Biyernes, Nobyembre 24, 2023

November 24, 2023

Paggunita kay San Andres Dung Lac, pari at martir at mga Kasama, mga martir

1 Macabeo 4, 36-37. 52-59
1 Mga Cronica 29, 10. 11abk. 11d-12a. 12bkd

D’yos, aming papupurihan
ang ‘yong dakilang pangalan.

Lucas 19, 45-48


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Andrew Dung-Lac, Priest and Companions, Martyrs (Red)

Mga Pagbasa mula sa
Biyernes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
1 Macabeo 4, 36-37. 52-59

Pagbasa mula sa unang aklat ng Macabeo

Noong mga araw na iyon, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, “Ngayong nagapi na ang mga kaaway, kailangang linisan natin ang templo at muling italaga ito.” Kaya’t ang buong hukbo ay umahon sa Bundok ng Sion.

Nang ikadalawangpu’t lima ng buwan ng Kislev, ikasiyam na buwan ng taong sandaa’t apatnapu’t walo, maagang-maaga silang bumangon at naghandog sa bagong altar ng mga haing susunugin, ayon sa tinakda ng utos ng Diyos. Sa araw na ito’y itinalaga nilang muli ang templo sa gitna ng awitang kasaliw ang mga kudyapi, plauta at pompiyang. Ganito ring araw nang lapastanganin ng mga Hentil ang templo. Lahat ay nagpatirapa, sumamba, at nagpuri sa Diyos na lumingap at pumatnubay sa kanila.

Walong araw silang nagdiwang sa pagtatalagang ito; tuwang-tuwa silang naghandog ng mga susunugin. Naghandog din sila ng hain para sa pagkakaligtas at sa karangalan ng Diyos. Bilang palamuti, ang labas ng templo’y nilagyan ng mga koronang ginto at maliliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat nang maalis ang mga tanda ng kalapastanganang ginawa ng mga Hentil. Ipinasiya ni Judas, ng kanyang mga kapatid at ng lahat ng mamamayan ng Israel na sa gayun ding araw, taun-taon ay ipagdiriwang nila ang muling pagtatalaga ng templo. Walong araw nilang gagawin ito, mula sa ika-dalawampu’t lima ng buwan ng Kislev.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
1 Mga Cronica 29, 10. 11abk. 11d-12a. 12bkd

D’yos, aming papupurihan
ang ‘yong dakilang pangalan.

Karapat-dapat kang purihin magpakailanman Panginoon!
Ang Diyos ni Jacob na aming ama.

D’yos, aming papupurihan
ang ‘yong dakilang pangalan.

Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan,
ang karangalan at ang pagtatagumpay
pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa.

D’yos, aming papupurihan
ang ‘yong dakilang pangalan.

Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat.
Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan.

D’yos, aming papupurihan
ang ‘yong dakilang pangalan.

Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan,
at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat.

D’yos, aming papupurihan
ang ‘yong dakilang pangalan.

ALELUYA
Juan 10, 27

Aleluya! Aleluya!
Ang tinig ko’y pakikinggan
ng kabilang sa ‘king kawan.
ako’y kanilang susundan
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 19, 45-48

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, pumasok si Hesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, “Nasusulat: ‘Ang aking bahay ay tatawaging bahay-dalanginan.’ Ngunit ginawa ninyong ‘pugad ng mga magnanakaw.’”

Araw-araw, si Hesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng mga pangunahin ng bayan ng siya’y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 19, 2021 at 12:24 am

PAGNINILAY: Ngayong palapit na ang pagtatapos ng Pangliturhiyang Taon ng Simbahan, ang ating paghahanda para sa Kapaskuhan ay nag-uudyok sa atin na maging handa sa pagdating ng ating Panginoon, ngayong palapit na rin tayo sa pagpasok sa Panahon ng Adbiyento. Kaya narinig natin sa Unang Pagbasa ang bersyon ng mga Hudyo kapag nagdiriwang sila ng isang banal na okasyon tuwing ika-25 ng Disyembre. Ito yung tinatawag na Hanukah, na sumasapit sa ikadalawampu’t limang araw ng buwan ng Kislev. Ginugunita nila ang muling pagtatalaga ng Templo sa Jerusalem sa loob ng walong araw, matapos itong mawasak nang lusubin sila ng mga taga-Babilonia. Kaakibat nitong pagdiriwang nila ng Hanukah ay ang kanilang paglilinis sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog ng mga hain sa altar at pagpupuri sa Diyos dahil buong galak nilang natanggap ang kanyang awa at pagpapatawad. Kaya ang tradisyon ng mga Hudyo ay parang kasingtulad din natin ng pagdiriwang ng Adbiyento at Kapaskuhan bilang masayang pagtanggap at pagsalubong sa Haring naparito sa atin upang maging kaligtasan natin at tanda ng pag-ibig ng Diyos.

Ang Ebanghelyo natin ay tungkol sa Pagpapalinis ng Panginoong Hesukristo sa Templo ng Jerusalem. Matatandaan natin ito ang templong itinayo ni Haring Solomon para manahan ang Kaban ng Tipan. Subalit dahil sa pagkakasala ng mga taga-Juda, ang lungsod ng Jerusalem ay sinalakay, pati ang templo ay nawasak, at ang kaban ay kinuha. Ngunit ang mga Hudyo ay bumalik upang ipagkaisa ang nakahating kaharian ng Israel at Juda. At dito hinangad ni Zerubabel na itayo ang ikalawang templo. Kaya pinaganda ni Haring Herodes Magno ang templong ito. Ngunit makikita natin sa Ebanghelyo ngayon kung paano naging palengke ang templo. Kaya nang magalit si Hesus at biglang ipinagtabuyan ang mga bentahan, sinabi niya na ang templo ay ang bahay ng Diyos Ama, subalit ito ay ginawang pugad ng mga magnanakaw. Makikita natin ang pagpapahalaga sa kasagraduhan ni Hesus sa templo bilang tahanan ng Ama. Sa Ebanghelyo ni San Juan, ipinautos niya sa mga pinuno ng mga Hudyo na iwasak nila ang templo, at itatayo niya ito sa loob ng tatlong araw. At itinukoy rito ng Panginoon ay ang kanyang Katawan, na dadanas ng hirap at pagpapatay sa Krus, subalit mabubuhay na muli sa ikatlong araw. At nang maalala nito ng mga alagad, sila ay sumampalataya sa kanya at sa mga salita na kanyang ipinahayag.

Mga kapatid, malapit na tayong magtapos sa ating Taong Panliturhiya. Ngayong Linggo ay ang Dakilang Kapistahan ng Kristong Hari. At sa susunod na Linggo ay papasok na tayo sa bagong taon sa Panahon ng Pagdating (Adbiyento). Inaanyayahan tayo na maghanda para sa Panginoon. Mayroon ding ikatlong tema ang Adbiyento, na ang tumutukoy rito ay ang pagdating ni Kristo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At isa rin sa pagkilala sa kanyang presensiya ay ang Sakramento ng Eukaristiya. Sa templo ng Diyos, ang Simbahan, ipinagdiwang natin ang Misteryo ng Pagpapakasakit at Muling Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At ang bawat Misa ay may hamon na tayo bilang Sambayanan ng Diyos ay ipadama ang kanyang kabanalan sa bawat tao, sa ating paggawa ng kabutihan at paglilingkod sa kanya.

Reply

Rowena B. Tonogbanua November 19, 2021 at 12:28 pm

Bilang bayan ng Diyos dapat igalang ang bahay dalanginan taimtim na manalangin at sama-samang magpuri sa Diyos na lumingap at
pumapatnubay sa ating lahat.

Connection of 1st Reading & Gospel

Reply

Ferdy Baetiong Pariño November 19, 2021 at 9:52 am

Anu-ano ang mga aral at hamon sa atin ng ebnaghelyo ngayon?
Sa paglilinis ni Hesus ng templo sa pamamagitan ng pagpapalayas ng palengke sa simbahan, ay ipinaalala sa atin na ang galangin natin ang bahay ng Diyos, na ito ay bahay dalanginan at hindi merkado. Kaugnay nito nais din ni Hesus na linisin natin ang ating mga sarili, sapagkat ang ating katawan ay templo din, templo ng espiritu santo. Kaya’t nararapat na wag mong babuyin ang iyong sarili pisikal man o mental at espiritwal. Talikuran mo ang pakiki-apid, pangangalunya, prostitusyon at masamang bisyo.

Katulad sa ebanghelyo, kung tayo ay taimtim na mananalangin, mananalig at ibinibigay ang buong tiwala sa Diyos ay walang kapahamakan na makakapasok sa atin.

Reply

Jess C. Gregorio November 21, 2023 at 11:46 pm

Pagninilay ni Jess C. Gregorio:

Ang Templo ng Panginoon nuong hindi pa natubos ang sangkatauhan ay ang mga nakatayong gusaling batong sambahan ng mga namamanampalataya. Pagkatapos ng pagtutubos ni Kristo, ang panibagong templo kung saan nananahan ang Diyos ay ang ating pagkatao. Nilagakan ng sinugong Espiritu na kung saan natin siya sasambahin kahit saan, kahit anong oras, sa Espiritu at Katotohanan. Ano ang makikita sa templo na ito sa atin na kung saan ang Tatlong Persona ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu ay naroon? Naiisip ba natin ito sa mga oras na dinudungisan natin ang ating sarili at ginagawang billboard ng ating self expression? Binababoy ba natin ang ating katawan sa paghahangad ng panandaliang saya? Ibinibilad ba natin at ipinaririwara ito upang tumawag lang ng pansin at papuri ng tao? Binabaliwala ba natin siya at pilit iwinawaksi sa trono niya? Ginagamit ba natin ang ating isipan at katawan para makaisa, makatapak, makasira, o di kaya ay makakitil ng ibang templo sa paligid natin? Sino ba ang pinapapasok natin sa templong ito, ang may ari o ang diyablo? O di kaya ay tuluyan nang ipininid ang kanyang templo para di na siya makapasok? Kung atin lang mapapagtanto kung gaano kahalaga sa Panginoon ang Templo ng Herusalem na bumago sa anyo ng isang maamong tupa at naging mabangis na leon sa galit, maiintindihan rin natin kung ano ang mararamdaman niya kung makita na binalasubas natin ang templong pinag alayan niya ng pagpapakasakit at kamatayan.

Reply

Malou Castaneda November 23, 2023 at 10:29 pm

PAGNINILAY
Ang pagpunta sa simbahan ay madalas na nagpapabatid ng presensya ng Diyos sa atin. Ang simbahan ay tunay na isang “banal na lugar” kung saan maaari tayong magkaroon ng matinding pakiramdam na kasama natin ang Diyos. Napakaganda para sa atin na makasama si Hesus sa Banal na Sakramento. Ngunit ang pagiging nasa bahay ng Diyos ay hindi lamang ang lugar kung saan makakatagpo natin ang Diyos. Dapat tayong maging handa na maglaan ng oras sa bawat araw para tumuon sa ating kaugnayan sa Panginoon at sa Kanyang presensya sa atin. Marami sa atin ang may espesyal na lugar sa ating tahanan o sa ibang lugar kung saan maaari tayong “makatakas” mula sa pagiging abala ng buhay at makipag-ugnayan sa Diyos. Ang isa pang lugar na maaari tayong maantig ng presensya ng Diyos ay sa ating pakikipag-ugnayan sa iba. Sinabi ni Hesus na ang pakikitungo sa iba, lalo na ang may pinaka maliit na halaga, ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kung mas alam natin ang presensya ng Diyos sa atin, mas mabubuhay tayo ng buhay na nagpapakita ng ating kaugnayan sa Diyos. Nawa’y patuloy tayong magkaroon ng kamalayan sa presensya ng Diyos hindi lamang kapag tayo ay nasa simbahan, kundi pati na rin sa ating mga abalang araw.

Panginoong Hesus, tulungan Mo kaming igalang ang Iyong banal na tahanan. Amen.
**

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: