Huwebes, Nobyembre 23, 2023

November 23, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon
Huwebes

Ipanalangin natin ang ating mga pangangailangan bilang bahagi ng ating paglalakbay ng pananampalataya, bilang pagsunod kay Kristo patungo sa walang hanggang Jerusalem, ang ipinangakong mamanahin natin.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, madama nawa namin ang Iyong presensya.

Ang Simbahan nawa’y maging buhay na sagisag at instrumento ng pagkakaisa at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Bilang komunidad ng mga sumasampalataya, nawa’y hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga walang kwentang galit at hindi pinag-isipang paghusga, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang maiwasan ang gumawa ng mga dahilang umiwas sa ating pagtugon sa mga hamon ng pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga kasawian sa buhay o pagkakasakit nawa’y hindi makasagabal sa ating pagnanais na sundan si Kristo maging sa pagpapakasakit, manalangin tayo sa Panginoon.

Sa mga tapat na yumao sana’y maibigay ang walang hanggang kaligtasan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming Diyos, huwag nawa kaming umatras o mag-atubiling lumakad nang pasulong sa paglalakbay tungo sa iyong Kaharian. Palakasin nawa ng mga panalanging ito ang aming pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 15, 2021 at 5:55 am

PAGNINILAY: Inilalahad ni San Lucas sa kanyang panunulat ng Mabuting Balita na ang planong pangkaligtasan ay inilaan ng Panginoong Diyos para sa lahat, maski Hudyo man o Hentil. Subalit sa pagkakataong ito ng Ebanghelyo ngayon (Lucas 19:41-44), dito sinasabing tumangis si Hesus habang nakatanaw siya sa lungsod ng Jerusalem. Ito ay isang natatanging lugar sa Banal na Lupain na ang tawag ay “Dominus Flevit,” na nangangahulugang “Tumangis ang Panginoon”. Bagamat ang mga Hudyo sa kapanahunan niya ay naniniwala sa kanilang lahi lamang mangyayari ang kaligtasan, hindi nila ito natuntunan sa pagdating ni Hesus. Kaya nasabi niya ang isang nakakalungkot na pangyayari tungkol sa pagwawasak ng Jerusalem. At sa kasasayan nga ay naganap ito noong taong 70 A.D. nang lusubin ng mga Romano ang Jerusalem at winasak ang lahat ng mga bahay, pati na rin ang Templo. Bago pa man mangyari ito, makikita natin sa pagkilos ng mga pinuno ng Judaismo kung paano hindi nila tinanggap si Hesus bilang Mesiyas, kaya’t pinausig nila ang mga Apostol at iba pang mga tagasunod ni Kristo, pinadakip, pinakulong, at pinahampas ng latigo upang manahimik. Kaya hanggang ngayon naghahanap pa rin ng mga Hudyo ng sinasabi nilang “totoong Mesiyas”, na hindi nilang namalaya’y dumating na ang ipinangakong kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.

Kaya ang hamon sa atin ay partikular ang Diyos sa mga taong tumatanggap sa kanya nang may buong pananampalataya at sumusunod sa kanyang dakilang kalooban. Kung tayo’y patuloy na sumasampalataya sa kanya, nawa’y tanggapin natin palagi siya sa ating buhay. Kaya huwag po nating ihadlang ang pakikinig sa tinig ng Diyos at pagsusunod sa kanyang mga utos.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño November 18, 2021 at 9:20 am

Marami tayong pinupuna, napapansin natin ang kapintasan ng ating kapwa, pinupuna natin ang bawat pagkakamali ng tao, marami tayong nasasabi sa kapwa natin lalo na kung may nagawa itong iskandalo. Sa social media ay ng hilig nating pansinin ang ating mga nababasa at nakikita at nagbibigay tayo ng mga komento. Magaling din tayong maghusga sa ating mga nakikita. Sa positibong banda ay napupuna din natin ang ating mga hinahanggang tao, binibigyang halaga natin ang mga matataas na tao, ginagalang natin ang mga maybkapangyarihan at mayayaman. Pinapansin din natin ang mga taong may pakinabang tayo.
Ang Diyos ba ay napapansin mo din? Ang Diyos na may gawa ng lahat ng nakikita mo’ nararamdaman. Binibigyan mo din ba sya ng halaga? Pinaglalaanan mo din ba sya ng oras? Ginagalang mo din ba sya at sinusunod ang kanyang mga kautusan. 0 isinsantabi na lang natin ang Diyos lalo na kapag ikaw ay nakakaluwag sa buhay at walang problema. Nawala na ba ang takot mo sa Diyos habang naninira ng ibang tao, nakikiapid, nandaraya, nagdaramot sa nangangailanagan, matakaw sa pita ng laman, hindi nagpapatawad ng kapatid at nagnanasa sa hindi mo pag aari?
Kapatid, pansinin mo si Hesus… dahil kahit anong oras ay kaya nyang gibain kung ano man ang meron ka ngayon, kayamanan, posisyon, ari-arian, asawa’t mga anak, kalusugan at kapangyarihan. Sa isang iglap ay kaya nyang bawiin lahat maging ang iyong buhay, kaya’t paglaanan natin sya ng oras, igalang, sundin ang loob nya, katakutan at mahalin. Pansinin natin si Hesus.

Reply

Jess C. Gregorio November 19, 2023 at 7:54 pm

Pagninilay ni Jess C. Gregorio:

Hindi ninanais ng Panginoon ang pagka gupo o paghihirap ng sino mang kawangis niya. Ang lahat ng masamang nangyayari sa atin ay galing sa ating paglayo sa grasya at pag wawaksi ng katotohanan. Nagkakaroon ng kapangyarihan ang kalaban sa atin at walang magawa ang Diyos. Sa dahilang pinagkalooban niya tayo ng free will, malaya tayo mamili ng ating patutunguhan at paniniwalaan. Kaya kahit siya ay naiiyak kung ang pinipili natin ay ang kasinungalingan at mga pita ng laman at kamunduhan, walang magagawa ang Panginoon upang ipagtanggol tayo sa ating kalaban. Malalaman natin na ang Panginoon ay nasa atin kung ang malimit
na binabahagi o pinatotoo natin ay mga tagumpay na ginagawa ng Panginoon kahit na sa pinaka malaking pagsubok na dinadaanan natin sa buhay. Wala siya sa atin kung puro pagkatalo at paghihirap ang namumutawi sa ating labi na para bagang mahina ang grasya at napakalakas ng pagsubok. Ang totoong namamanampalataya ay tahimik sa gitna ng pagsubok at maingay sa tagumpay. Katulad ng sasapitin ng Herusalem ang magiging kahihinatnan natin kung hindi natin papansinin ang pagdating ng Panginoon sa kanyang nais na pagliligtas sa atin.

Reply

Rosalinda M. Jubilado November 23, 2023 at 10:32 am

sabi ng ating Dios Ama sa Deut. 30:19 saksi ko ang langit at lupa na ngayoy inilalahad ko sa inyo ang BUHAY O KAMATAYAN, AT ANG PAGPAPALA O SUMPA. KAYA ,PILIIN NIYO ANG BUHAY PARA KAYO AY MABUHAY NG MATAGAL. IBIGIN NINYO SI YAHWEH SUNDIN SIYA AT MANATILING TAPAT SA KANYA so that your descendants will live..

dahil sa kulang ng kaalaman patungkol sa kalooban ng Diyos at dahil na rin sa katigasan ng ulo ng tao kung kaya ay napapahamak.
itunuro na sa atin ng Ama piliin natin ang buhay upang hindi tayo mapahamak. nasa ating tamang pagpipili upang makamtsn natin ang buhay na ganap at kasiya-siya.
sabi din ni Jesus upang makamtan natin ang buhay na fanap at kasisiya nasa Malakias. 3:6
sino ba ang nagbibigay buhay? walang iba kundi si Jesus. Jesus is the way, the truth and life. no one can come to the Father except through Me. sabi ni Yahweh, manumbalik kayo sa akin at manunumbalik ako sa inyo….dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong ikasampung bahagi at mga handog ng buing- buo sa tahanan ng Diyos …. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit ar ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala…….. Bakit ang mga tao ay sakitin, nagsisimba naman, nakikinig ng Salita ng Diyos ngunit patuloy pa rin na nakakaranas ng mga odds sa buhay. dahil dito sa pagnanakaw natin ng para sa Diyos. hindi natin ibinabalik ang para sa Kanya.
kaya nga dapat nating isabuhay sa araw araw ang Kanyang mga Salita upang maging tunay na saksi tayo ni Jesus. panindigan natin ang ating pananalig at pananampalataya sa Kanya katulad ng ating ninunong sina Abraham, isaac at Jacob.
kung tunay na sinusunod natin si Jesus bakit hindi natin mapaniwalaan na si Jesus mismo ay nakakaisa natin sa katawan, kaluluwa at espiritu kung tatangapin natin ng buong pananalig, pananampalataya at pagsamba na si Jesus mismo ang tinatanggap natin sa Banal na Eukaristiya . God is the one purifying us that is why He gave His only Begotten Son that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Believing the Word , and the Word became Flesh, Dwelt among us.
if we only understand this deeply tiyak lahat ng ating gagawin ,iisipin ay ang Kanyang Banal na kalooban.
imagine , up to our generations, and all generations to come, the inaccessible God is accessible to us through the sacraments -Holy Eucharist He instituted. Great is Love.
kaya mga kapatid ituon at isabuhay na natin ang ating puso at isipan sa Salita ng Diyos at sa patuloy na pagtanggap natin sa Kanya sa Banal na Eukaristiya. Just receive Him in the Holy Eucharist ang He will perfect us in His Perfection.
testimonies.: tunay nga po na kung isabuhay natin ang mga napapakinggan, nababasa natin sa gabay ng Espiritu Santo tiyak dito pa lamang sa lupa ay mararanasan natin ang buhay sa langit. hindi nawawala ang mga tests sa buhay, kung tutuusin salat din kami financially ngunit dahil sa mga kakulangan namin na nararanasan ay doon namin nararanasan ang.pagjalinga ng Diyos. ginabayan ko ang akung mga anak ayon sa batas ,tuntunin etc ng Diyos kalo na ang pagbabalik ng 10% tithes nararanasan nila ang grasya sa oras ng kagipitan at pangangailangan pati na ang physical ng kagalingan.
sa ganitong nararansan namin ay lalong tumatatag ang.pagkapit, faith sa ating Panginoom.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: