng relasyon kay Hesus. Ipinaalala din na huwag tayong mamgamba sapagkat hindi tayo iiwanan ng Diyos kaya’t wag din natin syang iiwan.

Reply

Jess C. Gregorio November 28, 2023 at 8:00 am

Pagninilay ni Jess C. Gregorio:

Kasusuklaman tayo kung puro Diyos na lang ang namumutawi sa bibig natin. Kung puro na lang tungkol sa kanya ang mga ipinopost natin sa social media. Baka raw sumobra na tayo sa langit. O tahasang sabihan ng tigilan na ang pinag gagawa natin dahil nakaka offend na tayo ng sensitivities ng mga nakakarami. Pero kung puro kalokohan at pawang papuri sa tao na nakakalaki ng ulo nila ang sasabihin natin, kung like tayo ng like, emoji tayo ng emoji ng mga ?????ay tuwang-tuwa ang lahat, enjoy na enjoy tayo sa mga papuring walang laman maliban sa nakikigaya lang tayo sa karamihan, tawa tayo ng tawa sa mga kuwentong barbero at life of the party tayo, puro naman huwad at pagpapanggap karamihan ng mga ito maki ayon lang para di ma out-of-place. Kakatuwa ano? Kung ano kapakinakinabang sa mga tao ayaw nila. Uusigin tayo. Ipagtatabuyan tayo. Kukutyain. Pagtatawanan dahil kakaiba raw tayo. Pag tsismis na klik na tayo, magbabago ang pagmumukha at parang interesadong intersado. Gustong manuod ng mga nangyayari sa mga buhay ng ibang tao, naeentertain, natutuwa, nalilibang. Pero kung ang babasahin, pakikinggan, o ang panonoorin ay tungkol sa Panginoon, boring na, aantukin, matutulog, walang kainte-interest malaman. Ang pinaka masakit marahil ay ang ipagtabuyan ka ng mga mahal mo sa buhay na nais mong mailigtas pero sarado talaga ang puso at isipan na kung saan aawayin ka pa at babansagan na sumisira ng pag sasama ng pamilya dahil puro Diyos na lang ang naririnig sa atin. Mag patuloy lang tayo sa ganitong pag uusig. Sabi ni Hesus, “Ipanatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili; sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan. At ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok.”

Reply

Malou Castaneda November 28, 2023 at 8:45 pm

PAGNINILAY
Kapag gusto nating malutas agad ang mga problema, o gumawa ng isang bagay para maging maayos ang lahat, lalo na sa mga relasyon, kailangan nating tandaan na ang pagpapagaling ay nangangailangan ng oras. Lahat ng bagay na may halaga ay nangangailangan ng oras, pasensya at tiyaga. Kadalasan, kapag ang tiyaga ang higit na kailangan, hindi natin nararamdaman ang pagtitiyaga. Sa halip, maaari tayong makaramdam ng pananakit, pakikipaglaban at galit. Ngunit kapag ang mahihirap na pagkakataon ay dumating sa atin, nagagawa nating ipamuhay ang Ebanghelyong ito sa paraang hindi natin maaaring ipamuhay kung lahat ng bagay sa ating buhay ay madali at komportable. Nawa’y ibaling natin ang ating mga mata sa pag-asa na makita ang pag-uusig bilang isang tawag sa higit na kabutihan. Nawa’y kunin natin ang pampatibay-loob mula sa mga salita ni Hesus: “Sa iyong pagtitiyaga ay matitiyak mo ang iyong buhay.”

Panginoong Hesus, tulungan Mo kaming umasa sa Iyong Salita sa gitna ng napakaraming pagdurusa ngayon. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: