Sabado, Nobyembre 25, 2023

November 25, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon
Sabado

Napakamaluwalhati ng kapayapaan at pag-asa sa Muling Pagkabuhay! Manalangin tayo nang may pusong malaya mula sa hangal na pag-aalinlangan at pagdududa sapagkat nananalig tayo sa pangako ni Jesus na Muling Nabuhay para sa atin.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Diyos ng buhay, dinggin Mo ang aming panalangin.

Ang Simbahan sa buong daigdig nawa’y magpatuloy na magpahayag ng Mabuting Balita ng Muling Pagkabuhay at ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Sa ating pang-araw-araw na buhay, nawa’y maihatid natin ang liwanag ng bagong pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalang pag-asa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga dukha, mga walang tahanan, at mga nangangailangan nawa’y madama ang Panginoon ng Buhay sa pamamagitan ng pag-ibig at kagandahang-loob ng mga mabubuti sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit, at yaong mga nagdurusa nawa’y matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y makatagpo ng kaligayahan sa tiyak na pag-asa ng Muling Pagkabuhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyos ng mga buhay, bigyan nawa kami ng Eukaristiyang ito ng paghangad sa walang hanggang Hapag, na iyong inihanda sa aming kung saan malulugod kami sa kaligayahan ng iyong presensya magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 16, 2021 at 10:40 am

PAGNINILAY: Ang buong buwan ng Nobyembre ay inaalay para sa mga Yumaong Kristiyano, kasama na dito ang lahat ng ating mga mahal sa buhay na pumanaw na. Noong una at ika-2 ng buwang ito, inalala natin sila sa ating mga panalangin, ipinagmisa, at binista ang kanilang mga puntod dala ang mga kandila at bulaklak. Patuloy nating sila ginugunita sa buong Nobyembre dahil sa Panginoon na buhay. Ibig sabihin na may pag-asa pang naghihintay para sa atin matapos tayong papanaw sa mundong ito.

At ito’y pinatototoo ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo bilang pahayag na mayroon ngang “muling pagkabuhay,” na ito naman ay hindi pinaniniwalaan ng mga Saduceo. Kaya nagbanggit sila ng isang sitwasyon kung saan 7 magkapatid na lalaki ay nagpakasal sa iisang babae matapos mamatay ang isa, ngunit hindi nagkaanak. Kaya pagdatng ng “pagkabuhay na mag-uli”, kanino raw sa 7 magkapatid ang kikilaning asawa. Tugon ni Hesus na hindi kailanma’y sila’y kasal habambuhay kapag nasa kabilang buhay na. Kaya ang pagsasama ng babae at lalaki bilang mag-asawa ay hanggang sa mundo nito lamang. Subalit sa kabilang buhay, lahat ng tao ay magiging pantay na tatawaging anak ng Kataas-taasang Diyos. Ito’y patunay na mayroon talagang pag-asang naghihintay sa pamamagitan ng biyaya ng buhay na walang hanggan. At ito’y patotoo na ang Panginoon ay Diyos ng buhay, hindi ng patay, sapagkat ang lahat sa kanya ay tunay na buhay.

Kaya nga n’ung si Hesus ay namatay sa Krus at inilibing, siya’y nabuhay na mag-uli upang ipamalas sa atin na wala nang kamandag ang kamatayan na manatiling tapos ang ating buhay. Kaya huwag po tayong matakot sa kamatayan sapagkat lahat tayo ay papanaw sa daigdig na ito. Subalit lahat tayo ay muling mabubuhay at kakamtan ang kaligayan ng buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Kaya nawa maging makabuluhan ang ating buhay dito sa lupa upang patuloy natin ang pagpapalaganap ng Paghahari ng Panginoon na nasa Langit.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño November 20, 2021 at 12:19 pm

May mga taong makasalanan dahil ang katwiran nila ay mamamatay din naman tayong lahat at matatapos kung anuman ang meron tayo ngayon. Oo tama mamamatay tayong lahat pero meron pang kabilang buhay na dadalawa lamang ang hantungan. Ang isa’y impyerno na walang katapusang pighati at gutom, uhaw at paghihirap ang daranasin mo. Ang isa nama’y paraiso, magiging isa ka sa mga anghel na kapiling ang mahal na inang birhen at si Hesus, puro kasiyahan, pagmamahalan at tunay na kaligayahan ang mararamdaman. Ang dalawang hantungan na ito ay nakabatay sa naging pamumuhay sa lupa nung ikaw ay nabubuhay pa. Kung sinunod mo ang mga kautusan o walng takot sa Diyos mong sinuway ang mga ito.
Kapatid, suriin mo ang iyong sarili ngayon, ikaw ba ay nararapat sa paraiso sa sususnod mong buhay o magtitiis kanng habang panahon sa napakainit at puro paghihirap ang daranasin. Kung ikaw nman sa palagay mo ay makasalanan ka hanggang ngayon ay hindi pa huli ang lahat. Umpisahan mo ngayon, magsisi ka na… humingi ng kapatawaran sa Ama… at sikapin ng matalikuran ang kasamaan. Manalig ka sapagkat kunalulugdan ng Diyos ang nagbabalik loob sa kanya. Matatandaang iniwan ng mabuting pastol ang siyamnaput syam na tupa upang hanapin ang isang naliligaw ng landas. At ng matagpuan nya ito ay sya ay nagdiwang.

Reply

Jess C. Gregorio November 22, 2023 at 11:46 am

Pagninilay sa Mabuting Balita:

Ano ang kahulugan ng buhay? Para sa mga walang pananampalataya kay Hesukristo, ito ay ang kakayahang makita, maramdaman, at may magawa tayong maaaring maging batayan na tayo ay buhay. Kung wala na lahat ito, tayo ay masasabing yumao na o namatay. At para sa ibang naniniwala na si Hesus ang Buhay, Daan, at nagsasabing ito ay totoo dahil siya mismo ang Katotohanan, at naniniwala na tayo ay na kay Kristo, at sa kadahilanang si Kristo ay hindi nagbago nuon, ngayon, at bukas, ito ay nangangahulugan ng walang katapusan. Sa ganang ito paano tayo mamatay kung ang mismong Buhay ay nasa atin? Mahirap intindihin ang mga bagay na ito kung wala sa atin ang Banal na Espiritu, siya lamang ang magbubukas ng ating puso at kaisipan, ng karunungan tungkol sa buhay. Pero mauuna muna ang ating pananalig o pananampalataya kay Hesus dahil siya ang taga sugo ng Espiritu. Ang nabubuhay sa Buhay kailanman ay hindi mamamatay. Ang buhay na walang Buhay bagama’t naniniwala na siya ay buhay ay matagal nang patay.

Reply

Malou Castaneda November 25, 2023 at 10:53 pm

PAGNINILAY
Malinaw na ipinahayag ni Hesus na mayroon langit at ang mga karapat-dapat na namuhay sa lupa ay pupunta doon. At pinatunayan Niya ito sa pamamagitan ng pagbangon mula sa mga patay at pag-akyat sa langit. Ano pa ang magagawa ng Diyos para kumbinsihin tayo? Ang langit ay kasing totoo ng sahig na ating kinatatayuan. Ngunit ang buhay pagkatapos ng kamatayan ay isang ganap na naiibang kaharian. Malayo pa ito sa atin. Tiyak na hindi ito magiging katulad ng mundong ito. Gayunpaman, kung namumuhay tayo sa isang mapagmahal at buong pusong paraan, kung palagi tayong nagsusumikap na mahalin at tanggapin ang isa’t isa, hindi tayo dapat mag-alala tungkol sa kung ano ang naghihintay sa atin sa “kabilang panig”. Nawa’y itigil na natin ang pagiging malungkot, natatakot na mga Kristiyano at hayaan ang ating buhay na maging isang masaya, mapagmahal, walang takot na patotoo – sa sakit o sa kalusugan, para sa mas mayaman o mahirap, sa trabaho at sa paglalaro – na ang langit ay umiiral at ang Diyos ay mabuti, ngayon at magpakailanman .

Panginoong Hesus, dalangin namin na balang araw kami at ang aming mga mahal sa buhay ay makasama Mo sa buhay na walang hanggan. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: