Sabado, Nobyembre 25, 2023

November 25, 2023

Sabado ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay Santa Catalina ng Alexandria, dalaga at martir
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

1 Macabeo 6, 1-13
Salmo 9, 2-3. 4 at 6. 16b at 19

Poon, pupurihin kita
sapagkat ako’y ligtas na.

Lucas 20, 27-40


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the Thirty-third Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Catherine of Alexandria, Virgin and Martyr (Red)
or Optional Memorial of the Blessed Virgin Mary on Saturday (White)

UNANG PAGBASA
1 Macabeo 6, 1-13

Pagbasa mula sa Unang aklat ng Macabeo

Noong mga araw na iyon, naglalakbay ang Haring Antioco sa mga lalawigan sa loob ng bansa. Nabalitaan niya na may lungsod na tinatawag na Elimain sa Persia. Bantog ito sa kayamanan sa pilak at ginto. Hindi lamang iyon, pati ang templo roon ay maraming kayamanan, tulad ng mga gintong helmet, baluti, at mga sandata. Ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandrong anak ni Haring Felipe ng Macedonia, ang kauna-unahang hari sa Grecia. Sa paghahangad ni Antiocong matamo ang mga kayamanang ito, binalak niyang lusubin ang lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kaalaman ng mga tagaroon. Nabigo ang kanyang panukala, sapagkat nilabanan siya ng mga tagaroon. Malungkot siyang umurong at nagbalik sa Babilonia.

Nasa Persia ang Haring Antioco nang may magbalita sa kanya na napipilan at umurong ang mga hukbong pinasalakay sa Judea. Nabalitaan din niya na si Lisias at ang malaking hukbo nito ay napaurong din ng mga Israelita. Anupat ang mga Israelita’y bantog na sa lakas dahil sa nabihag nilang mga tauhan at kagamitan ng mga hukbong kanilang nalupig. Umabot din sa kaalaman niya na inalis na ang tinatawag niyang Kalapastanganang Walang Kapantay na inilagay niya sa altar sa Jerusalem at ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader; pati ang kanyang lungsod ng Bet-sur ay iginawa ng kuta.

Sa mga balitang ito’y natakot ang hari at lubhang nabahala. Bunga ng kanyang mga kabiguan siya’y nagkasakit at naratay sa banig ng karamdaman. Maraming araw na nanaig sa kanya ang matinding kalungkutan, hanggang sa maramdaman niyang malapit sa siyang mamatay.

Dahil dito, tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi, “Matagal na akong di makatulog dahil sa pag-aalala. Naitatanong ko sa aking sarili kung bakit ko dinaranas ang ganitong kahirapan. Alam naman ninyong hindi ako mahigpit sa aking pamamahala. Ngunit naalaala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem. Inalis kong lahat ang mga kagamitang pilak at ginto sa templo, at ipinapatay ko ang mga mamamayan ng Judea kahit walang dahilan. Alam kong ito ang dahilan ng aking mga kahirapan. Ngayon, ako’y mamamatay sa ibang lupain.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 9, 2-3. 4 at 6. 16b at 19

Poon, pupurihin kita
sapagkat ako’y ligtas na.

O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan,
ang kahanga-hangang ginawa mo, Poon, aking isasaysay;
dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan,
pupurihin kita, Panginoon naming Kataas-taasan.

Poon, pupurihin kita
sapagkat ako’y ligtas na.

Makita ka lamang ay nagsisiurong ang aking kaaway,
dahilan sa takot, sila’y nadarapa, hanggang sa mamatay.
Iyong hinatulan yaong mga Hentil at mga balakyot,
alaala nila balat ng lupa’y pinawi mong lubos.

Poon, pupurihin kita
sapagkat ako’y ligtas na.

Itong mga Hentil, nahulog sa hukay na ginawa nila,
sa kanilang bitag na umang sa akin, ang nahuli’y sila.
Di habang panahon na pababayaan ang nangaghihirap,
maging mga api, may bagong pag-asa na muling sisikat.

Poon, pupurihin kita
sapagkat ako’y ligtas na.

ALELUYA
2 Timoteo 1, 10

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay nagtagumpay
nalupig ang kamatayan
nagningning ang pagkabuhay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 20, 27-40

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, may ilang Saduseo na lumapit kay Hesus. Ang Saduseo’y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. “Guro,” anila, “naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin: ‘Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki’y dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay.’ May pitong magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay, at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa, at namatay. Gayun din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito: isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-huliha’y namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa pito ang kikilalaning asawa niya yamang napangasawa niya silang lahat?”

Sumagot si Hesus, “Sa buhay na ito, ang lalaki at mga babae’y nag-aasawa, ngunit ang lalaki’t babaing karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila’y mga anak ng Diyos yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa kanyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab na mababang punongkahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang ‘Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob.’ Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay – sa kanya’y buhay ang lahat.” Sinabi ng ilan sa mga eskriba, “Magaling ang sagot ninyo, Guro!” At wala nang nangahas na magtanong sa kanya ng anuman.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 16, 2021 at 10:40 am

PAGNINILAY: Ang buong buwan ng Nobyembre ay inaalay para sa mga Yumaong Kristiyano, kasama na dito ang lahat ng ating mga mahal sa buhay na pumanaw na. Noong una at ika-2 ng buwang ito, inalala natin sila sa ating mga panalangin, ipinagmisa, at binista ang kanilang mga puntod dala ang mga kandila at bulaklak. Patuloy nating sila ginugunita sa buong Nobyembre dahil sa Panginoon na buhay. Ibig sabihin na may pag-asa pang naghihintay para sa atin matapos tayong papanaw sa mundong ito.

At ito’y pinatototoo ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo bilang pahayag na mayroon ngang “muling pagkabuhay,” na ito naman ay hindi pinaniniwalaan ng mga Saduceo. Kaya nagbanggit sila ng isang sitwasyon kung saan 7 magkapatid na lalaki ay nagpakasal sa iisang babae matapos mamatay ang isa, ngunit hindi nagkaanak. Kaya pagdatng ng “pagkabuhay na mag-uli”, kanino raw sa 7 magkapatid ang kikilaning asawa. Tugon ni Hesus na hindi kailanma’y sila’y kasal habambuhay kapag nasa kabilang buhay na. Kaya ang pagsasama ng babae at lalaki bilang mag-asawa ay hanggang sa mundo nito lamang. Subalit sa kabilang buhay, lahat ng tao ay magiging pantay na tatawaging anak ng Kataas-taasang Diyos. Ito’y patunay na mayroon talagang pag-asang naghihintay sa pamamagitan ng biyaya ng buhay na walang hanggan. At ito’y patotoo na ang Panginoon ay Diyos ng buhay, hindi ng patay, sapagkat ang lahat sa kanya ay tunay na buhay.

Kaya nga n’ung si Hesus ay namatay sa Krus at inilibing, siya’y nabuhay na mag-uli upang ipamalas sa atin na wala nang kamandag ang kamatayan na manatiling tapos ang ating buhay. Kaya huwag po tayong matakot sa kamatayan sapagkat lahat tayo ay papanaw sa daigdig na ito. Subalit lahat tayo ay muling mabubuhay at kakamtan ang kaligayan ng buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Kaya nawa maging makabuluhan ang ating buhay dito sa lupa upang patuloy natin ang pagpapalaganap ng Paghahari ng Panginoon na nasa Langit.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño November 20, 2021 at 12:19 pm

May mga taong makasalanan dahil ang katwiran nila ay mamamatay din naman tayong lahat at matatapos kung anuman ang meron tayo ngayon. Oo tama mamamatay tayong lahat pero meron pang kabilang buhay na dadalawa lamang ang hantungan. Ang isa’y impyerno na walang katapusang pighati at gutom, uhaw at paghihirap ang daranasin mo. Ang isa nama’y paraiso, magiging isa ka sa mga anghel na kapiling ang mahal na inang birhen at si Hesus, puro kasiyahan, pagmamahalan at tunay na kaligayahan ang mararamdaman. Ang dalawang hantungan na ito ay nakabatay sa naging pamumuhay sa lupa nung ikaw ay nabubuhay pa. Kung sinunod mo ang mga kautusan o walng takot sa Diyos mong sinuway ang mga ito.
Kapatid, suriin mo ang iyong sarili ngayon, ikaw ba ay nararapat sa paraiso sa sususnod mong buhay o magtitiis kanng habang panahon sa napakainit at puro paghihirap ang daranasin. Kung ikaw nman sa palagay mo ay makasalanan ka hanggang ngayon ay hindi pa huli ang lahat. Umpisahan mo ngayon, magsisi ka na… humingi ng kapatawaran sa Ama… at sikapin ng matalikuran ang kasamaan. Manalig ka sapagkat kunalulugdan ng Diyos ang nagbabalik loob sa kanya. Matatandaang iniwan ng mabuting pastol ang siyamnaput syam na tupa upang hanapin ang isang naliligaw ng landas. At ng matagpuan nya ito ay sya ay nagdiwang.

Reply

Jess C. Gregorio November 22, 2023 at 11:46 am

Pagninilay sa Mabuting Balita:

Ano ang kahulugan ng buhay? Para sa mga walang pananampalataya kay Hesukristo, ito ay ang kakayahang makita, maramdaman, at may magawa tayong maaaring maging batayan na tayo ay buhay. Kung wala na lahat ito, tayo ay masasabing yumao na o namatay. At para sa ibang naniniwala na si Hesus ang Buhay, Daan, at nagsasabing ito ay totoo dahil siya mismo ang Katotohanan, at naniniwala na tayo ay na kay Kristo, at sa kadahilanang si Kristo ay hindi nagbago nuon, ngayon, at bukas, ito ay nangangahulugan ng walang katapusan. Sa ganang ito paano tayo mamatay kung ang mismong Buhay ay nasa atin? Mahirap intindihin ang mga bagay na ito kung wala sa atin ang Banal na Espiritu, siya lamang ang magbubukas ng ating puso at kaisipan, ng karunungan tungkol sa buhay. Pero mauuna muna ang ating pananalig o pananampalataya kay Hesus dahil siya ang taga sugo ng Espiritu. Ang nabubuhay sa Buhay kailanman ay hindi mamamatay. Ang buhay na walang Buhay bagama’t naniniwala na siya ay buhay ay matagal nang patay.

Reply

Malou Castaneda November 25, 2023 at 10:53 pm

PAGNINILAY
Malinaw na ipinahayag ni Hesus na mayroon langit at ang mga karapat-dapat na namuhay sa lupa ay pupunta doon. At pinatunayan Niya ito sa pamamagitan ng pagbangon mula sa mga patay at pag-akyat sa langit. Ano pa ang magagawa ng Diyos para kumbinsihin tayo? Ang langit ay kasing totoo ng sahig na ating kinatatayuan. Ngunit ang buhay pagkatapos ng kamatayan ay isang ganap na naiibang kaharian. Malayo pa ito sa atin. Tiyak na hindi ito magiging katulad ng mundong ito. Gayunpaman, kung namumuhay tayo sa isang mapagmahal at buong pusong paraan, kung palagi tayong nagsusumikap na mahalin at tanggapin ang isa’t isa, hindi tayo dapat mag-alala tungkol sa kung ano ang naghihintay sa atin sa “kabilang panig”. Nawa’y itigil na natin ang pagiging malungkot, natatakot na mga Kristiyano at hayaan ang ating buhay na maging isang masaya, mapagmahal, walang takot na patotoo – sa sakit o sa kalusugan, para sa mas mayaman o mahirap, sa trabaho at sa paglalaro – na ang langit ay umiiral at ang Diyos ay mabuti, ngayon at magpakailanman .

Panginoong Hesus, dalangin namin na balang araw kami at ang aming mga mahal sa buhay ay makasama Mo sa buhay na walang hanggan. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: