Huwebes, Nobyembre 23, 2023

November 23, 2023

Huwebes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay San Clemente I, papa at martir
o kaya Paggunita kay San Columbano, abad

1 Macabeo 2, 15-29
Salmo 49. 1-2. 5-6. 14-15

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Lucas 19, 41-44


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Thirty-third Week in Ordinary Time (Green)

or Optional Memorial of St. Clement I, Pope and Martyr (Red)
or Optional Memorial of St. Columban, Abbot (White)

UNANG PAGBASA
1 Macabeo 2, 15-29

Pagbasa mula sa unang aklat ng Macabeo

Noong mga araw na iyon, ang mga kanang kamay ng hari na inatasang pilitin ang mga taong sumamba sa mga diyus-diyusan at nagtungo sa lungsod ng Modin upang utusan ang mga tagaroon na maghandog sa mga dambanang pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipun-tipon sa paligid nila. Naroon din si Matatias at ang lima niyang anak. Nilapitan si Matatias ng mga kinatawan ng hari at sinabi, “Ikaw ay pinunong iginagalang dito at sinusunod ng iyong mga kaanak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari, gaya nang ginawa ng mga Hentil at ibang mga taga-Judea at Jerusalem. Gawin mo lamang ito ay tiyak na mapapamahal ka sa hari, pati ng iyong mga anak, at gagantimpalaan ka niya ng pilak, ginto at iba pang kaloob.”

Ngunit malakas na sumagot si Matatias, “Kahit lahat ng Hentil ay sumunod sa hari at dahil dito’y nilabag nila ang relihiyong ipinamana ng kanilang mga ninuno, kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan ay tutupad pa rin sa tipang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag namang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong ipinagagawa ng hari at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyon kailanman!”

Katatapos pa lamang na magsalita si Matatias nang isang kapwa Judio ang kitang-kitang lumapit sa dambanang nasa Modin at naghandog, bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatias, nag-alab siya sa poot; nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatay rin niya ang sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa dambanang pagano. Pagkatapos, sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa Kautusan, gaya ng ginawa ni Finees nang patayin nito si Zimri na anak ni Salu.

Matapos gawin ito, nilibot ni Matatias ang buong lungsod na ganito ang isinisigaw, “Sinumang tapat sa tipan ng Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos ay sumunod sa akin!” Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga anak ay namundok. Iniwanan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod.

Ang marami, na naniniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang relihiyon, ay lumabas din at sa ilang na nanirahan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 49. 1-2. 5-6. 14-15

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay,
ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran,
magmula sa dakong Sion, ang lungsod ng kagandahan,
makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan.

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin,
silang tapat sa tipan ko’t naghahandog niyong hain.
Ang buong kalangita’y naghahayag na ang Diyos,
isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos.

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Ang inihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat;
ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat.
Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin;
kayo’y aking ililigtas, ako’y inyong pupurihin.

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

ALELUYA
Salmo 94, 8ab

Aleluya! Aleluya!
Dinggin ninyong lahat ngayon
ang tinig ng Panginoon
sa loob na mahinahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 19, 41-44

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nang malapit na si Hesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito’y kanyang tinangisan. Sinabi niya, “Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan! Ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin. Sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila. Wawasakin ka nila, at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang bato’y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 15, 2021 at 5:55 am

PAGNINILAY: Inilalahad ni San Lucas sa kanyang panunulat ng Mabuting Balita na ang planong pangkaligtasan ay inilaan ng Panginoong Diyos para sa lahat, maski Hudyo man o Hentil. Subalit sa pagkakataong ito ng Ebanghelyo ngayon (Lucas 19:41-44), dito sinasabing tumangis si Hesus habang nakatanaw siya sa lungsod ng Jerusalem. Ito ay isang natatanging lugar sa Banal na Lupain na ang tawag ay “Dominus Flevit,” na nangangahulugang “Tumangis ang Panginoon”. Bagamat ang mga Hudyo sa kapanahunan niya ay naniniwala sa kanilang lahi lamang mangyayari ang kaligtasan, hindi nila ito natuntunan sa pagdating ni Hesus. Kaya nasabi niya ang isang nakakalungkot na pangyayari tungkol sa pagwawasak ng Jerusalem. At sa kasasayan nga ay naganap ito noong taong 70 A.D. nang lusubin ng mga Romano ang Jerusalem at winasak ang lahat ng mga bahay, pati na rin ang Templo. Bago pa man mangyari ito, makikita natin sa pagkilos ng mga pinuno ng Judaismo kung paano hindi nila tinanggap si Hesus bilang Mesiyas, kaya’t pinausig nila ang mga Apostol at iba pang mga tagasunod ni Kristo, pinadakip, pinakulong, at pinahampas ng latigo upang manahimik. Kaya hanggang ngayon naghahanap pa rin ng mga Hudyo ng sinasabi nilang “totoong Mesiyas”, na hindi nilang namalaya’y dumating na ang ipinangakong kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.

Kaya ang hamon sa atin ay partikular ang Diyos sa mga taong tumatanggap sa kanya nang may buong pananampalataya at sumusunod sa kanyang dakilang kalooban. Kung tayo’y patuloy na sumasampalataya sa kanya, nawa’y tanggapin natin palagi siya sa ating buhay. Kaya huwag po nating ihadlang ang pakikinig sa tinig ng Diyos at pagsusunod sa kanyang mga utos.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño November 18, 2021 at 9:20 am

Marami tayong pinupuna, napapansin natin ang kapintasan ng ating kapwa, pinupuna natin ang bawat pagkakamali ng tao, marami tayong nasasabi sa kapwa natin lalo na kung may nagawa itong iskandalo. Sa social media ay ng hilig nating pansinin ang ating mga nababasa at nakikita at nagbibigay tayo ng mga komento. Magaling din tayong maghusga sa ating mga nakikita. Sa positibong banda ay napupuna din natin ang ating mga hinahanggang tao, binibigyang halaga natin ang mga matataas na tao, ginagalang natin ang mga maybkapangyarihan at mayayaman. Pinapansin din natin ang mga taong may pakinabang tayo.
Ang Diyos ba ay napapansin mo din? Ang Diyos na may gawa ng lahat ng nakikita mo’ nararamdaman. Binibigyan mo din ba sya ng halaga? Pinaglalaanan mo din ba sya ng oras? Ginagalang mo din ba sya at sinusunod ang kanyang mga kautusan. 0 isinsantabi na lang natin ang Diyos lalo na kapag ikaw ay nakakaluwag sa buhay at walang problema. Nawala na ba ang takot mo sa Diyos habang naninira ng ibang tao, nakikiapid, nandaraya, nagdaramot sa nangangailanagan, matakaw sa pita ng laman, hindi nagpapatawad ng kapatid at nagnanasa sa hindi mo pag aari?
Kapatid, pansinin mo si Hesus… dahil kahit anong oras ay kaya nyang gibain kung ano man ang meron ka ngayon, kayamanan, posisyon, ari-arian, asawa’t mga anak, kalusugan at kapangyarihan. Sa isang iglap ay kaya nyang bawiin lahat maging ang iyong buhay, kaya’t paglaanan natin sya ng oras, igalang, sundin ang loob nya, katakutan at mahalin. Pansinin natin si Hesus.

Reply

Jess C. Gregorio November 19, 2023 at 7:54 pm

Pagninilay ni Jess C. Gregorio:

Hindi ninanais ng Panginoon ang pagka gupo o paghihirap ng sino mang kawangis niya. Ang lahat ng masamang nangyayari sa atin ay galing sa ating paglayo sa grasya at pag wawaksi ng katotohanan. Nagkakaroon ng kapangyarihan ang kalaban sa atin at walang magawa ang Diyos. Sa dahilang pinagkalooban niya tayo ng free will, malaya tayo mamili ng ating patutunguhan at paniniwalaan. Kaya kahit siya ay naiiyak kung ang pinipili natin ay ang kasinungalingan at mga pita ng laman at kamunduhan, walang magagawa ang Panginoon upang ipagtanggol tayo sa ating kalaban. Malalaman natin na ang Panginoon ay nasa atin kung ang malimit
na binabahagi o pinatotoo natin ay mga tagumpay na ginagawa ng Panginoon kahit na sa pinaka malaking pagsubok na dinadaanan natin sa buhay. Wala siya sa atin kung puro pagkatalo at paghihirap ang namumutawi sa ating labi na para bagang mahina ang grasya at napakalakas ng pagsubok. Ang totoong namamanampalataya ay tahimik sa gitna ng pagsubok at maingay sa tagumpay. Katulad ng sasapitin ng Herusalem ang magiging kahihinatnan natin kung hindi natin papansinin ang pagdating ng Panginoon sa kanyang nais na pagliligtas sa atin.

Reply

Rosalinda M. Jubilado November 23, 2023 at 10:32 am

sabi ng ating Dios Ama sa Deut. 30:19 saksi ko ang langit at lupa na ngayoy inilalahad ko sa inyo ang BUHAY O KAMATAYAN, AT ANG PAGPAPALA O SUMPA. KAYA ,PILIIN NIYO ANG BUHAY PARA KAYO AY MABUHAY NG MATAGAL. IBIGIN NINYO SI YAHWEH SUNDIN SIYA AT MANATILING TAPAT SA KANYA so that your descendants will live..

dahil sa kulang ng kaalaman patungkol sa kalooban ng Diyos at dahil na rin sa katigasan ng ulo ng tao kung kaya ay napapahamak.
itunuro na sa atin ng Ama piliin natin ang buhay upang hindi tayo mapahamak. nasa ating tamang pagpipili upang makamtsn natin ang buhay na ganap at kasiya-siya.
sabi din ni Jesus upang makamtan natin ang buhay na fanap at kasisiya nasa Malakias. 3:6
sino ba ang nagbibigay buhay? walang iba kundi si Jesus. Jesus is the way, the truth and life. no one can come to the Father except through Me. sabi ni Yahweh, manumbalik kayo sa akin at manunumbalik ako sa inyo….dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong ikasampung bahagi at mga handog ng buing- buo sa tahanan ng Diyos …. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit ar ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala…….. Bakit ang mga tao ay sakitin, nagsisimba naman, nakikinig ng Salita ng Diyos ngunit patuloy pa rin na nakakaranas ng mga odds sa buhay. dahil dito sa pagnanakaw natin ng para sa Diyos. hindi natin ibinabalik ang para sa Kanya.
kaya nga dapat nating isabuhay sa araw araw ang Kanyang mga Salita upang maging tunay na saksi tayo ni Jesus. panindigan natin ang ating pananalig at pananampalataya sa Kanya katulad ng ating ninunong sina Abraham, isaac at Jacob.
kung tunay na sinusunod natin si Jesus bakit hindi natin mapaniwalaan na si Jesus mismo ay nakakaisa natin sa katawan, kaluluwa at espiritu kung tatangapin natin ng buong pananalig, pananampalataya at pagsamba na si Jesus mismo ang tinatanggap natin sa Banal na Eukaristiya . God is the one purifying us that is why He gave His only Begotten Son that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Believing the Word , and the Word became Flesh, Dwelt among us.
if we only understand this deeply tiyak lahat ng ating gagawin ,iisipin ay ang Kanyang Banal na kalooban.
imagine , up to our generations, and all generations to come, the inaccessible God is accessible to us through the sacraments -Holy Eucharist He instituted. Great is Love.
kaya mga kapatid ituon at isabuhay na natin ang ating puso at isipan sa Salita ng Diyos at sa patuloy na pagtanggap natin sa Kanya sa Banal na Eukaristiya. Just receive Him in the Holy Eucharist ang He will perfect us in His Perfection.
testimonies.: tunay nga po na kung isabuhay natin ang mga napapakinggan, nababasa natin sa gabay ng Espiritu Santo tiyak dito pa lamang sa lupa ay mararanasan natin ang buhay sa langit. hindi nawawala ang mga tests sa buhay, kung tutuusin salat din kami financially ngunit dahil sa mga kakulangan namin na nararanasan ay doon namin nararanasan ang.pagjalinga ng Diyos. ginabayan ko ang akung mga anak ayon sa batas ,tuntunin etc ng Diyos kalo na ang pagbabalik ng 10% tithes nararanasan nila ang grasya sa oras ng kagipitan at pangangailangan pati na ang physical ng kagalingan.
sa ganitong nararansan namin ay lalong tumatatag ang.pagkapit, faith sa ating Panginoom.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: