Biyernes, Nobyembre 17, 2023

November 17, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon
Biyernes

Sa wakas ng panahon, ipadadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang tipunin ang kanyang mga hinirang. Habang ating ipinapanalangin ang pangangailangan ng lahat ng sangkatauhan, hilingin natin sa Diyos na matagpuan niya taong handang humarap sa kanya sa kanyang muling pagbabalik.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, sumaamin nawa ang Iyong habag.

Ang Simbahan sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay nawa’y higit na makahikayat ng mga tao at mga bansa sa daan ng kaligtasan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga Kristiyanong sumasampalataya nawa’y magpahayag ng kanilang pananampalataya sa buhay na walang hanggan at maunawaan ang walang hanggang bunga ng bawat kilos natin, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating sarili nawa’y maihanda natin sa pagdating ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng tuwinang pamumuhay sa katotohanan, katapatan, at pagmamahal, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga biktima ng pag-uusig at pang-aabuso nawa’y makatagpo ng tunay na kagalingan upang makamit nila ang katarungan, kalayaan, at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y bumangong muli sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoong Diyos, hindi namin alam ang oras ng iyong pagbabalik ngunit umaasa kaming hindi kami pababayaan ng iyong pagmamahal. Gawin mo kaming aktibong umaasa, at nawa’y tanggapin ka namin ngayon sa aming puso. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 7, 2021 at 4:44 pm

PAGNINILAY: 2 Linggo na lang ang natitira, at matatapos na ang Taong Panliturhiya ng ating Simbahan. Tatapos ang Kalendaryo sa pagdiriwang ng Pagkahari ni Kristo, tapos sisimula muli ang bagong taon sa pagpasok ng Panahon ng Adbiyento. At ang Adbiyento ay ang panahon ng paghahanda sa pagdating ni Hesus. Hindi lang ito tumutukoy sa pagdiriwang ng kanyang Pagsilang sa Kapaskuhan, bagkus ang Adbiyento ay isa ring paghahanda sa kanyang Muling Pagpaparito sa katapusan ng panahon.

Kaya ang turo ni Hesus sa Ebanghelyo ngayon ay kung gaanong katulad ng mga kapanahunan ni Noe at Lot ang pagdating niya bilang Anak ng Tao. Sinasabi dito na ang mga tao sa panahon ni Noe ay nasisikain, nagpapasaya na hindi akalain nila’y dumating ang malaking baha. Ganun rin sa panahon ni Lot na ang mga taga-Sodom at Gomorra ay nakikipagsaya, na hindi akaiaing nawawasak na ang kanilang mga lungsod na lubhang nagkasala sa Diyos. Tila nga ba’y parang natatakot tayo sa mga ganitong pangyayaring binabanggit ni Hesus, lalung-lalo ang panawagan na dapat mawalan ang isang buhay upang iligtas ito. Kaya kapag dalawang tao ay gumagawa ng bagay, sinasabi raw dito na isa lamang ang maiiwan, samantala isang tao naman ay kukunin mula sa lupa.

Sinabi ito ni Hesus hindi para tayo ay matakot, kundi tayo ay maghanda sa magiging hantungan ng bawat buhay natin. Hindi tayo maaring mag-angkin na may-ari ang sariling buhay, sapagkat lahat ng buhay ay galing sa Diyos. Tayo ay naparito upang alagaan ito at igalang ang dignidad sa paggawa ng tama at mabuti. At habang nanabik tayo sa Muling Pagpaparito ni Hesus, tayong lahat ay inaanyayahang na ipamalas ang ating pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa alinsunod sa dakilang kalooban.

Ganun rin ang ating disposisyon kung tayo ay dumadanas ng maraming pagsubok na mas patatagin natin ang pananampalataya sa Panginoon upang malagpasin natin ang mga pasan na ito sa patuloy na pag-iiral ang kagandang-loob niya.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño November 12, 2021 at 9:13 am

Sa unang pagbasa ay patungkol sa mga taong pinag aaralan ang mga likha ng Diyos pero hindi nakikilala ang Panginoon. Isang halimbawa nito ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos sa halip ay sa siyensya nananalig. Kesyo ang tao ay nagmula aa unggoy, ang kalawakan ay nanggaling sa isang pagsabog nantinatawag nilang “Big bang theory”. Kalunos lunos ang kanilang hahantungan lalong lalo na ang mga taong sumasamba at ginawang Diyos ang kalikasan katulad ng araw at mga bituin.
Sa ating ebanghelyo naman na aral ay ang pagiging handa sa pagdating ng Panginoon. Kung ikaw sa mga oras na ito ay makasalanan at patuloy pa ding gumagawa ng mga ipinagbabawal ng Diyos…ay hindi pa huli ang lahat kapatid,, Magsisi ka na, banggitin sa Diyos ang lahat ng iyong nagawang labag sa kautusan nya at humingi ng kapatawaran, patatawarin tayo ng Diyos sapagkat sya ay mahabagin at kinalulugdan nya ang mga nagsisi. Pagkatapos ay sikapin na matalikuran na ang kadiliman, mahalin mo ang Diyos at ang iyong kapwa, sa gayon ay magiging handa tayo sa pagdating nya. Samantalahin natin ang parating na Adviento, ihanda natin ang ating mga puso at kaluluwa at ipagdiwang natin ang Pasko ng may bagong anyo, anyo na kinalulugdan ni Hesus.

Reply

Jess C. Gregorio November 13, 2023 at 4:02 pm

Pagninilay ni Jess C. Gregorio:

Ang isang walang buhay na nilalang ay magnet ng demonyo at kasamaan. Mga buwitreng umaaligid sa paghahanap ng mga patay na kaluluwa. Madaling utuin. Madaling igupo. Sisiw na trabaho para sa kanila. Iba ang mga taong na kay Hesukristo. Buhay sila. Alam nila ang Katotohanan. Alam nila ang Daan. Si Hesus mismo ang nakaluklok sa kanyang Banal na Espiritu. Walang panama ang mga demonyo. Walang puwang ang kasamaan. Malakas sila at nakakakita ng laban at kaaway bago pa man gumalaw ang kalaban. Nanaisin ba natin ito sa ating sarili? Kung sang ayon ka, ikaw ang kukunin ng Panginoon upang iligtas. Kung hindi, ikaw ang maiiwanan. Dalawa lang ang magiging uri ng tao sa pagwawakas ng panahon. Pilit iwinawaksi ng kaaway ang maaring kahihinatnan sa pag iingay sa lahat ng uri ng media, pagkaloko sa mga vanities nito na walang katotohanan, malaking pera o kayaman, puwesto at katungkulan, katanyagan at pagkilala, at lahat ng pagkakataon para malimutan ng tao ang Diyos at kanyang mga babala. Sa gitna ng lahat ng mga maaring mangyari, puwede naman tayong tumulad kay Noe at Lot. Ang pagkakaiba lang ngayon, mas madali at sigurado, sundan lang natin si Kristo.

Reply

Mrs. Davis November 17, 2023 at 2:23 pm

KNOW, LOVE AND SERVE THE LORD…
Mag-ingat sa mga mapanlinlang.
Magdasal
Magbasa ng Bibliya.
Magnilay.
Kilalanin, mahalin at maglingkod sa Panginoon.
Iwasang maging bangkay upang hindi masilo ng mga buwitre. @

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: